Op woens­dag 19 juni 2019 orga­ni­seer­den de pro­vin­cie Zuid-Hol­land en aan­ne­mer Bos­ka­lis Neder­land een infor­ma­tie­avond over de aan­pas­sin­gen aan de Tjal­ma­weg. Zo’n 200 bezoe­kers maak­ten ken­nis met de pro­ject­teams van de pro­vin­cie en Bos­ka­lis en kre­gen meer infor­ma­tie over het ont­werp en de werk­wij­ze van Bos­ka­lis. Een samen­vat­ting van de infor­ma­tie die tij­dens de infor­ma­tie­avond beschik­baar was, leest u hieronder.

Voor­lo­pig ont­werp Boskalis

Hier­on­der ziet u een aan­tal impres­sies van het ont­werp van Bos­ka­lis voor de Tjal­ma­weg. Het ont­werp wordt nog ver­der uit­ge­werkt en is nog niet definitief.

Toe­lich­ting visualisaties:

 • Fiet­sers en voor­bij­gan­gers bele­ven de Limes
 • Impres­sie onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Val­ken­burg Oost (Romein­se weg)
 • Impres­sie van de Torenvlietbug
 • Onder de Toren­vliet­brug (Voor­scho­ter­weg)
Vorm­ge­ving, land­schap­pe­lij­ke inpas­sing en duurzaamheid

Aan de vorm­ge­ving van de Tjal­ma­weg is veel aan­dacht besteed. Ook de inpas­sing en bele­ving van de weg, zowel voor de auto­mo­bi­list als de omge­ving, is zo groen moge­lijk. De wan­den langs de N206 wor­den bekleed met ca 25.000 klim- en hangplanten.

Hoe groeit het groen straks langs de Tjalmaweg?

Begroei­de wan­den (boven en onder) in de ver­diep­te lig­ging Tjal­ma­weg (ter plaat­se van het via­duct bij aan­slui­ting Valkenburg-Oost)

Duur­zaam­heid

Een deel van de snel­fiets­rou­te Lei­den-Kat­wijk komt straks langs de Tjal­ma­weg te lig­gen. De pro­vin­cie ver­kent de moge­lijk­he­den om in dit deel van de snel­fiets­rou­te (over een leng­te van 400 meter) zon­ne­pa­ne­len aan te bren­gen. Hier­mee kan ener­gie wor­den opge­wekt voor bij­voor­beeld de ver­lich­ting in de parkstrook/​langs het fiets­pad. In de wan­den van de ver­diep­te Tjal­ma­weg (een zoge­naam­de bio­ba­sed lamel­len­wand) wor­den gere­cy­cle­de mate­ri­a­len zoals kle­ding en tex­tiel ver­werkt. De vlon­ders en meu­bi­lair onder de Toren­vliet­brug wor­den gemaakt van bio-com­po­siet, met gras als groot­ste bestandsdeel.

Bos­ka­lis maakt de ver­diep­te Tjal­ma­weg water­dicht door een folie­con­struc­tie toe te pas­sen onder de weg. Door een sta­len dam­wand te bou­wen en een gel injec­tie toe te pas­sen, ont­staat er een afge­slo­ten bouw­kuip. De grond­wa­ter­stand wordt via bema­ling bin­nen de afge­slo­ten bouw­kuip ver­laagd, hier­door kan de aan­ne­mer droog wer­ken. Van de bema­ling merkt de omge­ving niets, door­dat er geen tot mini­ma­le omge­vings­be­ma­ling bui­ten de bouw­kuip wordt toegepast.

Hoe pakt Bos­ka­lis het werk aan?

Een belang­rijk onder­deel in de bouw­wij­ze van Bos­ka­lis, is het gefa­seerd wer­ken aan de Tjal­ma­weg. De Tjal­ma­weg wordt tij­de­lijk in noor­de­lij­ke rich­ting ver­legd. Hier­door kan Bos­ka­lis op de plek van de hui­di­ge Tjal­ma­weg (de bouw­kuip) in 1 keer vei­lig door­wer­ken en beper­ken we de hin­der­duur en de ver­tra­ging van het verkeer.

