Van­af aan­staan­de maan­dag 13 maart star­ten we met de twee­de fase van de werk­zaam­he­den in de park­strook. We ont­man­te­len de oude tij­de­lij­ke N206 (dus ook de groe­ne tij­de­lij­ke geluid­scher­men) en bou­wen die de aan­ko­men­de maan­den om tot snel­fiets­rou­te Lei­den-Kat­wijk. In de park­strook rea­li­se­ren we o.a. een aan­tal fiets- en voet­gan­gers­brug­ge­tjes, bren­gen we groen aan, instal­le­ren we recre­a­tie­voor­zie­nin­gen en speel­toe­stel­len, ver­len­gen we het wan­del­pad, ver­plaat­sen we de tij­de­lij­ke hon­den­uit­laat­plaats naar de defi­ni­tie­ve loca­tie en bren­gen we de zui­de­lij­ke oever van de water­gang in het defi­ni­tie­ve model. Omwil­le van de vei­lig­heid zijn we helaas genood­zaakt om dit gebied weer af te slui­ten met bouw­hek­ken. De werk­zaam­he­den duren tot aan de zomer. Bin­nen­kort lees je op de web­si­te hoe de park­strook wordt inge­richt en geven wij een impres­sie van hoe het eruit komt te zien.

Ver­der zijn er de komen­de peri­o­de een aan­tal afslui­tin­gen van de Tjal­ma­weg te ver­wach­ten. Houd hier­voor de web­si­te goed in de gaten. Alle omlei­din­gen staan ook bui­ten met bor­den aangegeven.