De provincie Zuid-Holland is half november 2019 een onderzoek gestart naar mogelijke zuidelijke alternatieven voor een tijdelijke verlegging van de N206. Het rapport is 31 januari afgerond en aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten hebben hierover een besluit genomen.

Rapport onderzoek varianten tijdelijke verlegging N206 gereed

Het rapport ‘Onderzoek zuidelijke varianten tijdelijke verlegging N206 ten behoeve van de realisatie van de N206 ir. G. Tjalmaweg (RijnlandRoute)’ is gereed. In het rapport zijn de resultaten van alle onderzochte aspecten, van de vergelijkingstabel en van de verschillende varianten voor een tijdelijke verlegging van de N206 (drie aan de zuidzijde en één aan de noordzijde) zoveel als mogelijk feitelijk en kwantitatief weergegeven.

Besluit Gedeputeerde Staten

Op basis van het rapport hebben Gedeputeerde Staten geconcludeerd dat zij, binnen de kaders zoals die door Provinciale Staten eerder zijn vastgesteld, geen ruimte zien om anders te besluiten dan met een tijdelijke noordelijke verlegging van de N206 door te gaan. Indien Provinciale Staten besluiten om – alles overziend – de kaders te wijzigen en te kiezen voor een zuidvariant en hiervoor de extra benodigde financiële middelen beschikbaar stellen, zal Gedeputeerde Staten aannemer Boskalis een zuidvariant opdragen.

Vervolgstappen

Naar verwachting behandelen Provinciale Staten het onderzoek naar zuidelijke varianten van de tijdelijke verlegging N206 in maart 2020. Daarop volgt een terugkoppeling naar de omgeving.

Voorbereidende werkzaamheden Boskalis

Boskalis is inmiddels gestart met voorbereidende werkzaamheden. Deze hebben vooral betrekking op de definitieve situatie van de N206 ir. G. Tjalmaweg en maken een zuidelijke variant niet onmogelijk.

Hoe houden wij de omgeving op de hoogte?

Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de Tjalmaweg worden per brief geïnformeerd over de besluitvorming van Gedeputeerde Staten.

Onderzoeksrapport

Je vindt het onderzoeksrapport en schetsontwerpen hieronder.