Voor het pro­ject N206 Euro­pa­weg is de afge­lo­pen weken met ver­schil­len­de par­tij­en over­leg gevoerd in de omge­ving van het Lam­men­schans­plein. Daar­bij is o.a. de bereik­baar­heid tij­dens de uit­voe­ring aan de orde geweest en is toe­ge­licht wel­ke onder­zoe­ken we uit­ge­voerd heb­ben ter voor­be­rei­ding op het project.

Grond­bo­rin­gen

Afge­lo­pen week wer­den grond­bo­rin­gen uit­ge­voerd op het gedeel­te van de A4 tot aan de Vliet­weg en Vrou­wen­weg. Onder­zoe­kers namen grond­mon­sters die in het labo­ra­to­ri­um wer­den onder­zocht op vervuiling.

Mar­co van den Herik, pro­ject­lei­der tech­niek pro­vin­cie Zuid-Hol­land: “Zo moet dui­de­lijk wor­den of de grond ter plaat­se schoon genoeg is voor her­ge­bruik bij de her­in­rich­ting van de Euro­pa­weg - Lam­men­schans­plein. En: wel­ke voor­zorgs­maat­re­ge­len de toe­kom­sti­ge aan­ne­mer moet tref­fen om in de toe­komst vei­lig te kun­nen wer­ken.” Naar ver­wach­ting zijn de onder­zoeks­re­sul­ta­ten na de zomer bekend. Op basis hier­van zal het hui­di­ge ont­werp nader wor­den uit­ge­werkt en verfijnd.

Omge­vings­par­tij­en informeren

Afge­lo­pen maan­den heeft de pro­vin­cie ver­te­gen­woor­di­gers van diver­se omge­vings­par­tij­en geïn­for­meerd over de stand van zaken. Mar­tin Hoge­boom, omge­vings­ma­na­ger pro­vin­cie Zuid-Hol­land: “In het gesprek met ver­te­gen­woor­di­gers van diver­se onder­ne­mers­ver­e­ni­gin­gen ging het voor­al over de bereik­baar­heid gedu­ren­de de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den, een van de groot­ste uit­da­gin­gen voor het pro­ject. En over een opti­ma­le infor­ma­tie­voor­zie­ning rich­ting de weg­ge­brui­ker, bij­voor­beeld door de inzet van slim­me ver­keers­ma­na­ge­ment­sys­te­men.

Ook heeft de pro­vin­cie gespro­ken met ver­te­gen­woor­di­gers van diver­se bewo­ners- en buurt­ver­e­ni­gin­gen. Hoge­boom: “Insteek was infor­me­ren over de stand van zaken en het delen van zorg­pun­ten en sug­ges­ties, zodat de pro­vin­cie – en straks de aan­ne­mer – hier zo goed als moge­lijk op kan inspe­len.

Najaar 2019: alge­me­ne inloopbijeenkomst

In het najaar, als er meer dui­de­lijk is over de toe­kom­sti­ge inrich­ting van de N206 Euro­pa­weg, het Lam­men­schans­plein en de plan­ning, houdt de pro­vin­cie een inloop­bij­een­komst waar­bij spe­ci­a­lis­ten van de pro­vin­cie aan­we­zig zul­len zijn om vra­gen te beantwoorden.