Onder de nog te ver­nieu­wen Toren­vliet­brug in Oegst­geest, waar de N206 de Oude Rijn kruist, wordt wand­kunst aan­ge­bracht. Daar­voor schreef de pro­vin­cie Zuid-Hol­land de prijs­vraag Wand­kunst onder­door­gang Toren­vliet­brug Oegst­geest uit. Als win­naar van deze prijs­vraag is Gabriel Les­ter uit de bus geko­men. Zijn ont­werp, Para­de, is geko­zen uit de vier inzen­din­gen voor een kunst­toe­pas­sing onder de brug. Met een wand­kunst­werk onder de Toren­vliet­brug wordt de onder­door­gang voor voet­gan­gers, fiet­sers en auto­mo­bi­lis­ten een aan­trek­ke­lij­ke en ver­ras­sen­de omge­ving en fun­geert deze ook als een rust­plek langs de oever van de Oude Rijn. De pro­vin­cie zal aan Gabriel een opdracht ver­strek­ken om zijn win­nen­de plan uit te wer­ken tot een Defi­ni­tief Ont­werp.

Fon­ke­lend lichtspel

De jury prijst het ont­werp van Gabriel om de gro­te ver­beel­dings­kracht. Voor­zit­ter Jan Nieu­wen­huis, wet­hou­der Oegst­geest: ‘Wat op het eer­ste gezicht een­dui­dig lijkt - een school vis­sen - heeft bij nade­re beschou­wing meer­de­re lagen: ver­gan­ke­lijk leven, de link naar de Oude Rijn in de vorm van vis­sen en vis­fos­sie­len van meer dan 50 mil­joen jaar oud. Het beeld intri­geert omdat het zowel van­af ver­af als van dicht­bij gezien kan wor­den als één afbeel­ding, ter­wijl tege­lij­ker­tijd indi­vi­du­e­le fos­sie­len van vis­sen waar­neem­baar zijn. Waar­de­vol detail in het ont­werp zijn de vis­sen­ogen die zowel over­dag en ’s nachts een fon­ke­lend licht­spel tonen’.

De jury was ver­heugd over de hoge kwa­li­teit van de inzen­din­gen voor de prijs­vraag en de mate waar­in de inzen­ders de opga­ve aan de loca­tie wis­ten te kop­pe­len. Hun inzen­din­gen getuig­den, elk op geheel eigen wij­ze, van een artis­tie­ke asso­ci­a­tie met omge­ving, met de Rijn­land­Rou­te en met de geschie­de­nis van de loca­tie. Hier­naast had de jury veel waar­de­ring voor de gede­gen manier waar­op de rea­li­seer­baar­heid door de ont­wer­pers was onder­zocht. Het jury­rap­port en de inzen­din­gen zijn te down­lo­a­den via de web­si­te van Archi­tec­tuur Lokaal.

Prijs­vraag

De prijs­vraag werd in april uit­ge­schre­ven door de pro­vin­cie Zuid-Hol­land in samen­wer­king met de gemeen­te Oegst­geest. De aan­pas­sing van de Toren­vliet­brug maakt deel uit van de werk­zaam­he­den aan de N206. Deze werk­zaam­he­den zijn onder­deel van de Rijn­land­Rou­te, een nieu­we weg tus­sen Kat­wijk, via de A44, en de A4 bij Lei­den. Om de onder­door­gang van de Toren­vliet­brug aan de oostoe­ver in Oegst­geest tot een aan­trek­ke­lij­ke ‘wan­del­gang’ te maken zocht de pro­vin­cie Zuid-Hol­land naar een door­lo­pen­de kunst­toe­pas­sing op de wand die pas­san­ten een aan­trek­ke­lij­ke en ver­ras­sen­de omge­ving biedt. Met ver­ras­send werd bedoeld dat de Toren­vliet­brug anders wordt dan de mees­te brug­gen, waar­on­der geen hoog­waar­di­ge ruim­tes zijn.

Selec­tie

63 kun­ste­naars, archi­tec­ten en ande­re ont­wer­pers dien­den een port­fo­lio in. Acht van hen wer­den uit­ge­no­digd voor een bureau­pre­sen­ta­tie aan de jury, waar­bij hen ook werd gevraagd om hun visie op de opga­ve toe te lich­ten. De jury selec­teer­de ver­vol­gens vier ont­wer­pers voor deel­na­me aan de prijs­vraag. Op grond hier­van nodig­de de pro­vin­cie Zuid-Hol­land de vier gese­lec­teer­de ont­wer­pers uit om een schets­ont­werp met een kos­ten­ra­ming in te dienen.

Ten­toon­stel­ling

De inzen­din­gen wer­den voor­af­gaand aan de jury­be­oor­de­ling ten­toon­ge­steld in de hal van het gemeen­te­huis van Oegst­geest en het Infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­rou­te. De reac­ties van belang­stel­len­den wer­den aan de jury ter beschik­king gesteld. Deze reac­ties zijn opge­no­men in het juryrapport.

Jury

De jury, onder voor­zit­ter­schap van Jan Nieu­wen­huis (wet­hou­der gemeen­te Oegst­geest), bestond ver­der uit Chris­toph Els­äs­ser (super­vi­sor Nieuw-Rhijn­geest), Abe Veenstra (voor­zit­ter Kwa­li­teits­team Rijn­land­Rou­te), Sjou­kje van Hee­sch (land­schaps­ar­chi­tect, pro­vin­cie Zuid-Hol­land) en San­dri­ne van Noort (cura­tor Stich­ting Beel­den in Lei­den en kunst­col­lec­tie LUMC).

Archi­tec­tuur Lokaal

Op ver­zoek van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land is de prijs­vraag Wand­kunst onder­door­gang Toren­vliet­brug Oegst­geest geor­ga­ni­seerd in samen­wer­king met Archi­tec­tuur Lokaal. De prijs­vraag is uit­ge­schre­ven aan de hand van Kom­pas Light Prijs­vra­gen. Deze hand­lei­ding is ont­wik­keld door Archi­tec­tuur Lokaal en wordt breed onder­schre­ven door (Rijks)overheid en orga­ni­sa­ties van opdracht­ge­vers, opdracht­ne­mers en advi­seurs. Meer infor­ma­tie over de prijs­vraag is te vin­den op de web­si­te van Archi­tec­tuur Lokaal.

Rijn­land­Rou­te

De aan­pas­sing van de Toren­vliet­brug maakt deel uit van de werk­zaam­he­den aan de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. De Tjal­ma­weg is één van de deel­pro­jec­ten van de Rijn­land­Rou­te. Via www.rijnlandroute.nl is alle infor­ma­tie over dit pro­ject te vin­den. Je kunt je hier ook aan­mel­den voor nieuws­al­erts. Het pro­ject is ook te vol­gen op onze soci­al media kanalen:

Facebook
Twit­ter
Inst­agram