Boskalis heeft in december aan omwonenden, ondernemers, deelnemers van de gebiedsgerichte klankbordgroepen én gebruikers van de N206 ir. G. Tjalmaweg gevraagd mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek. Aan iedereen werd gevraagd een beoordeling te geven over de hinderbeleving, de verkeersveiligheid, de communicatie over het werk en het contact met aannemer Boskalis bij de uitvoering van de werkzaamheden aan Tjalmaweg.

Ruim 600 mensen hebben de link naar het tevredenheidsonderzoek ontvangen, 60 mensen hebben gereageerd. Het eerste tevredenheidsonderzoek vond in juni 2021 plaats, het onderzoek wordt elk half jaar uitgevoerd.

Boskalis gebruikt de resultaten van het onderzoek om de maatregelen voor hinderbeperking indien mogelijk aan te passen of te verbeteren, waarbij het de ambitie is om de volgende keer hoger te scoren. Bij het volgende onderzoek is het mogelijk om de vergelijking met het huidige onderzoek te maken (nu gaat dat niet vanwege een gewijzigde opzet ten opzichte van het onderzoek dat in juni vorig jaar plaatsvond).

Er zijn rapportcijfers (gemiddelden) gegeven voor de volgende categorieën:

 • Omgevingshinder: 6,2
 • Verkeersveiligheid: 6,3
 • Communicatiemiddelen: 6,8
 • Communicatie team Boskalis: 6,8
Omgevingshinder

Voor het onderwerp Omgevingshinder (6,2), werden de volgende onderwerpen beoordeeld, tussen haakjes staat het gemiddelde rapportcijfer.

 • Licht door bouw (6,5)
 • Geluid door bouw (5,8)
 • Zicht door bouw (6,6)
 • Uitstoot door bouw (6)
 • Trillingen door bouw (5,1)
 • Zwerfafval door bouw (6,7)
 • Sociale onveiligheid (6,7)
 • Overig (5,9)

Voorop staat dat we het vervelend vinden dat mensen hinder ervaren van het werk. Hieronder lichten we de maatregelen toe, die Boskalis op basis van veelgehoorde klachten over omgevingshinder heeft genomen:

Om de hinder bij het aanbrengen van de damwanden te minimaliseren, is een groot gedeelte van de noordelijke zijde gedrukt i.p.v. getrild. Waar mogelijk is er een mobiel geluidsscherm toegepast voor het natrillen van de damwanden.

Naar aanleiding van klachten over lichthinder, heeft Boskalis waar mogelijk de bouwlampen juist afgesteld.

De afspraak is dat er niet voor 07.00 uur gewerkt wordt. Boskalis stuurt er continu op bij diverse onderaannemers dat dit wordt nageleefd. Overigens wordt er ook regelmatig op zaterdag gewerkt, als dit nodig is. Dit gebeurt dan uiteraard ook vanaf 07.00 uur.

Klachten of vragen over het effect van het werk op woningen, neemt Boskalis altijd in behandeling. Op 5 verschillende locaties aan de noordzijde van de Tjalmaweg wordt gemonitord op trillingen. Dit systeem waarschuwt direct als er overschrijdingen van de normen zijn. Boskalis onderneemt dan actie door de uitvoeringmethode bij te sturen.

Helaas kan het werk niet zonder geluid worden uitgevoerd. Ook geluid wordt gemonitord om te bepalen of de geldende normen worden overschreden. Boskalis houdt dit goed in de gaten, ook als er in het weekend gewerkt wordt.

Het bouwterrein wordt iedere avond afgesloten en hier vinden ook controles op plaats. Daarnaast is het terrein alleen via de slagbomen en daarvoor bestemde tourniquets te betreden.

..

Verkeersveiligheid

Op basis van verkeersdeelname per auto, fiets, te voet of met het OV, werd een beoordeling gegeven voor de verkeerssituatie (6,4) en de verkeersveiligheid (6,2).

Veiligheid op en rond het werk heeft de hoogste prioriteit. Boskalis heeft voor de klachten over verkeersveiligheid de volgende maatregelen genomen:

Alle verkeersmaatregelen die Boskalis aanvraagt en toepast, worden vooraf afgestemd met wegwerkzaamheden van gemeenten of andere aannemers. Het is de bedoeling om zodoende conflicten al aan de voorkant te ondervangen.

De afsluiting van de Kooltuinweg voor bestemmingsverkeer was nodig om het werk uit te voeren. Via borden en communicatie is hierover gecommuniceerd. Alle woningen en bedrijven bleven bereikbaar. Inmiddels is de afsluiting opgeheven en is de reguliere route over de Kooltuinweg is voor (brom-)fietsers weer opengesteld. Wij adviseren fietsers om via het dorp te fietsen. Dat is sneller en veiliger dan de route over de Kooltuinweg, ook vanwege de werkzaamheden. Voor fietsers door Valkenburg is onlangs de bewegwijzering geoptimaliseerd.

