De provincie Zuid-Holland houdt in samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg op woensdag 8 november een inloopavond over het bomencompensatieplan Leidschendam-Voorburg voor het project de RijnlandRoute. Tussen 19.00 en 21.00 uur zijn geïnteresseerden welkom in Brasserie Cronesteyn aan de Vlietweg 2 in Leiden.

Bomencompensatieplan

Langs de rand van recreatiegebied Vlietland (Leidschendam-Voorburg) wordt ruimte gemaakt voor de aanleg van de RijnlandRoute. Voor de bomen die zijn en worden weggehaald is een bomencompensatieplan gemaakt waarin de herplant wordt beschreven. Met de keuzes die gemaakt zijn voor de herplant, verbetert de kwaliteit van het groen in Vlietland. Het bomencompensatieplan houdt rekening met een aantrekkelijke groenbeleving en met de biodiversiteit, wat bijdraagt aan de recreatieve waarde van het gebied.

In het plan is een kapinventarisatie opgenomen en worden de herplantlocaties (inclusief planning) toegelicht met de aantallen en soorten bomen en struiken. Het bomencompensatieplan is gebaseerd op het Landschapsplan RijnlandRoute en is in opdracht van de provincie opgesteld in nauwe samenwerking met de gemeente, Gasunie, Staatsbosbeheer en de aannemerscombinatie Comol5.

Doelstellingen bij herplant

Met de herplant verbetert de kwaliteit van de natuurontwikkeling en de recreatieve beleving in Vlietland. Zo komt er in de toekomstige situatie meer diversiteit aan soorten, hoogten en dichtheid van de beplanting. Tegelijkertijd verbetert de kwaliteit doordat een deel van het groen dat is of wordt verwijderd uit zieke (essentakziekte) of kaprijpe bomen bestaat of bestond.

Het oppervlak van de kap bedraagt 3,931 hectare. De oppervlakte van de herplant is even groot. Voor het behouden van waardevolle, open plekken in Vlietland vindt een deel van de herplant (0,365 ha) buiten Vlietland plaats. Op verzoek van de gemeente wordt die compensatie gerealiseerd in het buitengebied van Stompwijk.

Inloopavond

Tijdens de inloopavond lichten medewerkers van de gemeente, Staatsbosbeheer en de provincie het bomencompensatieplan en de visie en ambitie voor de natuurontwikkeling en recreatieve beleving toe. Tevens beantwoorden zij eventuele vragen.

Omwonenden en andere belangstellenden zijn van harte welkom op woensdag 8 november a.s. tussen 19.00 – 21.00 uur in Brasserie Cronesteyn aan de Vlietweg 2 in Leiden. Aanmelden voor deze inloopavond is niet nodig.

Andere gemeenten

Ook in andere gemeenten wordt ruimte gemaakt voor de aanleg van de RijnlandRoute.

Voor het groen in de gemeenten Leiden en Wassenaar zijn reeds bomencompensatieplannen gemaakt, deze maakten onderdeel uit van de vergunningaanvraag. Het groen in Vlietland valt onder de Wet Natuurbescherming (voormalige Boswet). Volgens deze wet hoeft er geen vergunning aangevraagd te worden bij de gemeente, maar wordt volstaan met een melding bij het bevoegd gezag. Een bomencompensatieplan is in dit proces niet verplicht maar op verzoek van, en in samenwerking met, de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft de provincie een bomencompensatieplan opgesteld.

Lees hier de bomencompensatieplannen voor de gemeenten Leiden en Wassenaar.