Afge­lo­pen maan­den heeft de pro­vin­cie ver­te­gen­woor­di­gers van diver­se omge­vings­par­tij­en geïn­for­meerd over de stand van zaken met betrek­king tot de Europaweg.

Mar­tin Hoge­boom, omge­vings­ma­na­ger pro­vin­cie Zuid-Hol­land: “In het gesprek met ver­te­gen­woor­di­gers van diver­se onder­ne­mers­ver­e­ni­gin­gen ging het voor­al over de bereik­baar­heid gedu­ren­de de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den, een van de groot­ste uit­da­gin­gen voor het pro­ject. En over een opti­ma­le infor­ma­tie­voor­zie­ning rich­ting de weg­ge­brui­ker, bij­voor­beeld door inzet van slim­me ver­keers­ma­na­ge­ment­sys­te­men.” Ook heeft de pro­vin­cie gespro­ken met ver­te­gen­woor­di­gers van diver­se bewo­ners- en buurt­ver­e­ni­gin­gen. Hoge­boom: “Insteek was infor­me­ren over de stand van zaken en het delen van zorg­pun­ten en sug­ges­ties, zodat de pro­vin­cie – en straks de aan­ne­mer – hier zo goed als moge­lijk op kan inspelen.”

Najaar 2019: alge­me­ne inloopbijeenkomst

In het najaar, als er meer dui­de­lijk is over de toe­kom­sti­ge inrich­ting van de N206 Euro­pa­weg – Lam­men­schans­plein en de plan­ning, hou­den we een inloop­bij­een­komst waar­bij spe­ci­a­lis­ten van de pro­vin­cie aan­we­zig zul­len zijn om vra­gen te beant­woor­den. Ieder­een is welkom.