Bos­ka­lis heeft in decem­ber aan omwo­nen­den, onder­ne­mers, deel­ne­mers van de gebieds­ge­rich­te klank­bord­groe­pen én gebrui­kers van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg gevraagd mee te wer­ken aan een tevre­den­heids­on­der­zoek. Aan ieder­een werd gevraagd een beoor­de­ling te geven over de hin­der­be­le­ving, de ver­keers­vei­lig­heid, de com­mu­ni­ca­tie over het werk en het con­tact met aan­ne­mer Bos­ka­lis bij de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den aan Tjalmaweg.

Ruim 600 men­sen heb­ben de link naar het tevre­den­heids­on­der­zoek ont­van­gen, 60 men­sen heb­ben gere­a­geerd. Het eer­ste tevre­den­heids­on­der­zoek vond in juni 2021 plaats, het onder­zoek wordt elk half jaar uitgevoerd.

Bos­ka­lis gebruikt de resul­ta­ten van het onder­zoek om de maat­re­ge­len voor hin­der­be­per­king indien moge­lijk aan te pas­sen of te ver­be­te­ren, waar­bij het de ambi­tie is om de vol­gen­de keer hoger te sco­ren. Bij het vol­gen­de onder­zoek is het moge­lijk om de ver­ge­lij­king met het hui­di­ge onder­zoek te maken (nu gaat dat niet van­we­ge een gewij­zig­de opzet ten opzich­te van het onder­zoek dat in juni vorig jaar plaatsvond).

Er zijn rap­port­cij­fers (gemid­del­den) gege­ven voor de vol­gen­de categorieën:

 • Omge­vings­hin­der: 6,2
 • Ver­keers­vei­lig­heid: 6,3
 • Com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len: 6,8
 • Com­mu­ni­ca­tie team Bos­ka­lis: 6,8
Omge­vings­hin­der

Voor het onder­werp Omge­vings­hin­der (6,2), wer­den de vol­gen­de onder­wer­pen beoor­deeld, tus­sen haak­jes staat het gemid­del­de rapportcijfer.

 • Licht door bouw (6,5)
 • Geluid door bouw (5,8)
 • Zicht door bouw (6,6)
 • Uit­stoot door bouw (6)
 • Tril­lin­gen door bouw (5,1)
 • Zwerf­af­val door bouw (6,7)
 • Soci­a­le onvei­lig­heid (6,7)
 • Ove­rig (5,9)

Voor­op staat dat we het ver­ve­lend vin­den dat men­sen hin­der erva­ren van het werk. Hier­on­der lich­ten we de maat­re­ge­len toe, die Bos­ka­lis op basis van veel­ge­hoor­de klach­ten over omge­vings­hin­der heeft genomen:

Om de hinder bij het aanbrengen van de damwanden te minimaliseren, is een groot gedeelte van de noordelijke zijde gedrukt i.p.v. getrild. Waar mogelijk is er een mobiel geluidsscherm toegepast voor het natrillen van de damwanden.

Naar aanleiding van klachten over lichthinder, heeft Boskalis waar mogelijk de bouwlampen juist afgesteld.

De afspraak is dat er niet voor 07.00 uur gewerkt wordt. Boskalis stuurt er continu op bij diverse onderaannemers dat dit wordt nageleefd. Overigens wordt er ook regelmatig op zaterdag gewerkt, als dit nodig is. Dit gebeurt dan uiteraard ook vanaf 07.00 uur.

Klachten of vragen over het effect van het werk op woningen, neemt Boskalis altijd in behandeling. Op 5 verschillende locaties aan de noordzijde van de Tjalmaweg wordt gemonitord op trillingen. Dit systeem waarschuwt direct als er overschrijdingen van de normen zijn. Boskalis onderneemt dan actie door de uitvoeringmethode bij te sturen.

Helaas kan het werk niet zonder geluid worden uitgevoerd. Ook geluid wordt gemonitord om te bepalen of de geldende normen worden overschreden. Boskalis houdt dit goed in de gaten, ook als er in het weekend gewerkt wordt.

Het bouwterrein wordt iedere avond afgesloten en hier vinden ook controles op plaats. Daarnaast is het terrein alleen via de slagbomen en daarvoor bestemde tourniquets te betreden.

..

Ver­keers­vei­lig­heid

Op basis van ver­keers­deel­na­me per auto, fiets, te voet of met het OV, werd een beoor­de­ling gege­ven voor de ver­keers­si­tu­a­tie (6,4) en de ver­keers­vei­lig­heid (6,2).

Vei­lig­heid op en rond het werk heeft de hoog­ste pri­o­ri­teit. Bos­ka­lis heeft voor de klach­ten over ver­keers­vei­lig­heid de vol­gen­de maat­re­ge­len genomen:

Alle verkeersmaatregelen die Boskalis aanvraagt en toepast, worden vooraf afgestemd met wegwerkzaamheden van gemeenten of andere aannemers. Het is de bedoeling om zodoende conflicten al aan de voorkant te ondervangen.

De afsluiting van de Kooltuinweg voor bestemmingsverkeer was nodig om het werk uit te voeren. Via borden en communicatie is hierover gecommuniceerd. Alle woningen en bedrijven bleven bereikbaar. Inmiddels is de afsluiting opgeheven en is de reguliere route over de Kooltuinweg is voor (brom-)fietsers weer opengesteld. Wij adviseren fietsers om via het dorp te fietsen. Dat is sneller en veiliger dan de route over de Kooltuinweg, ook vanwege de werkzaamheden. Voor fietsers door Valkenburg is onlangs de bewegwijzering geoptimaliseerd.

