Tij­dens graaf­werk­zaam­he­den bij de N206 ir. G. Tjal­ma­weg in febru­a­ri zijn enke­le eiken­hou­ten plan­ken van een plat­bo­dem aan­ge­trof­fen. Arche­o­lo­gen ver­moe­den dat het hout afkom­stig is van een Romeins vracht­schip van onge­veer 30 meter lang, een zoge­naam­de 100-voe­ter. Ver­der arche­o­lo­gisch onder­zoek moet dit uit­wij­zen. Uit het mate­ri­aal blijkt nu al dat het schip een medi­ter­ra­ne bouw­stijl had, maar dan wel in eiken­hout. Bij­zon­der is ook dat de zoge­naam­de veer-deu­vel (pen-gat) tech­niek is toe­ge­past. Dit is nog maar bij wei­nig Romein­se vracht­sche­pen ten noor­den van de Alpen terug­ge­von­den en lijkt te wij­zen op een date­ring voor het ein­de van de 1e eeuw na Chr.

Bege­lei­ding graafwerk

Iets ten oos­ten van het voor­ma­li­ge Ach­ter­weg­vi­a­duct, op de plek van de zoge­naam­de ‘Markt­veld­geul’, waren arche­o­lo­gen van ADC Arche­o­Pro­jec­ten aan­we­zig om het graaf­werk van aan­ne­mer Bos­ka­lis arche­o­lo­gisch te bege­lei­den. Hier werd de kans name­lijk groot geacht dat nog arche­o­lo­gi­sche vond­sten kon­den wor­den gedaan. De vondst heeft geen invloed gehad op de voort­gang van het werk.

Eer­de­re vond­sten van schepen

De hou­ten plan­ken zijn direct naast het voor­ma­lig vlieg­veld Val­ken­burg gevon­den. Eer­der zijn tij­dens arche­o­lo­gisch onder­zoek in de omge­ving al hout­res­ten van 5 ande­re sche­pen aan­ge­trof­fen. De eer­ste scheeps­vondst dateert al van het onder­zoek naar het Cas­tel­lum van Val­ken­burg in de jaren 40 van de vori­ge eeuw. De ove­ri­ge hout­vond­sten van sche­pen (waar­on­der drie boom­stam­bo­ten of kano’s) zijn vorig jaar aan­ge­trof­fen tij­dens het onder­zoek op het vliegveld.

Arche­o­lo­gisch onderzoek

De arche­o­lo­gen onder­zoe­ken nu de her­komst en het gebruik van het schip. Moge­lijk kan jaar­rin­gen­on­der­zoek uit­wij­zen wan­neer de gebruik­te bomen gekapt zijn en dus hoe oud het schip pre­cies is. Het arche­o­lo­gisch onder­zoek op het voor­ma­lig vlieg­veld lijkt erop te wij­zen dat de Markt­veld­geul door de Romei­nen in de 1e eeuw gegra­ven is als noor­de­lij­ke gracht van het leger­kamp. Late­re over­stro­min­gen en door­bra­ken van de Rijn­oe­ver heb­ben de gracht moge­lijk “gebruikt” en zo de uit­ein­de­lij­ke Markt­veld­geul gevormd. Wel­licht is de plat­bo­dem - waar­van nu de plan­ken zijn aan­ge­trof­fen - bij zo’n over­stro­ming of door­braak gezon­ken, moge­lijk is het schip bewust in de geul afgezonken.

Als de resul­ta­ten van het arche­o­lo­gisch onder­zoek bekend zijn, laten we dat weten.