Via bewegwijzering buiten en via de communicatie via de website, de BouwApp en sociale media worden de fietsroutes en omleidingen tijdens de bouw gecommuniceerd. Voor fietsers door Valkenburg is daarnaast onlangs de bewegwijzering geoptimaliseerd.

Juist om de drukte op de Hoofdstraat te voorkomen, is geïnvesteerd in een tijdelijke verlegging van de N206. Hiermee wordt het doorgaande verkeer op de N206 in de bouwfase langs het werk geleid en wordt sluipverkeer tegengegaan. De doorstroming op de tijdelijke N206 wordt continue gemonitord en besproken in het overleg met de wegbeheerders en hulpdiensten. Automobilisten die de Hoofdstraat gebruiken, hebben over het algemeen een langere reistijd (bron: Google Maps) dan wanneer zij gebruik maken van de tijdelijke N206.

De verkeersituaties worden afgestemd met de hulpdiensten zodat de bereikbaarheid ten allen tijde is gewaarborgd, o.a. op de tijdelijke N206. In overleg met de hulpdiensten zijn de verkeersregelinstallaties op de kruispunten N206/N441 en N206/Voorschoterweg uitgerust met een KAR-systeem, waarmee hulpdiensten het verkeerslicht kunnen beïnvloeden voor een vrije doorgang. Op advies van de hulpdiensten zijn daarnaast vluchtdeuren in het geluidsscherm langs de tijdelijke N206 aangebracht.

Helaas is het niet mogelijk gebleken om in de bouwfase de bushalte langs de tijdelijke N206 voor minder validen toegankelijk te maken. Voor hellingbanen was geen ruimte beschikbaar; wel voor de tijdelijke voetgangersbrug met trappen. Bij de rotonde Voorschoterweg/Hoofdstraat/Torenvlietslaan liggen bushaltes die wel goed toegankelijk zijn. In de eindsituatie komen er langs de N206 bushaltes bij aansluiting Valkenburg-Oost die goed toegankelijk zijn voor mindervaliden.

Mogelijk ervaren automobilisten de tijdelijke N206 als smaller dan voorheen. Vóór de aanleg is de vormgeving van de weg met de wegbeheerders en hulpdiensten afgestemd. Hierbij is ook rekening gehouden met de lagere snelheid op de tijdelijke N206. Van automobilisten wordt verwacht dat zij zich aan de snelheid houden. De praktijk wijst uit dat de weg goed functioneert, dit wordt ook regelmatig besproken met de wegbeheerders en de hulpdiensten.

Wij begrijpen de vragen. Vanuit het project zijn maatregelen genomen om de drukte op de Zonneveldslaan tot een minimum te beperken. Incidenteel heeft bouwverkeer van Boskalis gebruik gemaakt van de Zonneveldslaan (waar nodig onder begeleiding van verkeersregelaars). Inmiddels zijn aparte bouwwegen beschikbaar voor het vrachtverkeer van/naar de N206 en wordt de Zonneveldslaan alleen nog gebruikt door verkeer van/naar de bouwkeet (geen vrachtverkeer). Er is bebording geplaatst die weggebruikers van/naar de bouwkeet attendeert op een gepaste lage snelheid.

..

Communicatiemiddelen

Over de communicatie over het project, zijn geen opmerkingen gemaakt. De communicatiemiddelen zijn als volgt gewaardeerd:

 • Bewonersbrief (6,9)
 • BouwApp Boskalis (7,9)
 • Website www.rijnlandroute.nl (7,9)
 • Social Media RijnlandRoute (7,5)
 • Informatiebijeenkomsten (6,1)
 • Gemeente Katwijk (5,6)
 • Persoonlijk contact (6,1)
 • Rondleidingen (6,1)
Communicatie team Boskalis

De communicatie van Boskalis met de omgeving kreeg de volgende rapportcijfers:

 • Tijdigheid van de communicatie (7,1)
 • Volledigheid van de communicatie (6,8)
 • Bereikbaarheid Boskalis (7,0)
 • Snelheid afhandeling vragen/klachten (6,1)
 • Gedrag van het team (6,9)
Vervolg

Vragen of klachten die bij het tevredenheidsonderzoek zijn ingevuld, worden niet individueel teruggekoppeld. Wil je een persoonlijke reactie op een klacht of vraag die je in het tevredenheidsonderzoek hebt ingevuld? Neem dan contact op met Boskalis voor een toelichting.
Het volgende tevredenheidsonderzoek staat overigens gepland voor juni 2022.

Je hoeft natuurlijk niet te wachten tot juni als je vragen of klachten hebt. Boskalis is op diverse manieren te bereiken voor vragen, klachten of het maken van een persoonlijke afspraak. Dat kan per mail, telefonisch en via de BouwApp. Wij doen ons best deze zo snel mogelijk af te handelen. Meer informatie vind je op de pagina contact met Boskalis.