Bos­ka­lis gaat proe­ven uit­voe­ren om de water­door­la­tend­heid van de zand­laag in de onder­grond te tes­ten. Het doel hier­van is om te bepa­len hoe groot de water­door­la­tend­heid van de zand­laag is zodat daar de pomp­ca­pa­ci­teit voor de aan­leg van de bouw­kuip op afge­stemd kan wor­den. De proe­ven vin­den plaats met een spe­ci­a­le pomp, een zoge­he­ten “ont­trek­kings­bron” waar­mee het water tij­dens de proef uit de zand­laag wordt gepompt.

Loca­ties pompproeven

De pomp­proe­ven wor­den op 4 loca­ties gehouden:

  • Proef 1: bij de nieu­we aan­slui­ting Val­ken­burg Oost, ter hoog­te van de Achterweg
  • Proef 2: bij de toe­kom­sti­ge roton­de Torenvlietslaan
  • Proef 3: bij de nieu­we aan­slui­ting Val­ken­burg West langs de Kooltuinweg
  • Proef 4: in de Park­strook, ten wes­ten van de Meanderlaan
Hoe werkt een proefpomp?

Per proef­lo­ca­tie wordt een ont­trek­kings­bron geïn­stal­leerd, dit is een pomp die het water tij­dens de proef uit de zand­laag in de bodem pompt. Rond de ont­trek­kings­bron wor­den 6 peil­bui­zen geplaatst die het ver­loop van de water­stand meten in de onder­grond tij­dens de proef.

De pomp en de peil­bui­zen wor­den mini­maal drie dagen voor de start van de proef aan­ge­bracht. De pomp­proef duurt ver­vol­gens 3 dagen (24 uur per dag). De uit­voe­ring start van­daag en zal maxi­maal 3 weken duren. De loca­ties wor­den ach­ter elkaar uitgevoerd.

Moge­lijk geluidshinder

Op de loca­ties van de pomp­proe­ven zijn tij­de­lijk meer men­sen met mate­ri­aal aan het werk. Direct omwo­nen­den kun­nen moge­lijk geluids­hin­der erva­ren van de pomp tij­dens de uit­voer van de proef.