In 2017 werkt de pro­vin­cie Zuid-Hol­land aan voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den voor de Rijn­land­Rou­te. Deze zijn voor een deel ook zicht­baar voor de omge­ving. De pro­vin­cie heeft de afge­lo­pen jaren diver­se per­ce­len, wonin­gen en opstal­len aan­ge­kocht, die zich op het tra­cé van de Rijn­land­Rou­te bevinden.

Veld bewer­ken

Van­af 1 febru­a­ri tot en met april 2017 zal er gestart wor­den met de sloop van een deel van de wonin­gen en opstal­len. In de gemeen­te Kat­wijk betref­fen dit de wonin­gen aan de Voor­scho­ter­weg 85, 87 en 89. De werk­zaam­he­den bestaan onder ande­re uit het afslui­ten van nuts­voor­zie­nin­gen, asbest­sa­ne­ring, de sloop en het ver­wij­de­ren en afvoe­ren van alle mate­ri­a­len. Na de sloop wor­den de ter­rei­nen bouw­rijp opgeleverd.

De nood­za­ke­lij­ke ver­gun­nin­gen en mel­din­gen voor de sloop­werk­zaam­he­den zijn bij de gemeen­te Kat­wijk aan­ge­vraagd. In samen­wer­king met de gemeen­te Kat­wijk wor­den omwo­nen­den geïn­for­meerd over de werkzaamheden.

Rijn­land­Rou­te

De pro­vin­cie Zuid-Hol­land legt in samen­wer­king met Rijks­wa­ter­staat de Rijn­land­Rou­te aan, een oost-west ver­bin­ding van­af de A4 via de A44 naar Kat­wijk. De Rijn­land­Rou­te bestaat uit drie delen: de Ir. Tjal­ma­weg in Kat­wijk, de nieu­we weg­ver­bin­ding A4-A44 en de Euro­pa­weg in Lei­den. De weg lost hui­di­ge knel­pun­ten op en garan­deert de door­stro­ming in de regio Hol­land Rijn­land, met name rond­om Lei­den en Kat­wijk. De Rijn­land­Rou­te ont­sluit nieu­we woning­bouw­lo­ca­ties en draagt bij aan ver­de­re ont­wik­ke­ling van de eco­no­mi­sche poten­tie van de regio.