De pro­vin­cie Zuid-Hol­land orga­ni­seer­de op 26 en 27 novem­ber jl. in het Dorps­huis in Val­ken­burg infor­ma­tie­avon­den over het onder­zoek naar de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de Tjal­ma­weg. Zo’n 80 omwo­nen­den en belang­stel­len­den namen via infor­ma­tie­ta­fels deel aan het gesprek over de drie zui­de­lij­ke vari­an­ten die onder­zocht wor­den en de noor­de­lij­ke vari­ant voor de tij­de­lij­ke N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Ook de wet­hou­der en diver­se raads­le­den namen een kijkje. 

Het ini­ti­a­tief van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land om deze infor­ma­tie­ta­fels te orga­ni­se­ren werd door de bezoe­kers posi­tief ont­van­gen. Lees de impres­sie van de infor­ma­tie­ta­fels.