De pro­vin­cie Zuid-Hol­land is half novem­ber 2019 een onder­zoek gestart naar moge­lij­ke zui­de­lij­ke alter­na­tie­ven voor een tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206. Het rap­port is 31 janu­a­ri afge­rond en aan­ge­bo­den aan het col­le­ge van Gede­pu­teer­de Sta­ten. Gede­pu­teer­de Sta­ten heb­ben hier­over een besluit genomen.

Rap­port onder­zoek vari­an­ten tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206 gereed

Het rap­port ‘Onder­zoek zui­de­lij­ke vari­an­ten tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206 ten behoe­ve van de rea­li­sa­tie van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg (Rijn­land­Rou­te)’ is gereed. In het rap­port zijn de resul­ta­ten van alle onder­zoch­te aspec­ten, van de ver­ge­lij­kings­ta­bel en van de ver­schil­len­de vari­an­ten voor een tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 (drie aan de zuid­zij­de en één aan de noord­zij­de) zoveel als moge­lijk fei­te­lijk en kwan­ti­ta­tief weergegeven.

Besluit Gede­pu­teer­de Staten

Op basis van het rap­port heb­ben Gede­pu­teer­de Sta­ten gecon­clu­deerd dat zij, bin­nen de kaders zoals die door Pro­vin­ci­a­le Sta­ten eer­der zijn vast­ge­steld, geen ruim­te zien om anders te beslui­ten dan met een tij­de­lij­ke noor­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 door te gaan. Indien Pro­vin­ci­a­le Sta­ten beslui­ten om - alles over­ziend – de kaders te wij­zi­gen en te kie­zen voor een zuid­va­ri­ant en hier­voor de extra beno­dig­de finan­ci­ë­le mid­de­len beschik­baar stel­len, zal Gede­pu­teer­de Sta­ten aan­ne­mer Bos­ka­lis een zuid­va­ri­ant opdragen.

Ver­volgstap­pen

Naar ver­wach­ting behan­de­len Pro­vin­ci­a­le Sta­ten het onder­zoek naar zui­de­lij­ke vari­an­ten van de tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206 in maart 2020. Daar­op volgt een terug­kop­pe­ling naar de omgeving.

Voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den Boskalis

Bos­ka­lis is inmid­dels gestart met voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den. Deze heb­ben voor­al betrek­king op de defi­ni­tie­ve situ­a­tie van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg en maken een zui­de­lij­ke vari­ant niet onmogelijk.

Hoe hou­den wij de omge­ving op de hoogte?

Bewo­ners en bedrij­ven in de direc­te omge­ving van de Tjal­ma­weg wor­den per brief geïn­for­meerd over de besluit­vor­ming van Gede­pu­teer­de Staten.

Onder­zoeks­rap­port

Je vindt het onder­zoeks­rap­port en schets­ont­wer­pen hieronder.