Via bewegwijzering buiten en via de communicatie via de website, de BouwApp en sociale media worden de fietsroutes en omleidingen tijdens de bouw gecommuniceerd. Voor fietsers door Valkenburg is daarnaast onlangs de bewegwijzering geoptimaliseerd.

Juist om de drukte op de Hoofdstraat te voorkomen, is geïnvesteerd in een tijdelijke verlegging van de N206. Hiermee wordt het doorgaande verkeer op de N206 in de bouwfase langs het werk geleid en wordt sluipverkeer tegengegaan. De doorstroming op de tijdelijke N206 wordt continue gemonitord en besproken in het overleg met de wegbeheerders en hulpdiensten. Automobilisten die de Hoofdstraat gebruiken, hebben over het algemeen een langere reistijd (bron: Google Maps) dan wanneer zij gebruik maken van de tijdelijke N206.

De verkeersituaties worden afgestemd met de hulpdiensten zodat de bereikbaarheid ten allen tijde is gewaarborgd, o.a. op de tijdelijke N206. In overleg met de hulpdiensten zijn de verkeersregelinstallaties op de kruispunten N206/N441 en N206/Voorschoterweg uitgerust met een KAR-systeem, waarmee hulpdiensten het verkeerslicht kunnen beïnvloeden voor een vrije doorgang. Op advies van de hulpdiensten zijn daarnaast vluchtdeuren in het geluidsscherm langs de tijdelijke N206 aangebracht.

Helaas is het niet mogelijk gebleken om in de bouwfase de bushalte langs de tijdelijke N206 voor minder validen toegankelijk te maken. Voor hellingbanen was geen ruimte beschikbaar; wel voor de tijdelijke voetgangersbrug met trappen. Bij de rotonde Voorschoterweg/Hoofdstraat/Torenvlietslaan liggen bushaltes die wel goed toegankelijk zijn. In de eindsituatie komen er langs de N206 bushaltes bij aansluiting Valkenburg-Oost die goed toegankelijk zijn voor mindervaliden.

Mogelijk ervaren automobilisten de tijdelijke N206 als smaller dan voorheen. Vóór de aanleg is de vormgeving van de weg met de wegbeheerders en hulpdiensten afgestemd. Hierbij is ook rekening gehouden met de lagere snelheid op de tijdelijke N206. Van automobilisten wordt verwacht dat zij zich aan de snelheid houden. De praktijk wijst uit dat de weg goed functioneert, dit wordt ook regelmatig besproken met de wegbeheerders en de hulpdiensten.

Wij begrijpen de vragen. Vanuit het project zijn maatregelen genomen om de drukte op de Zonneveldslaan tot een minimum te beperken. Incidenteel heeft bouwverkeer van Boskalis gebruik gemaakt van de Zonneveldslaan (waar nodig onder begeleiding van verkeersregelaars). Inmiddels zijn aparte bouwwegen beschikbaar voor het vrachtverkeer van/naar de N206 en wordt de Zonneveldslaan alleen nog gebruikt door verkeer van/naar de bouwkeet (geen vrachtverkeer). Er is bebording geplaatst die weggebruikers van/naar de bouwkeet attendeert op een gepaste lage snelheid.

..

Com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len

Over de com­mu­ni­ca­tie over het pro­ject, zijn geen opmer­kin­gen gemaakt. De com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len zijn als volgt gewaardeerd:

 • Bewo­ners­brief (6,9)
 • Bou­w­App Bos­ka­lis (7,9)
 • Web­si­te www.rijnlandroute.nl (7,9)
 • Soci­al Media Rijn­land­Rou­te (7,5)
 • Infor­ma­tie­bij­een­kom­sten (6,1)
 • Gemeen­te Kat­wijk (5,6)
 • Per­soon­lijk con­tact (6,1)
 • Rond­lei­din­gen (6,1)
Com­mu­ni­ca­tie team Boskalis

De com­mu­ni­ca­tie van Bos­ka­lis met de omge­ving kreeg de vol­gen­de rapportcijfers:

 • Tij­dig­heid van de com­mu­ni­ca­tie (7,1)
 • Vol­le­dig­heid van de com­mu­ni­ca­tie (6,8)
 • Bereik­baar­heid Bos­ka­lis (7,0)
 • Snel­heid afhan­de­ling vragen/​klachten (6,1)
 • Gedrag van het team (6,9)
Ver­volg

Vra­gen of klach­ten die bij het tevre­den­heids­on­der­zoek zijn inge­vuld, wor­den niet indi­vi­du­eel terug­ge­kop­peld. Wil je een per­soon­lij­ke reac­tie op een klacht of vraag die je in het tevre­den­heids­on­der­zoek hebt inge­vuld? Neem dan con­tact op met Bos­ka­lis voor een toelichting.
Het vol­gen­de tevre­den­heids­on­der­zoek staat ove­ri­gens gepland voor juni 2022.

Je hoeft natuur­lijk niet te wach­ten tot juni als je vra­gen of klach­ten hebt. Bos­ka­lis is op diver­se manie­ren te berei­ken voor vra­gen, klach­ten of het maken van een per­soon­lij­ke afspraak. Dat kan per mail, tele­fo­nisch en via de Bou­w­App. Wij doen ons best deze zo snel moge­lijk af te han­de­len. Meer infor­ma­tie vind je op de pagi­na con­tact met Bos­ka­lis.