Wil­ly de Zoe­te, gede­pu­teer­de Cul­tuur en Erf­goed voor de pro­vin­cie Zuid-Hol­land, over­han­dig­de van­daag aan Wim Weij­land, direc­teur van het Rijks­mu­se­um van Oud­he­den (RMO) in Lei­den een van de hou­ten palen van de Romein­se weg. De Romein­se paal behoort tot de con­struc­tie van een eeu­wen­ou­de Romein­se weg, die werd aan­ge­trof­fen bij arche­o­lo­gi­sche opgra­vin­gen voor de Rijn­land­Rou­te langs de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Met de sym­bo­li­sche over­dracht van de Romein­se paal wordt ook de samen­wer­king tus­sen de pro­vin­cie en het muse­um gemarkeerd.

Gede­pu­teer­de De Zoe­te licht toe waar­om deze opgra­vin­gen zo belang­rijk zijn: “De Romein­se Limes weg en de Rijn­land­Rou­te ver­bin­den en ver­bon­den in heden en ver­le­den men­sen en gebie­den met elkaar. Dank­zij de arche­o­lo­gi­sche schat­ten uit onze Zuid-Hol­land­se bodem zijn we in staat om tel­kens weer bij­zon­de­re tip­jes van onze geza­men­lij­ke his­to­ri­sche slui­er op te lich­ten. Met het ten­toon­stel­len van deze bij­zon­de­re Romein­se palen in het Rijks­mu­se­um van Oud­he­den gaan we res­pect­vol om met ons ver­le­den en krij­gen deze palen een toe­komst ten dien­ste van iede­re bezoe­ker en inwo­ner van onze mooie pro­vin­cie.”

Voor muse­um­di­rec­teur Wim Weij­land is dit een uit­zon­der­lij­ke aan­winst: “Onze muse­um­col­lec­tie ver­telt het ver­haal van het Romein­se ver­le­den van ons land, daar­in mogen de palen van deze weg niet ont­bre­ken. Na res­tau­ra­tie recon­stru­e­ren we ermee in het muse­um een echt stuk van de Romein­se grens in Neder­land. En dat past bij uit­stek bij de rol die het muse­um wil ver­vul­len als nati­o­naal podi­um voor de oud­heid. Wij zijn er erg blij mee dat we dit met steun en hulp van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land kun­nen rea­li­se­ren.’’

Romein­se opgra­ving “Weerd­kam­pen”

In okto­ber 2018 zijn over een leng­te van ruim 125 meter hon­der­den hou­ten palen aan­ge­trof­fen langs de N206 ir. G. Tjal­ma­weg in Val­ken­burg (gemeen­te Kat­wijk). De palen waren onder­deel van de con­struc­tie van een weg uit de Romein­se tijd, die bij­na 2000 jaar gele­den is aan­ge­legd bij Val­ken­burg de Weer­kam­pen, op een voor­ma­li­ge Romein­se neder­zet­ting. Deze unie­ke vondst kwam aan het licht tij­dens arche­o­lo­gisch onder­zoek dat de pro­vin­cie Zuid-Hol­land langs de Tjal­ma­weg in Kat­wijk uit­voert, ter voor­be­rei­ding op de werk­zaam­he­den voor de Rijn­land­Rou­te. Sinds­dien zijn de palen in opdracht van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land met zorg bewaard, in afwach­ting van con­ser­va­tie. Intus­sen wor­den de palen ook weten­schap­pe­lijk onder­zocht. Met de inten­tie van het RMO om de palen nu op te nemen in hun col­lec­tie, komen con­ser­va­tie en ten­toon­stel­ling van deze unie­ke vondst samen.

Romein­se Limes

Deze opgra­vin­gen zijn onder­deel van arche­o­lo­gisch onder­zoek naar de Romein­se Limes, de oude noord­grens van het Romein­se Rijk, die dwars door onze pro­vin­cie loopt. Van­we­ge de gro­te arche­o­lo­gi­sche bete­ke­nis heeft het kabi­net beslo­ten dit Neder-Ger­maan­se deel van de Romein­se Limes voor te dra­gen bij UNESCO als Werelderfgoed.
Op 9 janu­a­ri 2020 heeft gede­pu­teer­de Wil­ly de Zoe­te het door de Duit­se deel­sta­ten Noor­drijn-West­fa­len en Rijn­land Palts en de pro­vin­cies Gel­der­land, Utrecht en Zuid-Hol­land geza­men­lij­ke opge­stel­de nomi­na­tie­dos­sier in Parijs aan­ge­bo­den aan dr. Mech­tild Rös­s­ler, direc­teur Werel­derf­goed­cen­trum UNESCO. In juli 2021 zal UNESCO beslui­ten of dit deel van de Limes wel of niet op de Werel­derf­goed­lijst wordt geplaatst. Lees meer over de Limes in Zuid-Hol­land op de web­si­te van de pro­vin­cie.

Het RMO is een van de part­ners van de pro­vin­cie in het Limes­dos­sier met een gro­te (inter­na­ti­o­na­le) naam op het gebied van Romein­se arche­o­lo­gie. Het RMO is cen­traal punt in de Zuid-Hol­land­se Limes voor ken­nis, publieks­be­reik en samen­wer­king, waar­bij ook het pro­vin­ci­a­le depot voor arche­o­lo­gi­sche bodem­vond­sten in Zuid-Hol­land is betrokken.

Pro­vin­ci­aal beleid arche­o­lo­gisch onderzoek

De pro­vin­cie brengt de vind­plaat­sen in het pro­ject­ge­bied van de Rijn­land­Rou­te graag in een vroeg sta­di­um in beeld en waar nodig stelt zij daar­bij de arche­o­lo­gi­sche vond­sten vei­lig, con­ser­veert en behoudt zij deze. Het liefst behou­den wij vond­sten ter plek­ke (in situ) in de bodem. Kan dat niet, dan wor­den vind­plaat­sen ex situ (=mid­dels een opgra­ving) behou­den. Zo beschermt de pro­vin­cie haar arche­o­lo­gisch erf­goed en maken wij het beleef­baar voor een gro­ter publiek.