In samen­wer­king met de gemeen­te Oegst­geest schreef de pro­vin­cie een open­ba­re prijs­vraag ‘Wand­kunst onder­door­gang Toren­vliet­brug Oegst­geest’ uit om een wand­kunst­werk te ont­wer­pen. Uit 63 inzen­din­gen selec­teer­de de jury onlangs 8 ont­wer­pers, die hun ont­werp mogen presenteren.

8 ont­wer­pers door naar de vol­gen­de fase

De jury heeft op basis van een port­fo­lio met bureau-infor­ma­tie en refe­ren­tie­beel­den uit 63 inzen­din­gen 8 ont­wer­pers gese­lec­teerd. De ont­wer­pers zijn: Jeroen Bis­scheroux, Milou van Ham, Michiel Klui­ters, Gabriel Les­ter, San­ja Medic, Leo­nard van Mun­ster, Jan van der Ploeg en Mar­tijn Sand­berg. Zij mogen in sep­tem­ber een pre­sen­ta­tie hou­den voor de jury, die daar­na 4 ont­wer­pers vraagt om een schets­ont­werp te maken voor het wandkunstwerk.

Waar­om een prijsvraag?

De Toren­vliet­brug ligt over de Oude Rijn in 2 gemeen­ten: de oostoe­ver in Oegst­geest en de west­oe­ver in Kat­wijk. Het maai­veld onder bei­de oevers wordt bij de werk­zaam­he­den aan de Tjal­ma­weg opnieuw inge­richt en voor publiek toe­gan­ke­lijk gemaakt. De pro­vin­cie wil de Rijn­oe­vers beleef­baar en bereik­baar maken en als aan­trek­ke­lijk ver­blijfs­ge­bied inrich­ten. De prijs­vraag betreft kunst op een nieu­we ver­ti­ca­le wand langs een nieuw voet­pad onder de Toren­vliet­brug aan de zij­de van Oegst­geest. Voor de Kat­wijk­se oever wordt een onder­door­gang met een talud gerealiseerd.

Ten­toon­stel­ling

De pro­vin­cie is voor­ne­mens om samen met de gemeen­te Oegst­geest eind 2019 een ten­toon­stel­ling te orga­ni­se­ren, waar de gel­di­ge inzen­din­gen wor­den gepre­sen­teerd. Bezoe­kers van de ten­toon­stel­ling kun­nen reac­ties geven, die wor­den mee­ge­no­men in de defi­ni­tie­ve beslis­sing van de jury.

Jury

De inzen­din­gen wor­den beoor­deeld door een jury onder voor­zit­ter­schap van Jan Nieu­wen­huis, wet­hou­der gemeen­te Oegstgeest.

Meer infor­ma­tie prijsvraag

De prijs­vraag wordt geor­ga­ni­seerd in samen­wer­king met Archi­tec­tuur Lokaal. Meer infor­ma­tie over de prijs­vraag, het regle­ment en de vak­ju­ry vindt u op de web­si­te van Archi­tec­tuur Lokaal.