De tij­de­lij­ke weg wordt op ver­schil­len­de plek­ken ver­legd en in fases - van­af augus­tus 2020 - in gebruik geno­men. Het ver­keer rijdt tij­dens de werk­zaam­he­den deels over de tij­de­lij­ke Tjal­ma­weg en deels over de hui­di­ge Tjal­ma­weg. Om de hin­der voor omwo­nen­den te beper­ken, wor­den er maat­re­ge­len geno­men zoals het plaat­sen van geluids­scher­men. De snel­heid op de tij­de­lij­ke N206 wordt beperkt (50 tot 70 km per uur). De tij­de­lij­ke ver­leg­ging duurt (gefa­seerd) 16 maan­den en is medio decem­ber 2021 klaar.

Visu­a­li­sa­tie van de aan­pak van Boskalis

Plan­ning

Op dit moment wer­ken Dunea en Gas­unie in opdracht van de pro­vin­cie aan het ver­leg­gen van drink­wa­ter­lei­din­gen en gasleidingen.

Bos­ka­lis Neder­land start komend najaar met de eer­ste werk­zaam­he­den bui­ten, waar­on­der bomen­kap. Ande­re voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den zoals de voor­be­las­ting, het ver­leg­gen van water­gan­gen en omlei­din­gen voor fiet­sers en het aan­leg­gen van depots (voor grond en mate­ri­a­len) star­ten in janu­a­ri 2020. Na de zomer­va­kan­tie van 2020 wordt er in diver­se fase­rin­gen aan de Tjal­ma­weg gewerkt. Uiter­lijk medio 2022 moet naar ver­wach­ting het hele pro­ject klaar zijn.

Hin­der­be­per­king

Bos­ka­lis heeft als uit­gangs­punt: mini­ma­le (ver­keers- en omgevings)hinder. Er wordt daar­om maxi­maal inge­zet op omge­vings­ge­richt wer­ken. Dit bete­kent dat de omge­ving bereik­baar, leef­baar en vei­lig moet blij­ven. Per hin­der­vorm (geluid, tril­lin­gen, stof, water etc.) wordt een hin­der­aan­pak op maat opge­steld, die kan wor­den bij­ge­steld als dat nodig is. Dit komt in het kort neer op:

 • Geluid en tril­lin­gen: Geluids­scher­men langs de tij­de­lij­ke Tjal­ma­weg, tril­len en druk­ken van dam­wan­den i.p.v. hei­en. Kunst­wer­ken zo veel moge­lijk op staal gefun­deerd i.p.v. hei­pa­len. Snel­heids­ver­la­ging op de tij­de­lij­ke N206.
 • Water­over­last: Er wordt gewerkt met een afge­slo­ten bouw­kuip met bema­ling bin­nen die bouw­kuip. Hier­door is geen of mini­ma­le omge­vings­be­ma­ling noodzakelijk.
 • Zicht­hin­der: Zo spoe­dig moge­lijk inrich­ten van de park­strook (groe­ne buf­fer). De werk­zaam­he­den wor­den afge­schermd via een scherm.
 • Stof: Zandop­ho­gin­gen wor­den afge­dekt met grond, de wegen blij­ven schoon.
 • Ver­keers­hin­der: Een tij­de­lij­ke N206 ten noor­den van de Tjal­ma­weg wordt na de zomer van 2020 in gebruik geno­men, dit gebeurt in 4 fasen. In ver­band met de sloop van het Ach­ter­weg­vi­a­duct wordt voor fiet­sers en voet­gan­gers een nood­brug gere­a­li­seerd. De fiets­rou­te Ach­ter­weg-Kool­tuin­weg blijft beschikbaar.
 • Vei­lig­heid: Vei­li­ge inrich­ting tij­de­lij­ke N206. Geen groot bouw­trans­port door bebouw­de kom.
 • Soci­a­le vei­lig­heid: Over­zich­te­lijk ter­rein, ver­lich­ting, camera’s, geen don­ke­re hoeken.
 • Bouw­ver­keer: Min­der trans­port door o.a. zand per schip, bouw­ver­keer schei­den van gewoon verkeer.
 • Bus­hal­tes: Gedu­ren­de de uit­voe­ring blij­ven de bus­hal­tes langs de (tij­de­lij­ke) N206 beschik­baar. Zodra het Ach­ter­weg­vi­a­duct gesloopt is, zijn de hal­tes voor fiet­sers en voet­gan­gers bereik­baar via een noodbrug.
Com­mu­ni­ca­tie

