Er zijn weer nieu­we luchtfoto’s gemaakt! Met deze keer de over­zich­ten waar­op de ver­an­de­rin­gen aan de A4 en de A44 goed te zien zijn. Vrij­wel onge­merkt schuift het ver­keer een aan­tal keer op, zodat we de werk­zaam­he­den kun­nen uit­voe­ren en het ver­keer kan blij­ven door­rij­den. En we van­gen een glimp op van Gaia in de ontvangstschacht.

Op de A4 rijdt het ver­keer ter plaat­se van het knoop­punt Hof­vliet in aan­bouw al op de defi­ni­tie­ve loca­tie, onder de fly-overs door. Op de A44 is net een belang­rij­ke stap gezet in de fase­ring: de rij­ba­nen zijn ver­legd naar de west­zij­de en het ver­keer rijdt over de nieuw gebouw­de via­duc­ten. Op dit moment zijn we de oos­te­lij­ke kant van de oude via­duc­ten aan het slo­pen, waar­na we begin vol­gend jaar kun­nen star­ten met de nieuw­bouw van de oos­te­lij­ke kant. Vol­gend jaar zomer zijn de via­duc­ten en de tus­sen­lig­gen­de rij­baan klaar en is de ver­bre­ding van de A44 voltooid.

In de ont­vangst­schacht star­ten we aan­ko­men­de week met de voor­be­rei­din­gen van de ont­man­te­ling van het boor­schild van de tun­nel­boor­ma­chi­ne. We las­sen de hijs­ogen vast waar­mee de ver­schil­len­de onder­de­len van de machi­ne uit de bouw­kuip kun­nen wor­den gehe­sen. Bin­nen­kort volgt meer infor­ma­tie over de ont­man­te­ling van de machi­ne. Aan de oost­zij­de zijn inmid­dels 2 van de 4 volg­wa­gens van de tun­nel­boor­ma­chi­ne de tun­nel uit getrok­ken. Ook zijn we al flink gevor­derd met het oprui­men van het logis­tie­ke ter­rein dat nodig was tij­dens het boren van de twee tun­nel­bui­zen. De ben­to­niet­schei­dings­in­stal­la­tie is vol­le­dig ont­man­teld en afge­voerd en de pers­lei­din­gen voor de afvoer van boor­grond naar de Vliet­land plas zijn gro­ten­deels opgeruimd.