De pro­vin­cie Zuid-Hol­land houdt in samen­wer­king met de gemeen­te Leid­schen­dam-Voor­burg op woens­dag 8 novem­ber een inloop­avond over het bomen­com­pen­sa­tie­plan Leid­schen­dam-Voor­burg voor het pro­ject de Rijn­land­Rou­te. Tus­sen 19.00 en 21.00 uur zijn geïn­te­res­seer­den wel­kom in Bras­se­rie Cro­ne­s­teyn aan de Vliet­weg 2 in Leiden.

Bomen­com­pen­sa­tie­plan

Langs de rand van recre­a­tie­ge­bied Vliet­land (Leid­schen­dam-Voor­burg) wordt ruim­te gemaakt voor de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te. Voor de bomen die zijn en wor­den weg­ge­haald is een bomen­com­pen­sa­tie­plan gemaakt waar­in de her­plant wordt beschre­ven. Met de keu­zes die gemaakt zijn voor de her­plant, ver­be­tert de kwa­li­teit van het groen in Vliet­land. Het bomen­com­pen­sa­tie­plan houdt reke­ning met een aan­trek­ke­lij­ke groen­be­le­ving en met de bio­di­ver­si­teit, wat bij­draagt aan de recre­a­tie­ve waar­de van het gebied.

In het plan is een kapin­ven­ta­ri­sa­tie opge­no­men en wor­den de her­plant­lo­ca­ties (inclu­sief plan­ning) toe­ge­licht met de aan­tal­len en soor­ten bomen en strui­ken. Het bomen­com­pen­sa­tie­plan is geba­seerd op het Land­schaps­plan Rijn­land­Rou­te en is in opdracht van de pro­vin­cie opge­steld in nau­we samen­wer­king met de gemeen­te, Gas­unie, Staats­bos­be­heer en de aan­ne­mers­com­bi­na­tie Comol5.

Doel­stel­lin­gen bij herplant

Met de her­plant ver­be­tert de kwa­li­teit van de natuur­ont­wik­ke­ling en de recre­a­tie­ve bele­ving in Vliet­land. Zo komt er in de toe­kom­sti­ge situ­a­tie meer diver­si­teit aan soor­ten, hoog­ten en dicht­heid van de beplan­ting. Tege­lij­ker­tijd ver­be­tert de kwa­li­teit door­dat een deel van het groen dat is of wordt ver­wij­derd uit zie­ke (essen­tak­ziek­te) of kaprij­pe bomen bestaat of bestond.

Het opper­vlak van de kap bedraagt 3,931 hec­ta­re. De opper­vlak­te van de her­plant is even groot. Voor het behou­den van waar­de­vol­le, open plek­ken in Vliet­land vindt een deel van de her­plant (0,365 ha) bui­ten Vliet­land plaats. Op ver­zoek van de gemeen­te wordt die com­pen­sa­tie gere­a­li­seerd in het bui­ten­ge­bied van Stompwijk.

Inloop­avond

Tij­dens de inloop­avond lich­ten mede­wer­kers van de gemeen­te, Staats­bos­be­heer en de pro­vin­cie het bomen­com­pen­sa­tie­plan en de visie en ambi­tie voor de natuur­ont­wik­ke­ling en recre­a­tie­ve bele­ving toe. Tevens beant­woor­den zij even­tu­e­le vragen.

Omwo­nen­den en ande­re belang­stel­len­den zijn van har­te wel­kom op woens­dag 8 novem­ber a.s. tus­sen 19.00 – 21.00 uur in Bras­se­rie Cro­ne­s­teyn aan de Vliet­weg 2 in Lei­den. Aan­mel­den voor deze inloop­avond is niet nodig.

Ande­re gemeenten

Ook in ande­re gemeen­ten wordt ruim­te gemaakt voor de aan­leg van de RijnlandRoute.

Voor het groen in de gemeen­ten Lei­den en Was­se­naar zijn reeds bomen­com­pen­sa­tie­plan­nen gemaakt, deze maak­ten onder­deel uit van de ver­gun­ning­aan­vraag. Het groen in Vliet­land valt onder de Wet Natuur­be­scher­ming (voor­ma­li­ge Bos­wet). Vol­gens deze wet hoeft er geen ver­gun­ning aan­ge­vraagd te wor­den bij de gemeen­te, maar wordt vol­staan met een mel­ding bij het bevoegd gezag. Een bomen­com­pen­sa­tie­plan is in dit pro­ces niet ver­plicht maar op ver­zoek van, en in samen­wer­king met, de gemeen­te Leid­schen­dam-Voor­burg heeft de pro­vin­cie een bomen­com­pen­sa­tie­plan opgesteld.

Lees hier de bomen­com­pen­sa­tie­plan­nen voor de gemeen­ten Lei­den en Was­se­naar.