In deze bouwup­da­te lees je weer wel­ke werk­zaam­he­den er de komen­de 2 weken plaats­vin­den. Via de Bou­w­App van Bos­ka­lis kun je de werk­zaam­he­den vol­gen, maar ook con­tact opne­men met de aan­ne­mer

De aan­ko­men­de weken zul­len met regel­maat werk­zaam­he­den voor het pro­ject, op diver­se loca­ties, op zater­da­gen wor­den uit­ge­voerd. Over het alge­meen betreft het hier klein­scha­li­ge acti­vi­tei­ten die naar ver­wach­ting geen hin­der veroorzaken.