Tij­dens het arche­o­lo­gisch onder­zoek deze zomer, is geble­ken dat de grond op een aan­tal loca­ties rond­om het knoop­punt Omme­dijk is ver­ont­rei­nigd en moet wor­den gesa­neerd. De werk­zaam­he­den voor de grondsa­ne­ring star­ten naar ver­wach­ting op maan­dag 6 novem­ber en zijn naar ver­wach­ting medio decem­ber gereed.

De grond aan de oost­kant van de A44 wordt als eer­ste gesa­neerd, waar­na het fiets­pad op de paral­lel­weg van de Rijks­straat­weg (tus­sen Ste­vens­hof en Was­se­naar) een stuk­je wordt ver­legd rich­ting het zuid­oos­ten. Het fiets­pad krijgt een onge­lijk­vloer­se krui­sing met het bouw­ver­keer, waar­bij de fiet­sers op het­zelf­de niveau blij­ven en het bouw­ver­keer boven­langs kruist. De fiets­ver­bin­ding blijft tij­dens de ver­leg­ging in gebruik.