Op woensdag 19 juni 2019 organiseerden de provincie Zuid-Holland en aannemer Boskalis Nederland een informatieavond over de aanpassingen aan de Tjalmaweg. Zo’n 200 bezoekers maakten kennis met de projectteams van de provincie en Boskalis en kregen meer informatie over het ontwerp en de werkwijze van Boskalis. Een samenvatting van de informatie die tijdens de informatieavond beschikbaar was, leest u hieronder.

Voorlopig ontwerp Boskalis

Hieronder ziet u een aantal impressies van het ontwerp van Boskalis voor de Tjalmaweg. Het ontwerp wordt nog verder uitgewerkt en is nog niet definitief.

Toelichting visualisaties:

 • Fietsers en voorbijgangers beleven de Limes
 • Impressie ongelijkvloerse aansluiting Valkenburg Oost (Romeinse weg)
 • Impressie van de Torenvlietbug
 • Onder de Torenvlietbrug (Voorschoterweg)
Vormgeving, landschappelijke inpassing en duurzaamheid

Aan de vormgeving van de Tjalmaweg is veel aandacht besteed. Ook de inpassing en beleving van de weg, zowel voor de automobilist als de omgeving, is zo groen mogelijk. De wanden langs de N206 worden bekleed met ca 25.000 klim- en hangplanten.

Hoe groeit het groen straks langs de Tjalmaweg?

Begroeide wanden (boven en onder) in de verdiepte ligging Tjalmaweg (ter plaatse van het viaduct bij aansluiting Valkenburg-Oost)

Duurzaamheid

Een deel van de doorfietsroute Leiden-Katwijk komt straks langs de Tjalmaweg te liggen. De provincie verkent de mogelijkheden om in dit deel van de doorfietsroute (over een lengte van 400 meter) zonnepanelen aan te brengen. Hiermee kan energie worden opgewekt voor bijvoorbeeld de verlichting in de parkstrook/langs het fietspad. In de wanden van de verdiepte Tjalmaweg (een zogenaamde biobased lamellenwand) worden gerecyclede materialen zoals kleding en textiel verwerkt. De vlonders en meubilair onder de Torenvlietbrug worden gemaakt van bio-composiet, met gras als grootste bestandsdeel.

Boskalis maakt de verdiepte Tjalmaweg waterdicht door een folieconstructie toe te passen onder de weg. Door een stalen damwand te bouwen en een gel injectie toe te passen, ontstaat er een afgesloten bouwkuip. De grondwaterstand wordt via bemaling binnen de afgesloten bouwkuip verlaagd, hierdoor kan de aannemer droog werken. Van de bemaling merkt de omgeving niets, doordat er geen tot minimale omgevingsbemaling buiten de bouwkuip wordt toegepast.

Hoe pakt Boskalis het werk aan?

Een belangrijk onderdeel in de bouwwijze van Boskalis, is het gefaseerd werken aan de Tjalmaweg. De Tjalmaweg wordt tijdelijk in noordelijke richting verlegd. Hierdoor kan Boskalis op de plek van de huidige Tjalmaweg (de bouwkuip) in 1 keer veilig doorwerken en beperken we de hinderduur en de vertraging van het verkeer.

De tijdelijke weg wordt op verschillende plekken verlegd en in fases – vanaf augustus 2020 – in gebruik genomen. Het verkeer rijdt tijdens de werkzaamheden deels over de tijdelijke Tjalmaweg en deels over de huidige Tjalmaweg. Om de hinder voor omwonenden te beperken, worden er maatregelen genomen zoals het plaatsen van geluidsschermen. De snelheid op de tijdelijke N206 wordt beperkt (50 tot 70 km per uur). De tijdelijke verlegging duurt (gefaseerd) 16 maanden en is medio december 2021 klaar.

Visualisatie van de aanpak van Boskalis

Planning

Op dit moment werken Dunea en Gasunie in opdracht van de provincie aan het verleggen van drinkwaterleidingen en gasleidingen.

Boskalis Nederland start komend najaar met de eerste werkzaamheden buiten, waaronder bomenkap. Andere voorbereidende werkzaamheden zoals de voorbelasting, het verleggen van watergangen en omleidingen voor fietsers en het aanleggen van depots (voor grond en materialen) starten in januari 2020. Na de zomervakantie van 2020 wordt er in diverse faseringen aan de Tjalmaweg gewerkt. Uiterlijk medio 2022 moet naar verwachting het hele project klaar zijn.

