Dit plant­sei­zoen is de pro­vin­cie Zuid-Hol­land gestart met de groen­com­pen­sa­tie voor de Rijn­land­Rou­te. In totaal gaat het om zo’n 10.000 bomen, 20.000 strui­ken en 30.000 haag­plan­ten die de grond in gaan. Als sym­bool voor de terug­keer van groen rond­om de Rijn­land­Rou­te is door Fre­de­rik Zeven­ber­gen, gede­pu­teer­de van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land en Ash­ley North, wet­hou­der van de gemeen­te Lei­den, een boom geplant op een toe­pas­se­lij­ke loca­tie: in de bin­nen­bocht van een afslag van de A44 bij Lei­den-West. Hier komen infra­struc­tuur, bouw en het benut­ten van ruim­te voor groen op een bij­zon­de­re manier samen.

Land­schap­pe­lij­ke inpassing

Nu veel onder­de­len van de Rijn­land­Rou­te (voor de N434) civiel­tech­nisch gereed zijn, breekt de fase aan van de land­schap­pe­lij­ke inpas­sing. Bij land­schap­pe­lij­ke inpas­sing gaat het om het cre­ë­ren van een nieuw even­wicht tus­sen de nieu­we infra­struc­tuur en de omge­ving. Dat bete­kent onder meer dat waar plek is en moge­lijk­he­den zijn nieuw groen door de pro­vin­cie wordt aan­ge­plant. Hier­voor zijn een land­schaps­plan, een natuur­mi­ti­ga­tie­plan en bomen­com­pen­sa­tie­plan­nen opge­steld, in nauw over­leg met gemeen­ten, aan­ne­mer Comol5, de Bomen­bond Rijn­land en diver­se bewonersorganisaties.

Bio­di­ver­si­teit en ver­an­de­rend klimaat

De pro­vin­cie zet in op vol­le­di­ge groen­com­pen­sa­tie. Dat is een inge­wik­kel­de puz­zel, waar­bij reke­ning moet wor­den gehou­den met de beperk­te ruim­te in het pro­ject­ge­bied. Om vol­le­di­ge com­pen­sa­tie te berei­ken, werkt de pro­vin­cie inten­sief samen met onder ande­re de gemeen­te Lei­den om her­plant loca­ties te vin­den. Ook bui­ten de pro­ject­gren­zen van de Rijn­land­Rou­te wordt naar her­plant loca­ties gezocht, onder ande­re in over­leg met omlig­gen­de gemeen­ten. Bij de her­plant zelf wordt reke­ning gehou­den met bio­di­ver­si­teit, het belang van open wei­des, het ver­an­de­ren­de kli­maat en de eco­lo­gi­sche waar­de van nieu­we aan­plant. En waar moge­lijk wordt de situ­a­tie voor flo­ra en fau­na verbeterd.

Ver­wij­zing naar Lei­den Bio Sci­en­ce Park

De loca­tie waar de boom is geplant is het zoge­naam­de ‘logo-eiland’. De land­schaps­ar­chi­tect heeft ervoor geko­zen om hier 35 zuil­vor­mi­ge eiken te plan­ten in de vorm van het logo van het naast­ge­le­gen Lei­den Bio Sci­en­ce Park. De komen­de weken plant de groen­aan­ne­mer meer bomen en plan­ten bij de afslag Lei­den-West en zal ver­vol­gens in het nieu­we jaar langs de A44 in de rich­ting de Ste­vens­hof werken.

Groen langs de RijnlandRoute

De Rijn­land­Rou­te gaat door een aan­tal bij­zon­de­re land­schap­pen met waar­de­vol­le natuur. Om die reden is er extra aan­dacht voor de inrich­ting van het land­schap rond­om de nieu­we infra­struc­tuur en her­stel­len van natuur­waar­den: behou­den wat kan, her­stel waar het groen ver­dwe­nen is en waar moge­lijk zelfs de situ­a­tie voor flo­ra en fau­na ver­be­te­ren. Kijk voor meer infor­ma­tie over de land­schap­pe­lij­ke inpas­sing van de Rijn­land­Rou­te op de pagi­na flo­ra.