Op woens­dag­avond 4 sep­tem­ber heb­ben Bos­ka­lis en pro­vin­cie Zuid Hol­land een infor­ma­tie­avond gehou­den over de tij­de­lij­ke weg die nodig is tij­dens de aan­leg van de nieu­we Tjal­ma­weg. De avond werd bezocht door ruim 140 belang­stel­len­den, voor­na­me­lijk uit Val­ken­burg. Tij­dens de avond stond voor­al de vraag cen­traal of de tij­de­lij­ke weg aan de zuid­zij­de van de hui­di­ge N206 aan­ge­legd kan wor­den in plaats van aan de noord­zij­de, zoals door Bos­ka­lis eer­der was voor­ge­steld. Bos­ka­lis en de pro­vin­cie heb­ben die vraag in over­we­ging geno­men en onder­zocht, maar gecon­clu­deerd dat dit voor­als­nog niet moge­lijk is bin­nen de randvoorwaarden.

Ach­ter­grond

Tij­dens een eer­der gehou­den bij­een­komst in juli heeft Bos­ka­lis een toe­lich­ting gege­ven over de geko­zen bouw­me­tho­de. Een belang­rijk aspect is dat Bos­ka­lis voor de aan­leg van de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg een con­struc­tie toe­past waar­bij er niet geheid hoeft te wor­den. Hier­door is er min­der hin­der van geluid en tril­lin­gen. Een deel van het bouw­ver­keer voor de aan­leg van de ver­diep­te lig­ging kan via de bouw­kuip rij­den. Het groot­ste deel van het bouw­ver­keer maakt gebruik van een aan te leg­gen bouwweg.

Tij­dens de bouw­tijd moet er ook een oplos­sing gevon­den wor­den voor de belang­rij­ke stroom van door­gaand ver­keer op de hui­di­ge Tjal­ma­weg. Van­we­ge vei­lig­heid is het wen­se­lijk om dit ver­keer zo veel als moge­lijk is te schei­den van het zwa­re bouw­ver­keer. Daar­om moet er een apar­te tij­de­lij­ke weg komen. Bos­ka­lis heeft in haar plan deze tij­de­lij­ke weg voor het door­gaand ver­keer aan de noord­zij­de van de hui­di­ge N206 gepo­si­ti­o­neerd. Deze weg blijft maxi­maal 1,5 jaar in gebruik.

Tij­dens de bij­een­komst in juli bleek dat er veel vra­gen waren over de keu­ze om de weg aan de noord­zij­de te leg­gen. Aan Bos­ka­lis is gevraagd naar de moge­lijk­he­den om de weg naar de zuid­zij­de te ver­plaat­sen. Bos­ka­lis heeft dit ver­zoek opge­pakt en heeft tij­dens de avond een terug­kop­pe­ling gege­ven van de bevin­din­gen van dit onder­zoek. Hier­bij zijn de con­se­quen­ties van een zui­de­lij­ke vari­ant in beeld gebracht. De con­clu­sie, zoals die ook gedeeld is met de bezoe­kers van de infor­ma­tie­avond, luidt dat - bin­nen de gestel­de kaders en rand­voor­waar­den - een tij­de­lij­ke weg aan de zuid­zij­de voor­als­nog niet tot de moge­lijk­he­den behoort. Belang­rij­ke argu­men­ten heb­ben betrek­king op tijd en geld als gevolg van o.a. grond- en woning­ver­wer­ving, maat­re­ge­len om door­gaand ver­keer te schei­den van bouw­ver­keer, extra onder­zoe­ken in het kader van arche­o­lo­gie en niet gespron­gen explo­sie­ven en bescher­mings­maat­re­ge­len voor kabels en leidingen.

