In de nieu­we afle­ve­ring neemt Johan een kijk­je bij de werk­zaam­he­den aan de N206 ir.G Tjal­ma­weg, deze weg wordt ver­breed en deels ver­diept aan­ge­legd. Om de weg ver­diept te kun­nen aan­leg­gen, moet eerst een soort kuip wor­den gebouwd waar de weg ver­vol­gens in komt te lig­gen. Deze kuip moet natuur­lijk water­dicht zijn en het grond­wa­ter wordt tegen­ge­hou­den met folie. Johan is erbij als in de kuip de folie wordt uit­ge­rold en de naden wor­den dichtgelast.

Om ruim­te te maken voor de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te wordt er ook groen weg gehaald. De pro­vin­cie wil dit groen vol­le­dig com­pen­se­ren. Maar wat wordt er dan pre­cies geplant en waar? Dat wordt uit­ge­legd door onze land­schaps­ar­chi­tect Sjou­kje van Hee­sch. En natuur­lijk plan­ten Johan en Sjou­kje zelf ook nog wat bomen en struiken.

Elk kwar­taal komt Johan Over­de­vest, Omroep West, bij ons langs en spreekt hij de men­sen ach­ter de scher­men. Van ont­wer­pers tot buurt­be­wo­ners, van land­schaps­ar­chi­tec­ten tot beton­vlech­ters en van tun­nel­boor­ders tot archeologen.

Eer­de­re afle­ve­rin­gen gemist?

Bekijk alle afle­ve­rin­gen terug op de pagi­na Omroep West.