Hinderbeperking

Boskalis heeft als uitgangspunt: minimale (verkeers- en omgevings)hinder. Er wordt daarom maximaal ingezet op omgevingsgericht werken. Dit betekent dat de omgeving bereikbaar, leefbaar en veilig moet blijven. Per hindervorm (geluid, trillingen, stof, water etc.) wordt een hinderaanpak op maat opgesteld, die kan worden bijgesteld als dat nodig is. Dit komt in het kort neer op:

 • Geluid en trillingen: Geluidsschermen langs de tijdelijke Tjalmaweg, trillen en drukken van damwanden i.p.v. heien. Kunstwerken zo veel mogelijk op staal gefundeerd i.p.v. heipalen. Snelheidsverlaging op de tijdelijke N206.
 • Wateroverlast: Er wordt gewerkt met een afgesloten bouwkuip met bemaling binnen die bouwkuip. Hierdoor is geen of minimale omgevingsbemaling noodzakelijk.
 • Zichthinder: Zo spoedig mogelijk inrichten van de parkstrook (groene buffer). De werkzaamheden worden afgeschermd via een scherm.
 • Stof: Zandophogingen worden afgedekt met grond, de wegen blijven schoon.
 • Verkeershinder: Een tijdelijke N206 ten noorden van de Tjalmaweg wordt na de zomer van 2020 in gebruik genomen, dit gebeurt in 4 fasen. In verband met de sloop van het Achterwegviaduct wordt voor fietsers en voetgangers een noodbrug gerealiseerd. De fietsroute Achterweg-Kooltuinweg blijft beschikbaar.
 • Veiligheid: Veilige inrichting tijdelijke N206. Geen groot bouwtransport door bebouwde kom.
 • Sociale veiligheid: Overzichtelijk terrein, verlichting, camera’s, geen donkere hoeken.
 • Bouwverkeer: Minder transport door o.a. zand per schip, bouwverkeer scheiden van gewoon verkeer.
 • Bushaltes: Gedurende de uitvoering blijven de bushaltes langs de (tijdelijke) N206 beschikbaar. Zodra het Achterwegviaduct gesloopt is, zijn de haltes voor fietsers en voetgangers bereikbaar via een noodbrug.
Communicatie

Boskalis vindt het belangrijk om de omgeving op tijd, juist en volledig te informeren over de werkzaamheden. Dit gebeurt via diverse kanalen en via persoonlijk contact:

 • Nieuwsbrief RijnlandRoute: meld u aan door een mail te sturen naar info@rijnlandroute.nl o.v.v. naam en e-mailadres
 • Bouwapp met informatie over het werk
 • LiveCrowd: verkeersinfo tijdens de uitvoering
 • Inloopspreekuur en informatie in de bouwkeet
 • Programma Beleef de N206 (uitkijkpunt op het werk, tekenwedstrijd basisschoen, rondleidingen, samenwerking met evenementen in de omgeving en filmpjes, foto’s en artists impressions)
Participatiesessie parkstrook en doorfietsroute/tijdelijke N206

Wij vinden het belangrijk dat de directe omgeving betrokken wordt bij een aantal onderwerpen. Tijdens de informatieavond van 19 juni konden aanwezigen zich daarom inschrijven voor participatiesessies over de volgende onderwerpen:

 • parkstrook en het doorfietsroute/tijdelijke N206 ten noorden van de Tjalmaweg;
 • groeninvulling rotonde Torenvlietslaan.

Direct aanwonenden aan de noordzijde van de parkstrook die niet aanwezig waren bij de informatieavond, worden per brief uitgenodigd om zich alsnog in te schrijven voor een reeks van 3 participatieavonden over de parkstrook en het doorfietsroute/tijdelijke N206. Boskalis presenteert dan het ontwerp en de tijdelijke situatie tijdens de bouw en gaat met de aanwezigen in gesprek over diverse thema’s. De provincie Zuid-Holland, gemeente Katwijk en partijen zoals de wijkraad Valkenburg zijn ook vertegenwoordigd tijdens deze avonden. De avonden vinden plaats op 17 juli, 4 september en 1 oktober in het Dorpshuis Valkenburg. Direct aanwonenden kunnen zich inschrijven tot 11 juli 2019, per mail via tjalmaweg@rijnlandroute.nl o.v.v. “participatie parkstrook/doorfietsroute/tijdelijke N206”.

Een tweede reeks van 3 participatieavonden betreft de groeninvulling van de nieuwe rotonde bij de Torenvlietslaan op 17 sept, 15 oktober en 12 november. Daarvoor kunnen bewoners rond de rotonde zich ook tot 11 juli 2019 inschrijven, per mail via tjalmaweg@rijnlandroute.nl o.v.v. “groeninvulling rotonde Torenvlietslaan”.

Let op: de data voor de participatieavonden voor de Parkstrook/doorfietsroute en rotonde Torenvlietslaan zijn aangepast*:

 • Tijdelijke N206: 4 september en 1 oktober 2019
 • Parkstrook/doorfietsroute: 17 september en 15 oktober 2019
 • Groeninvulling rotonde Torenvlietslaan: eind 2019/begin 2020 (direct omwonenden van de rotonde ontvangen apart een uitnodiging)

*Aanmelden voor deze avonden kan tot maandag 2 september 2019

Medio november 2019 organiseert Boskalis een algemene informatieavond over het ontwerp van de N206 ir. G. Tjalmaweg, bouwwijze, planning, hinder en hinderbeperking.