Aan weers­zij­den van de boor­tun­nel bou­wen we 100 meter over­dek­te tun­nel­toe­rit. De west­zij­de is voor een groot deel klaar, hier is alleen een deel van het dak nog open gela­ten om de onder­de­len van de tun­nel­boor­ma­chi­ne uit de ont­vangst­schacht te kun­nen hij­sen. Aan de oost­zij­de nabij de A4 stor­ten we vlak voor de zomer­stop het voor­ste, half­ron­de deel van de mid­den­wand. De mid­den­wand die grenst aan de geboor­de tun­nel is al klaar. Na de zomer­stop bou­wen we de wan­den ertus­sen en van­af okto­ber star­ten we met het maken van het dak. In het voor­jaar van 2021 is het dak klaar. De wan­den vari­ë­ren in hoog­te, tot maxi­maal 9,5 meter.

Op de foto die geno­men is van­uit de tun­nel, is te zien hoe hoog de rij­vloer komt te lig­gen. Hier­on­der wor­den de kabel­ko­ke­r­ele­men­ten geplaatst. Van­uit de water­kel­der is de mans­ho­ge kabel­ko­ker te berei­ken, wan­neer er onder­houd moet wor­den gepleegd.

De ver­lich­ting bij de ingang van de tun­nel komt direct van de zon, en wordt via glas­ve­zel­ka­bels de tun­nel inge­bracht. Meer weten? Lees alles over de duur­za­me inno­va­tie ‘solar optic fiber‘ in het nieuws­be­richt.