Van woens­dag 15 juli t/​m vrij­dag 17 juli en van­af maan­dag 20 juli gedu­ren­de enke­le weken rijdt er bouw­ver­keer voor het trans­port van zand en ove­ri­ge mate­ri­a­len van en naar de werk­lo­ca­tie aan de Toren­vliet­slaan. Het ver­voer is nodig voor de bouw van de roton­de Toren­vliet­slaan en het aan­bren­gen van voor­be­las­ting voor de toe­kom­sti­ge aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost. Het bouw­ver­keer rijdt via de Toren­vliet­slaan – Ach­ter­weg­vi­a­duct – Ach­ter­weg - de bouw­weg op Pro­ject Loca­tie Val­ken­burg en de Zon­ne­veld­slaan naar de N206. Op diver­se loca­ties wor­den ver­keers­re­ge­laars inge­zet. Er wor­den bor­den geplaatst om het ver­keer te infor­me­ren. De rou­te voor het bouw­ver­keer is afge­stemd met de gemeen­te Katwijk.

Woens­dag 15 juli t/​m vrij­dag 17 juli

Van woens­dag 15 juli t/​m vrij­dag 17 juli rij­den er per dag maxi­maal 3 vracht­wa­gens met trek­ker via de Toren­vliet­slaan en de Ach­ter­weg heen en weer naar het depot van Bos­ka­lis op Pro­ject Loca­tie Val­ken­burg (PLV). De vracht­wa­gens ver­voe­ren vrij­ge­ko­men mate­ri­a­len van het opbre­ken van de Toren­vliet­slaan en het gra­ven van de nieu­we watergangen.

Van­af maan­dag 20 juli

Van­af maan­dag 20 juli, gedu­ren­de enke­le weken, rij­den er onge­veer 75 vracht­wa­gens per dag van­af de bouw­uit­rit van de N206 naar de werk­lo­ca­tie aan de Toren­vliet­slaan, via de Toren­vliet­slaan – Ach­ter­weg­vi­a­duct – Ach­ter­weg - de bouw­weg op Pro­ject Loca­tie Val­ken­burg en de Zon­ne­veld­slaan. De vracht­wa­gens ver­voe­ren grond voor het aan­bren­gen van voor­be­las­ting bij de toe­kom­sti­ge onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost en mate­ri­a­len voor de roton­de Torenvlietslaan.

Ver­keers­re­ge­laars

Bij het Ach­ter­weg­vi­a­duct, de over­steek bij de Ach­ter­weg en op de Zon­ne­veld­slaan wor­den in bei­de peri­o­des ver­keers­re­ge­laars inge­zet om het ver­keer te begeleiden.

Invoe­ger N206 voor bouwverkeer

Het bouw­ver­keer op deze wegen is nodig tot­dat een invoe­ger voor het bouw­ver­keer - direct op de N206 - is aan­ge­legd op dezelf­de loca­tie als de pas aan­ge­leg­de bouw­uit­rit van­af de N206. Als deze invoe­ger klaar is, kan het bouw­ver­keer direct van de N206 naar de werk­lo­ca­tie van Bos­ka­lis rij­den zon­der over het onder­lig­gend wegen­net te hoe­ven rijden.