Op woensdagavond 4 september hebben Boskalis en provincie Zuid Holland een informatieavond gehouden over de tijdelijke weg die nodig is tijdens de aanleg van de nieuwe Tjalmaweg. De avond werd bezocht door ruim 140 belangstellenden, voornamelijk uit Valkenburg. Tijdens de avond stond vooral de vraag centraal of de tijdelijke weg aan de zuidzijde van de huidige N206 aangelegd kan worden in plaats van aan de noordzijde, zoals door Boskalis eerder was voorgesteld. Boskalis en de provincie hebben die vraag in overweging genomen en onderzocht, maar geconcludeerd dat dit vooralsnog niet mogelijk is binnen de randvoorwaarden.

Achtergrond

Tijdens een eerder gehouden bijeenkomst in juli heeft Boskalis een toelichting gegeven over de gekozen bouwmethode. Een belangrijk aspect is dat Boskalis voor de aanleg van de verdiepte ligging van de Tjalmaweg een constructie toepast waarbij er niet geheid hoeft te worden. Hierdoor is er minder hinder van geluid en trillingen. Een deel van het bouwverkeer voor de aanleg van de verdiepte ligging kan via de bouwkuip rijden. Het grootste deel van het bouwverkeer maakt gebruik van een aan te leggen bouwweg.

Tijdens de bouwtijd moet er ook een oplossing gevonden worden voor de belangrijke stroom van doorgaand verkeer op de huidige Tjalmaweg. Vanwege veiligheid is het wenselijk om dit verkeer zo veel als mogelijk is te scheiden van het zware bouwverkeer. Daarom moet er een aparte tijdelijke weg komen. Boskalis heeft in haar plan deze tijdelijke weg voor het doorgaand verkeer aan de noordzijde van de huidige N206 gepositioneerd. Deze weg blijft maximaal 1,5 jaar in gebruik.

Tijdens de bijeenkomst in juli bleek dat er veel vragen waren over de keuze om de weg aan de noordzijde te leggen. Aan Boskalis is gevraagd naar de mogelijkheden om de weg naar de zuidzijde te verplaatsen. Boskalis heeft dit verzoek opgepakt en heeft tijdens de avond een terugkoppeling gegeven van de bevindingen van dit onderzoek. Hierbij zijn de consequenties van een zuidelijke variant in beeld gebracht. De conclusie, zoals die ook gedeeld is met de bezoekers van de informatieavond, luidt dat – binnen de gestelde kaders en randvoorwaarden – een tijdelijke weg aan de zuidzijde vooralsnog niet tot de mogelijkheden behoort. Belangrijke argumenten hebben betrekking op tijd en geld als gevolg van o.a. grond- en woningverwerving, maatregelen om doorgaand verkeer te scheiden van bouwverkeer, extra onderzoeken in het kader van archeologie en niet gesprongen explosieven en beschermingsmaatregelen voor kabels en leidingen.

Beperking hinder tijdelijke weg

Boskalis heeft tijdens de werkzaamheden hinderbeperkende maatregelen voorgesteld voor geluid, zicht en fijnstof. Zo wordt er o.a. een geluidscherm van 3 meter hoog geplaatst en wordt er gekozen voor een methode voor funderen waardoor er minder hoeft te worden geheid (geen geluid- en trillinghinder). Als extra maatregel wordt de snelheid van het doorgaand verkeer op de tijdelijke weg teruggebracht van 70 naar 50 km per uur. Hierdoor blijft het geluid en ook de hoeveelheid fijnstof die wordt uitgestoten ruim binnen de wettelijk gestelde normen. Ten opzichte van het huidige geluidsniveau is er volgens de berekeningen geen sprake van verslechtering. Tijdens de uitvoering worden het geluidsniveau en de trillingen gemonitord.

Voorstel omgeving

Vanuit de omgeving is er tijdens de avond een alternatief plan voor een tijdelijke weg aan de zuidzijde voorgesteld. De provincie en Boskalis hebben toegezegd om in een open gesprek in klein comité dit alternatief plan te bespreken. Dit gesprek vindt op korte termijn plaats. De uitkomst daarvan wordt op de volgende bijeenkomst op 1 oktober besproken.

Vergunning tijdelijke weg

De vergunningen voor de tijdelijke N206 worden eind september aangevraagd. De gemeente Katwijk neemt deze aanvraag in behandeling, dit is naar verwachting in de tweede helft van november. De inzagetermijn is vervolgens 6 weken, binnen deze periode kan eenieder een zienswijze indienen. Via de reguliere kanalen wordt bekend gemaakt wanneer de vergunningen ter inzage liggen. Indien het voorstel van de omgeving aanleiding geeft om het huidige plan voor de tijdelijke verlegging aan te passen, kan de vergunningaanvraag worden ingetrokken.

Vervolg
  • Op 19 september vindt een openbare raadsvergadering plaats over de tijdelijke N206. Meer informatie is te vinden op de website van gemeente Katwijk.
  • Op 1 oktober a.s. vindt de derde en laatste bijeenkomst plaats over de tijdelijke verlegging van de N206. U kunt zich hiervoor inschrijven via tjalmaweg@rijnlandroute.nl.
  • Participatieavonden over de inrichting van de Parkstrook en snelfietspad (definitieve situatie) zijn op 17 september en 15 oktober 2019. Aanwezigheid vindt plaats na inschrijving via tjalmaweg@rijnlandroute.nl.
  • Participatieavonden over de groeninvulling rotonde Torenvlietslaan (definitieve situatie) vinden eind 2019/begin 2020 plaats. Aanwezigheid vindt plaats na inschrijving via tjalmaweg@rijnlandroute.nl.
  • Half november vindt er nog een extra algemene informatieavond plaats bij de start van de periode waarop zienswijzen ingediend kunnen worden. De informatieavond gaat over de vergunningaanvraag, het ontwerp van de tijdelijke N206, de planning en bouwmethode en de hinderbeperkende maatregelen. Tijdens de avond kunnen zienswijzen worden ingediend. Inschrijven voor deze avond is niet nodig.