Van vrij­dag­avond 24 mei 20.00 uur tot en met 27 mei 08.00 uur vin­den bij Lei­den-West (N206/​A44) weg­werk­zaam­he­den plaats om de gevloch­ten dia­man­taan­slui­ting moge­lijk te maken. Hier­mee blijft Lei­den-West bereik­baar tij­dens de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te en ver­be­tert de door­stro­ming van het ver­keer. De nieu­we ver­keers­si­tu­a­tie treedt maan­dag 27 mei om 08.00 uur in werking.

Beperk­te ver­keers­hin­der in de avond/​nacht
Om de gevloch­ten dia­man­taan­slui­ting aan te leg­gen zijn in het week­end van 24-27 mei in de avond/​nacht enke­le toe- en afrit­ten afge­slo­ten. Over­dag (08.00-19.00 uur) is er geen hin­der voor het ver­keer en zijn alle rich­tin­gen van de N206 /​ A44 beschikbaar.

De hin­der voor het gemo­to­ri­seerd ver­keer beperkt zicht tot een omlei­ding of het beschik­baar zijn van min­der rij­stro­ken tus­sen 19.00 uur en 08.00 uur. Omlei­dings­bor­den en ver­keers­re­ge­laars bege­lei­den het ver­keer. Na de eer­ste nacht maakt het ver­keer van­af de N206 gebruik van de ver­leg­de toe­rit naar de A44 rich­ting Den Haag. Deze komt te lig­gen ter plaat­se van het oude trans­fe­ri­um en komt uit bij de nieu­we brug over de Oude Rijn op de A44.

  • Vrij­dag 24 mei avond/​nacht (19.00-08.00 uur) A44 rich­ting Amster­dam: afslui­ting afrit Lei­den (8). Ver­keer wordt omge­leid via Oegst­geest (afrit 7)
  • Zater­dag 25 mei avond/​nacht (19.00-08.00 uur)
    - N206: afslui­ting toe­rit A44 rich­ting Amster­dam. Ver­keer wordt omge­leid via Lei­den naar Oegst­geest (A44 afrit 7)
    - A44 rich­ting Den Haag: afslui­ting afrit Lei­den (8). Ver­keer wordt omge­leid via Oegst­geest (afrit 7) of via N448 /​ N447 door Voor­scho­ten via Leiden.
  • Zon­dag 26 mei avond/​nacht (19.00-08.00 uur) A44 rich­ting Amster­dam: afslui­ting afrit Lei­den (8). Ver­keer wordt omge­leid via Oegst­geest (afrit 7).

Voor fiet­sers en voet­gan­gers wij­zigt er niks. Zij wor­den al sinds medio maart met bor­den omgeleid.

Gevloch­ten diamantaansluiting
Van­af 27 mei sor­teert het ver­keer gedu­ren­de 2,5 jaar eer­der links voor op de aan­slui­ting Lei­den-West. Hier­door rijdt het ver­keer over een kor­te leng­te aan de lin­ker­kant van de weg. Met behulp van ver­keers­lich­ten, belij­ning, ver­keers­bor­den, bar­riers en zicht­scher­men tus­sen de rij­stro­ken wordt het ver­keer in goe­de banen geleid. Met behulp van deze simu­la­tie kan de weg­ge­brui­ker alvast vier rou­tes van de DDI verkennen.

Defi­ni­tie­ve inrich­ting aan­slui­ting Leiden-West
Op de aan­slui­ting Lei­den-West staat het ver­keer nu regel­ma­tig vast. Daar­om wordt deze, als onder­deel van de Rijn­land­Rou­te, opnieuw inge­richt. In de defi­ni­tie­ve situ­a­tie, van­af 2022, komen er apar­te op- en afrit­ten naar en van de A44 in de ver­schil­len­de rich­tin­gen. Hier­door wor­den ver­keers­stro­men zoveel moge­lijk geschei­den en kan het ver­keer beter door­stro­men, dank­zij vrije rechts­af bewe­gin­gen hoeft ver­keer elkaar min­der te krui­sen. Voor fiet­sers komt er een fiets­tun­nel door Lei­den-West. Daar­door kun­nen fiet­sers hier in de toe­komst ook vei­li­ger en snel­ler doorrijden.