Nu het boor­pro­ces een tijd­je op gang is, is ook de afvoer van de grond uit de boor­tun­nel van start gegaan. De grond krijgt een her­be­stem­ming vlak in de buurt, name­lijk de Mees­lou­werplas in het recre­a­tie­ge­bied Vlietland.

Het grond-/ben­to­niet­meng­sel wordt eerst van­af de tun­nel­boor­ma­chi­ne via pijp­lei­din­gen naar de ben­to­niet­schei­dings­in­stal­la­tie gebracht. In deze instal­la­tie wordt de boor­grond en de ben­to­niet van elkaar geschei­den. De grond wordt bemon­sterd om te chec­ken op moge­lij­ke ver­ont­rei­ni­ging. De ben­to­niet kan weer wor­den her­ge­bruikt in het boor­pro­ces, en de grond wordt via pijp­lei­din­gen hydrau­lisch afge­voerd naar de Mees­lou­werplas. De grond wordt hier gebruikt voor de her­in­rich­ting van de plas, ook een pro­ject van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land. Op deze manier wordt werk met werk gemaakt, en dat scheelt veel vracht­wa­gen­ver­keer. Zowel voor de aan­voer van de beno­dig­de grond voor de her­in­rich­ting van de plas, als van de afvoer van de grond die uit de boor­tun­nel komt.

De grond­af­voer vindt in prin­ci­pe plaats op maan­dag, dins­dag, don­der­dag en vrij­dag tus­sen 07.00 en 19.00 uur. Tij­dens een piek in het boor­pro­ces zou het kun­nen voor­ko­men dat bui­ten deze tij­den wordt gewerkt.

Klik op de foto’s voor een ver­gro­ting en een toelichting: