De pro­vin­cie Zuid-Hol­land werkt aan de Rijn­land­Rou­te, een nieu­we weg­ver­bin­ding tus­sen Kat­wijk, via de A44, en de A4 bij Lei­den. Het aan­pas­sen van de N206 Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein in Lei­den zijn ook onder­deel van de Rijn­land­Rou­te. Wij infor­me­ren je in dit bericht over de stand van zaken van dit onderdeel.

Ont­werp

Momen­teel wordt het ont­werp van het Lam­men­schans­plein en de Euro­pa­weg ver­der uit­ge­werkt. Dit is een com­plex pro­ces aan­ge­zien dit deel van de Rijn­land­Rou­te in een dicht­be­volkt ste­de­lijk gebied ligt met wei­nig ruim­te voor het uit­voe­ren van de werk­zaam­he­den. Tij­dens de uit­wer­king bleek dat het weg­ont­werp niet meer vol­deed aan nieu­we weg­ont­werp-nor­men en dat de geplan­de ver­bre­ding van de Trek­vliet­brug aan­ge­past moet wor­den om te voor­ko­men dat het naast­ge­le­gen stam­ri­ool van de gemeen­te Lei­den bescha­digt tij­dens de bouw.

Voor de her­in­rich­ting van het Lam­men­schans­plein onder­zoe­ken wij ook ver­be­te­rin­gen van de inde­ling van wegen, het ont­werp van de brug­gen en de lig­ging van de fiets- en voet­pa­den. Dit gebeurt in afstem­ming met de gemeen­ten Lei­den, Voor­scho­ten en Zoe­ter­wou­de. Zodra er meer bekend is over het ont­werp wordt u hier­over geïnformeerd.

Bus­strook Europaweg

In tegen­stel­ling tot de hui­di­ge situ­a­tie was er in het ont­werp van de Rijn­land­Rou­te geen apar­te bus­strook op de Euro­pa­weg voor­zien. Wel was in het ont­werp reke­ning gehou­den met de ruim­te om later een bus­strook te kun­nen maken. Om de dienst­re­ge­ling van de R-net bus­lijn 400 te behou­den wordt nu onder­zocht of het toch moge­lijk is een apar­te bus­strook aan de noord­zij­de (rich­ting Lei­den) te rea­li­se­ren. Hier­voor wordt nu een uit­voe­rings­ont­werp uit­ge­werkt. Om het bus­ver­keer vei­lig te kun­nen com­bi­ne­ren met het in- en uit­voe­gend ver­keer wordt ook geke­ken naar de krui­sin­gen met de Vliet­weg en de Vrou­wen­weg. Daar­naast wordt onder­zocht wel­ke ruim­te­lij­ke pro­ce­du­re nodig is voor de rea­li­sa­tie van de busstrook.

Aan­be­ste­ding

Onder­tus­sen wer­ken wij ook aan de voor­be­rei­ding van de aan­be­ste­ding van het pro­ject. De aan­be­ste­ding is de pro­ce­du­re voor het zoe­ken naar de aan­ne­mer die de werk­zaam­he­den aan dit pro­ject­deel gaat uit­voe­ren. Voor­dat de aan­be­ste­ding start, moet er een defi­ni­tief ont­werp zijn. Naar ver­wach­ting start de aan­be­ste­ding in de loop van vol­gend jaar.

Plan­ning werkzaamheden

Het is op dit moment nog niet bekend wan­neer de werk­zaam­he­den aan de Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein daad­wer­ke­lijk gaan star­ten. De werk­zaam­he­den nemen een aan­tal jaren in beslag. Dit komt onder meer omdat de door­gaan­de (hoofd-)wegen gedu­ren­de de werk­zaam­he­den – op inci­den­te­le afslui­tin­gen na - voor het (auto)verkeer toe­gan­ke­lijk moe­ten blij­ven. Daar­naast is er, met name op het Lam­men­schans­plein, wei­nig ruim­te om het ver­keer om te lei­den én tege­lij­ker­tijd de hoge­re Lam­me­brug te bou­wen. Dit maakt dat de uit­da­gin­gen voor het pro­ject groot zijn. De ver­wach­ting is dat er in het najaar meer bekend is over de uitvoeringsplanning.

Wel vin­den er, in nau­we samen­wer­king met de gemeen­te Lei­den, al werk­zaam­he­den bui­ten plaats. Over wel­ke werk­zaam­he­den het pre­cies gaat, lees je hieronder.

