Ter voor­be­rei­ding van de werk­zaam­he­den aan de ver­bre­ding van de N206 Euro­pa­weg  /​ Lam­men­schans­plein en omge­ving vin­den bin­nen­kort diver­se onder­zoe­ken plaats van­af de Roo­se­velt­straat tot aan de aan­slui­ting met de A4. Naar ver­wach­ting start de uit­voe­ring van de ver­bre­ding in 2021.

Plan­ning

Voor de komen­de weken tot medio juli staan de vol­gen­de onder­zoe­ken op de planning:

  • Diver­se natuuronderzoeken
    We inven­ta­ri­se­ren de bomen langs de Euro­pa­weg, bren­gen vlieg­rou­tes van vleer­mui­zen in kaart en doen onder­zoek naar bescherm­de dier­soor­ten in sloten.
  • Bodem­on­der­zoek en inme­ting van het ter­rein met gps
    We voe­ren grond­bo­rin­gen uit om scherp te krij­gen wel­ke maat­re­ge­len we moe­ten nemen om ervoor te zor­gen dat de ver­bre­de Euro­pa­weg straks goed blijft lig­gen en niet verzakt.
  • Ken­te­ken­on­der­zoek verkeersstromen
    Met camera’s op en langs de weg bren­gen we de hoe­veel­heid her­komst-, bestem­mings- en door­gaand ver­keer in beeld.  Deze beel­den gebrui­ken we voor het opstel­len van plan­nen om de rou­te via de Europaweg/​Lammenschansplein zo goed als moge­lijk is bereik­baar te hou­den tij­dens de werk­zaam­he­den. De ver­za­mel­de beel­den wor­den gea­no­ni­mi­seerd ver­werkt en niet gebruikt voor com­mer­ci­ë­le doel­ein­den of hand­ha­ving. Na ver­wer­king wis­sen we de ver­kre­gen beelden.