De Rijn­land­Rou­te opent haar bouw­ter­rein tij­dens de nati­o­na­le Dag van de Bouw op zater­dag 15 juni. Een unie­ke kans om in de 18 meter die­pe bouw­kuip af te dalen en de werk­zaam­he­den van dicht­bij te bekij­ken. Want onder­gronds kun je pas echt goed zien hoe de bou­wers zijn opge­scho­ten met de bouw van de tun­nel­toe­rit voor de nieu­we N434, die de A4 met de A44 verbindt.

Daar­naast kun je de tun­nel­boor­ma­chi­ne van dicht­bij bewon­de­ren. Deze rij­den­de fabriek, met een leng­te van ruim 100 meter en een dia­me­ter van 11 meter, staat dan vol­le­dig opge­bouwd. Ook is het naast­ge­le­gen infor­ma­tie­cen­trum die dag open en er zijn acti­vi­tei­ten voor kinderen.

Kom je ook?

Tij­dens de dag van de bouw heten we je van har­te wel­kom om een kijk­je te komen nemen. We zijn die dag open tus­sen 10.00 en 16.00 uur. Er zijn mede­wer­kers aan­we­zig om vra­gen te beant­woor­den en toe­lich­ting te geven op wat je ziet. De rond­lei­ding op het bouw­ter­rein is alleen geschikt voor men­sen die goed ter been zijn, ste­vi­ge schoe­nen zijn aan te raden.

Op het - voor ieder­een toe­gan­ke­lij­ke - ter­rein bij het infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te kun je meer te weten komen over de Rijn­land­Rou­te, de arche­o­lo­gi­sche vond­sten die zijn gedaan, zoals de vind­plaats Weerd­kam­pen en de ont­dek­king van de Romein­se weg in Val­ken­burg. Ook zijn er acti­vi­tei­ten voor kinderen.

Loca­tie en bereikbaarheid

De bouw­lo­ca­tie bevindt zich naast het infor­ma­tie­cen­trum aan de Riet­pol­der­weg 19 in Leid­schen­dam. We ver­wach­ten dat het druk wordt. Omdat de par­keer­ge­le­gen­heid in het nabij­ge­le­gen (op 10 minu­ten lopen) recre­a­tie­ge­bied Vliet­land beperkt is, zeker met mooi weer, raden we je aan voor­al met de fiets, lopend of met het open­baar ver­voer naar het bouw­ter­rein te komen.

Wie bouwt hier?

In opdracht van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land is aan­ne­mers­com­bi­na­tie Comol5 ver­ant­woor­de­lijk voor de bouw van het eer­ste deel van de Rijn­land­Rou­te. Dit deel omvat de bouw van de nieu­we N434 en aan­pas­sin­gen aan de A4 en de A44. De N434 is een nieu­we ver­bin­dings­weg tus­sen de A4 en de A44 en bestaat uit een 2,5 kilo­me­ter lan­ge boor­tun­nel en een ver­diep­te lig­ging van 1,4 kilo­me­ter. Comol5 is een inter­na­ti­o­na­le aan­ne­mers­com­bi­na­tie van Mobi­lis, Croonwolter&dros, VINCI Con­struc­ti­on en DIMCO.