De provincie Zuid-Holland is voornemens het eerste deel van de RijnlandRoute te gunnen aan aannemerscombinatie Comol5. Comol5 wordt verantwoordelijk voor de ombouw van knooppunt Leiden West, de bouw van de nieuwe N434 en de aanpassingen aan de A4 en de A44 ten behoeve van de RijnlandRoute.

Naast het bouwen van de N434, waaronder de nieuwe tunnel, met aansluitingen op de A44 en de A4, wordt de aannemerscombinatie ook verantwoordelijk voor het 15-jarig onderhoud van de N434.

Voornemen tot gunning

Het voornemen tot gunning is een belangrijke mijlpaal in een aanbestedingstraject met drie gegadigden voor de uitvoering van het werk. Deze aanbestedingsprocedure is gestart in december 2015.

Met het voornemen tot gunning aan Comol5 is de gunning nog niet helemaal definitief. Gedurende de rechtsbeschermingstermijn van 20 kalenderdagen + 7 kalenderdagen kerstreces (Alcatel-termijn) hebben de niet gekozen partijen nog de gelegenheid om bezwaar te maken via een kort geding. Na het aflopen van deze termijn vindt de definitieve gunning plaats.

De aannemerscombinatie Comol5 bestaat uit Mobilis b.v., Croon Electrotechniek b.v., VINCI Construction Grands Projets SAS en DEME Infra Marine Contractors b.v. De combinanten hebben veel ervaring met het bouwen van infrastructuur en het maken van tunnels in het bijzonder en zijn eerder betrokken geweest bij de bouw van de Coentunnel, de spoortunnel Delft, de duplextunnel (geboorde dubbeldekstunnel) in A86 bij Parijs en tal van andere werken.

Aanbestedingsprocedure

De aanbestedingsprocedure vond plaats in een concurrentiegerichte dialoog. Dit is een manier van aanbesteden waarbij de opdrachtgever in dialoog treedt met geselecteerde marktpartijen. Tijdens de dialoog kunnen marktpartijen onder andere voorgestelde oplossingen toetsen bij een dialoogteam van provincie en Rijkswaterstaat.

Voor deze procedure is gekozen vanwege de complexiteit van de RijnlandRoute en de wens om de markt maximaal te prikkelen om met slimme uitvoeringswijzen te komen.

Combinatie prijs en kwaliteit

De beoordeling van de aanbiedingen heeft plaatsgevonden op basis van het principe Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Dit betekent dat er een weging heeft plaatsgevonden tussen prijs én kwaliteit. De aanbiedingen zijn o.a. getoetst op duurzaamheid, beperking van omgevingshinder en verkeershinder en risicobeperking.

De aanbieding van Comol5 is passend en ligt 11% onder de door GS (Gedeputeerde Staten) gestelde plafondprijs.

RijnlandRoute

De RijnlandRoute is een nieuwe weg van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en draagt bij aan een betere doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. De RijnlandRoute wordt gerealiseerd door de provincie in samenwerking met Rijkswaterstaat. Ook de aanliggende gemeenten zijn intensief bij de weg betrokken. Planning is dat Comol5 het door hun te bouwen deel voor eind 2022 afrondt.

De provincie is nog bezig met de voorbereiding voor de aanbesteding van de projectdelen Tjalmaweg (in Katwijk) en de Europaweg (in Leiden). Deze projectdelen kennen een kortere bouwtijd. Hoewel deze delen later worden aanbesteed is het streven om alle projectdelen voor eind 2022 afgerond te hebben. Het Provinciaal Inpassingsplan en de Tracébesluiten die de RijnlandRoute mogelijk maken, zijn in 2016 onherroepelijk geworden.

Samenwerking Rijkswaterstaat

De samenwerking met Rijkswaterstaat is uniek omdat dit gezamenlijke project de competenties en kwaliteiten van beide overheden bundelt. Op verzoek van de provincie heeft Rijkswaterstaat de rol van aanbestedende dienst op zich genomen voor dit deel van de RijnlandRoute.