De pro­vin­cie en aan­ne­mer Bos­ka­lis Neder­land orga­ni­se­ren op woens­dag 19 juni tus­sen 19.00 – 21.00 uur een infor­ma­tie­avond over de aan­pas­sin­gen aan de Tjal­ma­weg. Er is infor­ma­tie over het ont­werp van de Tjal­ma­weg, de bouw­me­tho­de en plan­ning. Belang­stel­len­den kun­nen zich ook inschrij­ven voor par­ti­ci­pa­tie­avon­den. De avond vindt plaats in het Dorps­huis Val­ken­burg, Kerk­weg 3 in Valkenburg.

Bos­ka­lis Neder­land gaat de werk­zaam­he­den aan de N206 ir. G. Tjal­ma­weg, het twee­de pro­ject­deel van de Rijn­land­Rou­te, van­af begin 2020 uit­voe­ren. Tij­dens de infor­ma­tie­avond maken bezoe­kers ken­nis met de pro­ject­teams van Bos­ka­lis en van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land. Op hoofd­lij­nen is er infor­ma­tie over de plan­ning van de werk­zaam­he­den die gaan plaats­vin­den, de bouw­me­tho­de die Bos­ka­lis gaat toe­pas­sen en wel­ke maat­re­ge­len Bos­ka­lis inzet om even­tu­e­le hin­der te beper­ken of voorkomen.

Ook kun­nen er afbeel­din­gen (artists impres­si­ons) wor­den beke­ken van het aan­bie­dings­ont­werp. Daar­naast infor­me­ren de pro­vin­cie en Bos­ka­lis bezoe­kers over de manier waar­op zij zul­len com­mu­ni­ce­ren over het werk en de voort­gang ervan.

Par­ti­ci­pa­tie

Wij vin­den het belang­rijk dat de direc­te omge­ving betrok­ken wordt bij een aan­tal onder­wer­pen. Zo kun­nen belang­stel­len­den zich tij­dens de avond aan­mel­den voor een twee­tal reek­sen van 3 par­ti­ci­pa­tie­avon­den, waar­bij er een toe­lich­ting gege­ven wordt op het aan­bie­dings­ont­werp en waar­bij deel­ne­mers kun­nen mee­den­ken over enke­le keu­ze­o­p­los­sin­gen. De 2 reek­sen van 3 par­ti­ci­pa­tie­avon­den betref­fen de vol­gen­de onderwerpen:

  1. Inrich­ting van de park­strook ten noor­den van de Tjal­ma­weg (waar­on­der de snelfietsroute).
  2. Groen­in­vul­ling roton­de Torenvlietslaan.

Hoe deze par­ti­ci­pa­tie­avon­den pre­cies in zijn werk gaan, horen belang­stel­len­den op de informatieavond.

Het Dorps­huis is open van 19.00 uur tot 21.00 uur. Aan­mel­den voor deze avon­den is niet nodig, bezoe­kers kun­nen vrij inlopen.