Zo’n 100 bezoe­kers kwa­men zon­dag 9 sep­tem­ber hel­pen in de zoek­tocht naar de Leid­se Schans Lam­men. Schans Lam­men is een his­to­ri­sche loca­tie. Van­af dit Spaan­se ver­de­di­gings­werk even bui­ten Lei­den trok­ken de Water­geu­zen tij­dens het beleg van Lei­den (1573-1574) de stad in, nadat de Spaan­se bele­ge­raars waren ver­trok­ken. Het is ook de loca­tie waar vol­gens de legen­de op 3 okto­ber 1574 de huts­pot werd gevon­den door de Leid­se wees­jon­gen Cor­ne­lis Jop­pens­zoon. Hoe­wel er veel bekend is over de Leid­se geschie­de­nis, weet nie­mand meer waar de schans pre­cies gele­gen heeft.

Resul­taat

De resul­ta­ten van het his­to­risch bureau­on­der­zoek, wat eer­der dit jaar plaats­vond, gaven aan­lei­ding voor een boor­on­der­zoek om de bodem­op­bouw in kaart te bren­gen. Tij­dens het boor­on­der­zoek is bij een aan­tal borin­gen een arche­o­lo­gi­sche laag gevon­den: een bodem­laag van wis­se­len­de dik­te met daar­in onder meer stuk­jes puin en lei­steen. Bezoe­kers kon­den deze bodem­laag gis­te­ren, bege­leid door arche­o­lo­gen van bureau RAAP, zelf uit de grond boren. De exac­te ouder­dom en her­komst van deze laag wordt bij de uit­wer­king van het onder­zoek ver­der uit­ge­zocht. Het is op dit moment dus nog niet bekend wat deze arche­o­lo­gi­sche laag exact is en of hij met de Schans te maken kan heb­ben. De uit­kom­sten van het boor­on­der­zoek wor­den later dit jaar ver­wacht en dan wordt ook bekend of deze zoek­tocht een ver­volg krijgt.

Onder­zoek

De pro­vin­cie Zuid-Hol­land is rijk aan arche­o­lo­gie. Arche­o­lo­gie ver­telt veel over onze geschie­de­nis. De pro­vin­cie wil graag de vind­plaat­sen in het pro­ject­ge­bied van de Rijn­land­Rou­te in beeld bren­gen en waar nodig de arche­o­lo­gi­sche vond­sten vei­lig stel­len, con­ser­ve­ren en behou­den. Zo bescher­men wij ons arche­o­lo­gisch erf­goed en maken het beleef­baar voor een gro­ter publiek. De Rijn­land­Rou­te steunt, samen met ver­schil­len­de fond­sen, de zoek­tocht naar Schans Lammen.

Het rap­port van het his­to­risch bureau­on­der­zoek vindt u rechts op deze pagi­na bij dit nieuws­be­richt. Meer infor­ma­tie over de Zoek­tocht lees je op de Facebook­pa­gi­na ‘Waar vond Lei­den de huts­pot? De zoek­tocht naar Schans Lam­men