De pro­vin­cie Zuid-Hol­land is voor­ne­mens het eer­ste deel van de Rijn­land­Rou­te te gun­nen aan aan­ne­mers­com­bi­na­tie Comol5. Comol5 wordt ver­ant­woor­de­lijk voor de ombouw van knoop­punt Lei­den West, de bouw van de nieu­we N434 en de aan­pas­sin­gen aan de A4 en de A44 ten behoe­ve van de RijnlandRoute.

Naast het bou­wen van de N434, waar­on­der de nieu­we tun­nel, met aan­slui­tin­gen op de A44 en de A4, wordt de aan­ne­mers­com­bi­na­tie ook ver­ant­woor­de­lijk voor het 15-jarig onder­houd van de N434.

Voor­ne­men tot gunning

Het voor­ne­men tot gun­ning is een belang­rij­ke mijl­paal in een aan­be­ste­dingstra­ject met drie gega­dig­den voor de uit­voe­ring van het werk. Deze aan­be­ste­dings­pro­ce­du­re is gestart in decem­ber 2015.

Met het voor­ne­men tot gun­ning aan Comol5 is de gun­ning nog niet hele­maal defi­ni­tief. Gedu­ren­de de rechts­be­scher­mings­ter­mijn van 20 kalen­der­da­gen + 7 kalen­der­da­gen kerst­re­ces (Alca­tel-ter­mijn) heb­ben de niet geko­zen par­tij­en nog de gele­gen­heid om bezwaar te maken via een kort geding. Na het aflo­pen van deze ter­mijn vindt de defi­ni­tie­ve gun­ning plaats.

De aan­ne­mers­com­bi­na­tie Comol5 bestaat uit Mobi­lis b.v., Croon Elec­tro­tech­niek b.v., VINCI Con­struc­ti­on Grands Pro­jets SAS en DEME Infra Mari­ne Con­trac­tors b.v. De com­bi­nan­ten heb­ben veel erva­ring met het bou­wen van infra­struc­tuur en het maken van tun­nels in het bij­zon­der en zijn eer­der betrok­ken geweest bij de bouw van de Coen­tun­nel, de spoor­tun­nel Delft, de duplex­tun­nel (geboor­de dub­bel­deks­tun­nel) in A86 bij Parijs en tal van ande­re werken.

Aan­be­ste­dings­pro­ce­du­re

De aan­be­ste­dings­pro­ce­du­re vond plaats in een con­cur­ren­tie­ge­rich­te dia­loog. Dit is een manier van aan­be­ste­den waar­bij de opdracht­ge­ver in dia­loog treedt met gese­lec­teer­de markt­par­tij­en. Tij­dens de dia­loog kun­nen markt­par­tij­en onder ande­re voor­ge­stel­de oplos­sin­gen toet­sen bij een dia­loog­team van pro­vin­cie en Rijkswaterstaat.

Voor deze pro­ce­du­re is geko­zen van­we­ge de com­plexi­teit van de Rijn­land­Rou­te en de wens om de markt maxi­maal te prik­ke­len om met slim­me uit­voe­rings­wij­zen te komen.

Com­bi­na­tie prijs en kwaliteit

De beoor­de­ling van de aan­bie­din­gen heeft plaats­ge­von­den op basis van het prin­ci­pe Eco­no­misch Meest Voor­de­li­ge Inschrij­ving (EMVI). Dit bete­kent dat er een weging heeft plaats­ge­von­den tus­sen prijs én kwa­li­teit. De aan­bie­din­gen zijn o.a. getoetst op duur­zaam­heid, beper­king van omge­vings­hin­der en ver­keers­hin­der en risicobeperking.

De aan­bie­ding van Comol5 is pas­send en ligt 11% onder de door GS (Gede­pu­teer­de Sta­ten) gestel­de plafondprijs.

Rijn­land­Rou­te

De Rijn­land­Rou­te is een nieu­we weg van Kat­wijk, via de A44, naar de A4 bij Lei­den. De weg lost hui­di­ge knel­pun­ten op en draagt bij aan een bete­re door­stro­ming in de regio Hol­land Rijn­land, met name rond­om Lei­den en Kat­wijk. De Rijn­land­Rou­te wordt gere­a­li­seerd door de pro­vin­cie in samen­wer­king met Rijks­wa­ter­staat. Ook de aan­lig­gen­de gemeen­ten zijn inten­sief bij de weg betrok­ken. Plan­ning is dat Comol5 het door hun te bou­wen deel voor eind 2022 afrondt.

De pro­vin­cie is nog bezig met de voor­be­rei­ding voor de aan­be­ste­ding van de pro­ject­de­len Tjal­ma­weg (in Kat­wijk) en de Euro­pa­weg (in Lei­den). Deze pro­ject­de­len ken­nen een kor­te­re bouw­tijd. Hoe­wel deze delen later wor­den aan­be­steed is het stre­ven om alle pro­ject­de­len voor eind 2022 afge­rond te heb­ben. Het Pro­vin­ci­aal Inpas­sings­plan en de Tra­cé­be­slui­ten die de Rijn­land­Rou­te moge­lijk maken, zijn in 2016 onher­roe­pe­lijk geworden.

Samen­wer­king Rijkswaterstaat

De samen­wer­king met Rijks­wa­ter­staat is uniek omdat dit geza­men­lij­ke pro­ject de com­pe­ten­ties en kwa­li­tei­ten van bei­de over­he­den bun­delt. Op ver­zoek van de pro­vin­cie heeft Rijks­wa­ter­staat de rol van aan­be­ste­den­de dienst op zich geno­men voor dit deel van de RijnlandRoute.