Op woens­dag­avond 19 sep­tem­ber orga­ni­seert Comol5 een mobi­li­teits­on­der­zoek waar­bij ver­keers­deel­ne­mers wor­den uit­ge­no­digd om aan­pas­sin­gen in de toe­kom­sti­ge en tij­de­lij­ke rij­rou­tes te tes­ten. Tij­dens de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te gaat het ver­keer op de A4 en de A44 gewoon door. Om ruim­te te maken voor de werk­zaam­he­den, zal het ver­keer in ver­schil­len­de fases om het werk wor­den heen geleid. Ver­keers­fa­se­rin­gen wor­den voor­af getest om ervoor te zor­gen dat de ver­keers­si­tu­a­ties goed te begrij­pen zijn.

Onder lei­ding van een ver­keers­psy­cho­loog beoor­deelt het test­pa­nel een aan­tal film­pjes op onder­de­len als com­plexi­teit van de situ­a­tie, weg­po­si­tie, bor­den, belij­ning, ove­rig ver­keer, aflei­din­gen tij­dens het rij­den en voor­sor­te­ren. Naar aan­lei­ding van de resul­ta­ten van dit onder­zoek beoor­de­len de onder­zoe­kers of er aan­pas­sin­gen nodig zijn.

Pro­gram­ma
18.45 – 19.00 uur             Inloop met kof­fie en thee
19.00 – 19.20 uur             Bekij­ken video­beel­den nieu­we en tij­de­lij­ke verkeerssituaties
19.20 – 19.50 uur             Beoor­de­ling ver­keers­si­tu­a­ties door testpanel
19.50 – 20.00 uur            Afsluiting

Loca­tie
Het onder­zoek wordt uit­ge­voerd in het nieu­we infor­ma­tie­cen­trum van de Rijn­land­Rou­te. Het adres is Riet­pol­der­weg 19 in Leidschendam.

Aan­mel­den
Wilt u mee­doen met het onder­zoek? Stuurt u dan een e-mail met uw gege­vens naar omgeving@​comol5.​nl U ont­vangt een beves­ti­ging van uw aan­mel­ding. Voor het uit­voe­ren van een kwa­li­ta­tief goed onder­zoek geldt een maxi­maal aan­tal deel­ne­mers van 20. Wilt u graag mee­doen, schrijft u zich dan snel in. Deel­ne­mers krij­gen als dank voor hun deel­na­me en voor de ver­goe­ding van even­tu­e­le reis­kos­ten een cadeau­bon van € 20,-.