De komen­de maan­den legt Bos­ka­lis een roton­de aan op de hui­di­ge krui­sing van de Voorschoterweg/​Hoofdstraat met de Duyfraklaan/​Torenvlietslaan. In sep­tem­ber 2020 is de roton­de klaar en kan het ver­keer erover­heen rij­den. De zoge­naam­de “groen­in­vul­ling”, het beplan­ten van de roton­de, vindt daar­na plaats. Omwo­nen­den zijn uit­ge­no­digd om mee te den­ken over de defi­ni­tie­ve groen­in­vul­ling van de roton­de. Het doel is een fraaie, groe­ne en uiter­aard ver­keers­vei­li­ge situ­a­tie cre­ë­ren met input van­uit de Val­ken­bur­gers. Bos­ka­lis orga­ni­seert daar­voor in samen­wer­king met de gemeen­te Kat­wijk en de pro­vin­cie Zuid-Hol­land twee par­ti­ci­pa­tie­ses­sies waar bewo­ners zich voor kun­nen opgeven.

  • Woens­dag 15 juli 2020 van 20.00 tot cir­ca 21.30 uur: een digi­ta­le presentatie
  • Woens­dag 23 sep­tem­ber 2020 van 20.00 tot cir­ca 21.00 uur: loca­tie­be­zoek (met inacht­ne­ming van de dan gel­den­de corona-maatregelen)
Digi­ta­le pre­sen­ta­tie 15 juli 2020

Van­we­ge de coron­a­maat­re­ge­len is het helaas niet moge­lijk om deze bij­een­komst in het Dorps­huis te orga­ni­se­ren. Daar­om orga­ni­seert Bos­ka­lis de avond ‘digi­taal’. Na aan­mel­ding ont­vangt ieder­een een mail met prak­ti­sche infor­ma­tie, waar­on­der de inlog­ge­ge­vens voor de digi­ta­le pre­sen­ta­tie en hoe men digi­taal kan deel­ne­men. Tij­dens de pre­sen­ta­tie wordt het ont­werp van de eind­si­tu­a­tie bespro­ken en zicht­baar gemaakt met een 3D ont­werp. Daar­naast wordt de fase­ring van de bouw van de roton­de toe­ge­licht en bespro­ken hoe het ver­keer wordt omge­leid. De gemeen­te Kat­wijk geeft een toe­lich­ting op het groen­be­leid van de gemeen­te en de kaders waar­bin­nen bewo­ners kun­nen mee­den­ken met de groen­in­vul­ling van de rotonde.

Loca­tie­be­zoek roton­de 23 sep­tem­ber 2020

Van­af sep­tem­ber 2020 is de nieu­we roton­de Toren­vliet­slaan in gebruik. Bos­ka­lis wil met de deel­ne­mers aan de par­ti­ci­pa­tie ter plaat­se, bij de roton­de zelf, alle wen­sen en idee­ën voor de groen­in­vul­ling bespre­ken. Samen met de groen­be­heer­der van de gemeen­te Kat­wijk en de land­schaps­ar­chi­tect van Bos­ka­lis wordt bespro­ken wel­ke beplan­ting in de nieu­we situ­a­tie aan­ge­bracht kan worden.

Terug­kop­pe­ling over het eind­ont­werp en aan­leg van de groen­in­rich­ting vindt per mail plaats aan de deel­ne­mers en zal op de web­si­te ver­meld wor­den in een nieuwsbericht.

Aan­mel­den

Aan­mel­den voor deze ses­sies kan tot 8 juli 2020, door een mail te stu­ren naar: tjalmaweg@​rijnlandroute.​nl. Voor­af­gaand aan de ses­sies ont­vangt ieder­een een mail met prak­ti­sche infor­ma­tie, waar­on­der de inlog­ge­ge­vens voor de digi­ta­le pre­sen­ta­tie in juli en de ver­za­mel­plaats voor het loca­tie­be­zoek in september.