Beper­king hin­der tij­de­lij­ke weg

Bos­ka­lis heeft tij­dens de werk­zaam­he­den hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len voor­ge­steld voor geluid, zicht en fijn­stof. Zo wordt er o.a. een geluid­scherm van 3 meter hoog geplaatst en wordt er geko­zen voor een metho­de voor fun­de­ren waar­door er min­der hoeft te wor­den geheid (geen geluid- en tril­ling­hin­der). Als extra maat­re­gel wordt de snel­heid van het door­gaand ver­keer op de tij­de­lij­ke weg terug­ge­bracht van 70 naar 50 km per uur. Hier­door blijft het geluid en ook de hoe­veel­heid fijn­stof die wordt uit­ge­sto­ten ruim bin­nen de wet­te­lijk gestel­de nor­men. Ten opzich­te van het hui­di­ge geluids­ni­veau is er vol­gens de bere­ke­nin­gen geen spra­ke van ver­slech­te­ring. Tij­dens de uit­voe­ring wor­den het geluids­ni­veau en de tril­lin­gen gemonitord.

Voor­stel omgeving

Van­uit de omge­ving is er tij­dens de avond een alter­na­tief plan voor een tij­de­lij­ke weg aan de zuid­zij­de voor­ge­steld. De pro­vin­cie en Bos­ka­lis heb­ben toe­ge­zegd om in een open gesprek in klein comi­té dit alter­na­tief plan te bespre­ken. Dit gesprek vindt op kor­te ter­mijn plaats. De uit­komst daar­van wordt op de vol­gen­de bij­een­komst op 1 okto­ber besproken.

Ver­gun­ning tij­de­lij­ke weg

De ver­gun­nin­gen voor de tij­de­lij­ke N206 wor­den eind sep­tem­ber aan­ge­vraagd. De gemeen­te Kat­wijk neemt deze aan­vraag in behan­de­ling, dit is naar ver­wach­ting in de twee­de helft van novem­ber. De inza­ge­ter­mijn is ver­vol­gens 6 weken, bin­nen deze peri­o­de kan een­ie­der een ziens­wij­ze indie­nen. Via de regu­lie­re kana­len wordt bekend gemaakt wan­neer de ver­gun­nin­gen ter inza­ge lig­gen. Indien het voor­stel van de omge­ving aan­lei­ding geeft om het hui­di­ge plan voor de tij­de­lij­ke ver­leg­ging aan te pas­sen, kan de ver­gun­ning­aan­vraag wor­den ingetrokken.

Ver­volg
  • Op 19 sep­tem­ber vindt een open­ba­re raads­ver­ga­de­ring plaats over de tij­de­lij­ke N206. Meer infor­ma­tie is te vin­den op de web­si­te van gemeen­te Katwijk.
  • Op 1 okto­ber a.s. vindt de der­de en laat­ste bij­een­komst plaats over de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206. U kunt zich hier­voor inschrij­ven via tjalmaweg@​rijnlandroute.​nl.
  • Par­ti­ci­pa­tie­avon­den over de inrich­ting van de Park­strook en snel­fiets­pad (defi­ni­tie­ve situ­a­tie) zijn op 17 sep­tem­ber en 15 okto­ber 2019. Aan­we­zig­heid vindt plaats na inschrij­ving via tjalmaweg@​rijnlandroute.​nl.
  • Par­ti­ci­pa­tie­avon­den over de groen­in­vul­ling roton­de Toren­vliet­slaan (defi­ni­tie­ve situ­a­tie) vin­den eind 2019/​begin 2020 plaats. Aan­we­zig­heid vindt plaats na inschrij­ving via tjalmaweg@​rijnlandroute.​nl.
  • Half novem­ber vindt er nog een extra alge­me­ne infor­ma­tie­avond plaats bij de start van de peri­o­de waar­op ziens­wij­zen inge­diend kun­nen wor­den. De infor­ma­tie­avond gaat over de ver­gun­ning­aan­vraag, het ont­werp van de tij­de­lij­ke N206, de plan­ning en bouw­me­tho­de en de hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len. Tij­dens de avond kun­nen ziens­wij­zen wor­den inge­diend. Inschrij­ven voor deze avond is niet nodig.