Kabels en leidingen

In het pro­ject­ge­bied lig­gen ruim 400 kabels en lei­din­gen, waar­van er 300 ver­legd moe­ten wor­den voor de werk­zaam­he­den. Er lig­gen onder ande­re gas­lei­din­gen, water­lei­din­gen en elek­tri­ci­teits­ka­bels, maar ook tele­foon­ka­bels en kabels voor tele­vi­sie en inter­net. Het groot­ste deel van de ver­leg­gin­gen in het pro­ject­ge­bied vindt plaats door mid­del van gestuur­de borin­gen. Met deze tech­niek kun­nen de kabels en lei­din­gen met min­der over­last voor de omge­ving over een gro­te afstand en onder water­gan­gen wor­den ver­legd; er hoeft min­der gegra­ven te wor­den. In de gestuur­de borin­gen wor­den man­tel­bui­zen aan­ge­bracht voor de diver­se net­be­heer­ders. Man­tel­bui­zen zijn lege omhul­len­de bui­zen waar­in de diver­se kabels en lei­din­gen geplaatst wor­den om daar­mee deze kabels en lei­din­gen uit het werk­ge­bied te halen.

Op deze manier hoeft de aan­ne­mer tij­dens de uit­voe­ring bij­na geen reke­ning te hou­den met de ver­leg­ging van kabels en lei­din­gen. De start van de borin­gen en ver­leg­ging van kabels en lei­din­gen werk­zaam­he­den staat gepland voor het eind van dit jaar, wel­licht begin vol­gend jaar.

Voor­af­gaand aan deze werk­zaam­he­den vra­gen wij ver­gun­nin­gen aan bij de gemeen­te en wor­den belang­heb­ben­den geïnformeerd.

Grond­on­der­zoe­ken en peilbuizen

Vorig jaar zijn er al ver­schil­len­de grond­on­der­zoe­ken uit­ge­voerd in het pro­ject­ge­bied. Dit is nodig om een goed beeld te krij­gen van de grond­ge­steld­heid. Onlangs vond er aan­vul­lend bodem­on­der­zoek (op het land en in het water) plaats in ver­band met de aan­ge­scherp­te regel­ge­ving voor PFAS en ande­re hier­aan gere­la­teer­de stof­fen. Naast het bodem­on­der­zoek zijn er in het pro­ject­ge­bied een aan­tal peil­bui­zen geplaatst. Deze peil­bui­zen zijn nodig om de grond­wa­ter­stand blij­vend te kun­nen monitoren.

Arche­o­lo­gisch onder­zoek: zoek­tocht Schans Lammen

In 2017 start­te de Lei­de­naar Sjaak van der Geijn een zoek­tocht naar Schans Lam­men, een voor Lei­den zeer bij­zon­de­re his­to­ri­sche locatie.
Uit het his­to­ri­sche bron­nen­on­der­zoek is geble­ken waar de schans gele­gen moet heb­ben. Het daar­na uit­ge­voer­de boor­on­der­zoek heeft uit­ge­we­zen dat er een klei­ne kans is dat er in de bodem nog aan­wij­zin­gen in het gebied te vin­den zijn van men­se­lij­ke acti­vi­tei­ten uit die peri­o­de. Denk hier­bij aan klei­ne scherf­jes, steen­tjes of wel­licht (delen van) gebruiks­voor­wer­pen. Daar­om gaan wij op de meest kans­rij­ke plek met een proef­sleuf let­ter­lijk in de bodem kij­ken. De ver­wach­ting is dat deze werk­zaam­he­den in het najaar plaats­vin­den. Op wel­ke manier geïn­te­res­seer­den bij de werk­zaam­he­den wor­den betrok­ken, hangt af van maat­re­ge­len tegen het coro­na­vi­rus op dat moment. Zodra er meer bekend is over de zoek­tocht, lees je dat op onze website.

Bereik­baar­heid en over­last tij­dens het werk

Werk­zaam­he­den aan wegen en brug­gen in een druk­be­volkt gebied gaan altijd gepaard met over­last. Dit heeft tij­de­lijk invloed op de bereik­baar­heid. Daar­naast vin­den er in Lei­den natuur­lijk nog ande­re bouw­werk­zaam­he­den plaats. Dit heeft onze aan­dacht in de afstem­ming met de gemeente.

Samen met gemeen­ten en par­tij­en in de omge­ving onder­zoe­ken wij hoe wij de over­last voor omwo­nen­den, gebrui­kers van de weg en het bedrijfs­le­ven tij­dens de werk­zaam­he­den zo beperkt moge­lijk kun­nen hou­den. Daar­voor wor­den ver­schil­len­de scenario’s beke­ken. Uiter­aard stre­ven wij naar een zo goed moge­lij­ke bereik­baar­heid voor alle weg­ge­brui­kers, ook tij­dens de werkzaamheden.

Hoe hou­den wij je op de hoogte?

Op www.rijnlandroute.nl hou­den wij je op de hoog­te over nieu­we ont­wik­ke­lin­gen. Op de web­si­te kun je je ook abon­ne­ren op nieuws­al­erts over de Rijn­land­Rou­te. Het pro­ject kan ook gevolgd wor­den op Facebook, Twit­ter, Lin­kedIn en Inst­agram.