Op dit moment treft het tun­nel­af­bouw­team de voor­be­rei­din­gen voor het bou­wen van de dwars­ver­bin­din­gen tus­sen de twee tun­nel­bui­zen. Deze dwars­ver­bin­din­gen die­nen straks als vlucht­rou­te om in geval van een cala­mi­teit te vluch­ten naar de ande­re, vei­li­ge tun­nel­buis. We gaan hier te werk met een bij­zon­de­re tech­niek om ervoor te zor­gen dat het grond­wa­ter niet de tun­nel in stroomt en dat we vei­lig kun­nen wer­ken: het bevrie­zen van de grond.

Op de plek waar de dwars­ver­bin­ding moet komen, boren we in een rui­me cir­kel vrieslan­sen door de wand van de eer­ste tun­nel­buis. Voor de 8 dwars­ver­bin­din­gen die met deze tech­niek wor­den gebouwd is dat in totaal 2,5 km aan vrieslansen.

Koel­vloei­stof

Voor­dat we star­ten met uit­gra­ven, bren­gen we een koel­vloei­stof van pekel­wa­ter (zout/​watermengsel) door de lei­din­gen van de vrieslan­sen die ervoor zorgt dat grond bin­nen enke­le weken bevro­ren is. De exac­te tijds­duur hier­van is afhan­ke­lijk van de grond­soort waar­in het vries­li­chaam zich moet vor­men. In zand gaat dit mak­ke­lij­ker dan in klei. De tem­pe­ra­tuur zakt hier­bij tot onge­veer -35 gra­den Cel­si­us, wat zeer nauw­keu­rig in de gaten wordt gehou­den. Hier­na hak­ken we het beton van de tun­nel­wand weg en star­ten we met uit­gra­ven. Van­af dat moment wer­ken we 24 uur en 7 dagen in de week.

Spuit­be­ton & folie

Tij­dens het uit­gra­ven sta­bi­li­se­ren we de ont­gra­ving met spuit­be­ton. Daar­na ope­nen we het seg­ment naar de noor­de­lij­ke tun­nel­buis. Voor­dat we met de defi­ni­tie­ve vloe­ren, wan­den en dak van de dwars­ver­bin­ding kun­nen star­ten wordt er een water­dich­te folie aan­ge­bracht, die aan­sluit op de twee geboor­de tun­nel­bui­zen. Nadat het beton­werk tus­sen de tun­nel­bui­zen gereed is, kan de vries­in­stal­la­tie wor­den uit­ge­scha­keld. De dwars­ver­bin­din­gen zijn dan nog niet klaar: de vlucht­deu­ren moe­ten nog in een beton­nen omran­ding wor­den aan­ge­bracht en de instal­la­ties wor­den gemon­teerd en getest.

Vol­gens de hui­di­ge plan­ning gaan we van­af begin novem­ber star­ten met de vries­in­stal­la­tie, en begin vol­gend jaar start het uit­gra­ven. Een ding weten we zeker: komen­de win­ter is er ijs in Neder­land, en wel bij de RijnlandRoute!