Bos­ka­lis vindt het belang­rijk om de omge­ving op tijd, juist en vol­le­dig te infor­me­ren over de werk­zaam­he­den. Dit gebeurt via diver­se kana­len en via per­soon­lijk contact:

 • Nieuws­brief Rijn­land­Rou­te: meld u aan door een mail te stu­ren naar info@​rijnlandroute.​nl o.v.v. naam en e-mailadres
 • Bou­w­app met infor­ma­tie over het werk
 • Live­Crowd: ver­keers­in­fo tij­dens de uitvoering
 • Inloopspreek­uur en infor­ma­tie in de bouwkeet
 • Pro­gram­ma Beleef de N206 (uit­kijk­punt op het werk, teken­wed­strijd basis­schoen, rond­lei­din­gen, samen­wer­king met eve­ne­men­ten in de omge­ving en film­pjes, foto’s en artists impressions)
Par­ti­ci­pa­tie­ses­sie park­strook en snelfietspad/​tijdelijke N206

Wij vin­den het belang­rijk dat de direc­te omge­ving betrok­ken wordt bij een aan­tal onder­wer­pen. Tij­dens de infor­ma­tie­avond van 19 juni kon­den aan­we­zi­gen zich daar­om inschrij­ven voor par­ti­ci­pa­tie­ses­sies over de vol­gen­de onderwerpen:

 • park­strook en het snelfietspad/​tijdelijke N206 ten noor­den van de Tjalmaweg;
 • groen­in­vul­ling roton­de Torenvlietslaan.

Direct aan­wo­nen­den aan de noord­zij­de van de park­strook die niet aan­we­zig waren bij de infor­ma­tie­avond, wor­den per brief uit­ge­no­digd om zich als­nog in te schrij­ven voor een reeks van 3 par­ti­ci­pa­tie­avon­den over de park­strook en het snelfietspad/​tijdelijke N206. Bos­ka­lis pre­sen­teert dan het ont­werp en de tij­de­lij­ke situ­a­tie tij­dens de bouw en gaat met de aan­we­zi­gen in gesprek over diver­se thema’s. De pro­vin­cie Zuid-Hol­land, gemeen­te Kat­wijk en par­tij­en zoals de wijk­raad Val­ken­burg zijn ook ver­te­gen­woor­digd tij­dens deze avon­den. De avon­den vin­den plaats op 17 juli, 4 sep­tem­ber en 1 okto­ber in het Dorps­huis Val­ken­burg. Direct aan­wo­nen­den kun­nen zich inschrij­ven tot 11 juli 2019, per mail via tjalmaweg@​rijnlandroute.​nl o.v.v. “par­ti­ci­pa­tie parkstrook/​snelfietspad/​tijdelijke N206”.

Een twee­de reeks van 3 par­ti­ci­pa­tie­avon­den betreft de groen­in­vul­ling van de nieu­we roton­de bij de Toren­vliet­slaan op 17 sept, 15 okto­ber en 12 novem­ber. Daar­voor kun­nen bewo­ners rond de roton­de zich ook tot 11 juli 2019 inschrij­ven, per mail via tjalmaweg@​rijnlandroute.​nl o.v.v. “groen­in­vul­ling roton­de Torenvlietslaan”.

Let op: de data voor de par­ti­ci­pa­tie­avon­den voor de Parkstrook/​snelfietspad en roton­de Toren­vliet­slaan zijn aangepast*:

 • Tij­de­lij­ke N206: 4 sep­tem­ber en 1 okto­ber 2019
 • Parkstrook/​snelfietspad: 17 sep­tem­ber en 15 okto­ber 2019
 • Groen­in­vul­ling roton­de Toren­vliet­slaan: eind 2019/​begin 2020 (direct omwo­nen­den van de roton­de ont­van­gen apart een uitnodiging)

*Aan­mel­den voor deze avon­den kan tot maan­dag 2 sep­tem­ber 2019

Medio novem­ber 2019 orga­ni­seert Bos­ka­lis een alge­me­ne infor­ma­tie­avond over het ont­werp van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg, bouw­wij­ze, plan­ning, hin­der en hinderbeperking.