De provincie Zuid-Holland werkt aan de RijnlandRoute, een nieuwe wegverbinding tussen Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden. Het aanpassen van de N206 Europaweg en het Lammenschansplein in Leiden zijn ook onderdeel van de RijnlandRoute. Wij informeren je in dit bericht over de stand van zaken van dit onderdeel.

Ontwerp

Momenteel wordt het ontwerp van het Lammenschansplein en de Europaweg verder uitgewerkt. Dit is een complex proces aangezien dit deel van de RijnlandRoute in een dichtbevolkt stedelijk gebied ligt met weinig ruimte voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Tijdens de uitwerking bleek dat het wegontwerp niet meer voldeed aan nieuwe wegontwerp-normen en dat de geplande verbreding van de Trekvlietbrug aangepast moet worden om te voorkomen dat het naastgelegen stamriool van de gemeente Leiden beschadigt tijdens de bouw.

Voor de herinrichting van het Lammenschansplein onderzoeken wij ook verbeteringen van de indeling van wegen, het ontwerp van de bruggen en de ligging van de fiets- en voetpaden. Dit gebeurt in afstemming met de gemeenten Leiden, Voorschoten en Zoeterwoude. Zodra er meer bekend is over het ontwerp wordt u hierover geïnformeerd.

Busstrook Europaweg

In tegenstelling tot de huidige situatie was er in het ontwerp van de RijnlandRoute geen aparte busstrook op de Europaweg voorzien. Wel was in het ontwerp rekening gehouden met de ruimte om later een busstrook te kunnen maken. Om de dienstregeling van de R-net buslijn 400 te behouden wordt nu onderzocht of het toch mogelijk is een aparte busstrook aan de noordzijde (richting Leiden) te realiseren. Hiervoor wordt nu een uitvoeringsontwerp uitgewerkt. Om het busverkeer veilig te kunnen combineren met het in- en uitvoegend verkeer wordt ook gekeken naar de kruisingen met de Vlietweg en de Vrouwenweg. Daarnaast wordt onderzocht welke ruimtelijke procedure nodig is voor de realisatie van de busstrook.

Aanbesteding

Ondertussen werken wij ook aan de voorbereiding van de aanbesteding van het project. De aanbesteding is de procedure voor het zoeken naar de aannemer die de werkzaamheden aan dit projectdeel gaat uitvoeren. Voordat de aanbesteding start, moet er een definitief ontwerp zijn. Naar verwachting start de aanbesteding in de loop van volgend jaar.

Planning werkzaamheden

Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de werkzaamheden aan de Europaweg en het Lammenschansplein daadwerkelijk gaan starten. De werkzaamheden nemen een aantal jaren in beslag. Dit komt onder meer omdat de doorgaande (hoofd-)wegen gedurende de werkzaamheden – op incidentele afsluitingen na – voor het (auto)verkeer toegankelijk moeten blijven. Daarnaast is er, met name op het Lammenschansplein, weinig ruimte om het verkeer om te leiden én tegelijkertijd de hogere Lammebrug te bouwen. Dit maakt dat de uitdagingen voor het project groot zijn. De verwachting is dat er in het najaar meer bekend is over de uitvoeringsplanning.

Wel vinden er, in nauwe samenwerking met de gemeente Leiden, al werkzaamheden buiten plaats. Over welke werkzaamheden het precies gaat, lees je hieronder.

Kabels en leidingen

In het projectgebied liggen ruim 400 kabels en leidingen, waarvan er 300 verlegd moeten worden voor de werkzaamheden. Er liggen onder andere gasleidingen, waterleidingen en elektriciteitskabels, maar ook telefoonkabels en kabels voor televisie en internet. Het grootste deel van de verleggingen in het projectgebied vindt plaats door middel van gestuurde boringen. Met deze techniek kunnen de kabels en leidingen met minder overlast voor de omgeving over een grote afstand en onder watergangen worden verlegd; er hoeft minder gegraven te worden. In de gestuurde boringen worden mantelbuizen aangebracht voor de diverse netbeheerders. Mantelbuizen zijn lege omhullende buizen waarin de diverse kabels en leidingen geplaatst worden om daarmee deze kabels en leidingen uit het werkgebied te halen.

Op deze manier hoeft de aannemer tijdens de uitvoering bijna geen rekening te houden met de verlegging van kabels en leidingen. De start van de boringen en verlegging van kabels en leidingen werkzaamheden staat gepland voor het eind van dit jaar, wellicht begin volgend jaar.

Voorafgaand aan deze werkzaamheden vragen wij vergunningen aan bij de gemeente en worden belanghebbenden geïnformeerd.

Grondonderzoeken en peilbuizen

Vorig jaar zijn er al verschillende grondonderzoeken uitgevoerd in het projectgebied. Dit is nodig om een goed beeld te krijgen van de grondgesteldheid. Onlangs vond er aanvullend bodemonderzoek (op het land en in het water) plaats in verband met de aangescherpte regelgeving voor PFAS en andere hieraan gerelateerde stoffen. Naast het bodemonderzoek zijn er in het projectgebied een aantal peilbuizen geplaatst. Deze peilbuizen zijn nodig om de grondwaterstand blijvend te kunnen monitoren.

Archeologisch onderzoek: zoektocht Schans Lammen

In 2017 startte de Leidenaar Sjaak van der Geijn een zoektocht naar Schans Lammen, een voor Leiden zeer bijzondere historische locatie.
Uit het historische bronnenonderzoek is gebleken waar de schans gelegen moet hebben. Het daarna uitgevoerde booronderzoek heeft uitgewezen dat er een kleine kans is dat er in de bodem nog aanwijzingen in het gebied te vinden zijn van menselijke activiteiten uit die periode. Denk hierbij aan kleine scherfjes, steentjes of wellicht (delen van) gebruiksvoorwerpen. Daarom gaan wij op de meest kansrijke plek met een proefsleuf letterlijk in de bodem kijken. De verwachting is dat deze werkzaamheden in het najaar plaatsvinden. Op welke manier geïnteresseerden bij de werkzaamheden worden betrokken, hangt af van maatregelen tegen het coronavirus op dat moment. Zodra er meer bekend is over de zoektocht, lees je dat op onze website.

Bereikbaarheid en overlast tijdens het werk

Werkzaamheden aan wegen en bruggen in een drukbevolkt gebied gaan altijd gepaard met overlast. Dit heeft tijdelijk invloed op de bereikbaarheid. Daarnaast vinden er in Leiden natuurlijk nog andere bouwwerkzaamheden plaats. Dit heeft onze aandacht in de afstemming met de gemeente.

Samen met gemeenten en partijen in de omgeving onderzoeken wij hoe wij de overlast voor omwonenden, gebruikers van de weg en het bedrijfsleven tijdens de werkzaamheden zo beperkt mogelijk kunnen houden. Daarvoor worden verschillende scenario’s bekeken. Uiteraard streven wij naar een zo goed mogelijke bereikbaarheid voor alle weggebruikers, ook tijdens de werkzaamheden.

Hoe houden wij je op de hoogte?

Op www.rijnlandroute.nl houden wij je op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen. Op de website kun je je ook abonneren op nieuwsalerts over de RijnlandRoute. Het project kan ook gevolgd worden op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.