De Konink­lij­ke Bibli­o­theek (KB) maakt regel­ma­tig een selec­tie van Neder­land­se web­si­tes om te bewa­ren voor toe­kom­stig onder­zoek. Wij zijn bena­derd met het ver­zoek om de web­si­te van de Rijn­land­Rou­te op te nemen in het digi­ta­le archief van de KB.

De geschie­de­nis van van­daag wordt voor­al onli­ne geschre­ven. Daar­om archi­veert de KB sinds 2007 de belang­rijk­ste web­si­tes van Neder­land. Zo wordt voor­ko­men dat onder­zoe­kers van de toe­komst te maken krij­gen met een digi­taal gat in ons geheugen.

Digi­taal erfgoed

Dat web­si­tes als ‘digi­taal erf­goed’ het behou­den waard zijn, is inter­na­ti­o­naal erkend in het Unes­co Char­ter on the Pre­ser­va­ti­on of the Digi­tal Heri­ta­ge uit 2003. Het sig­na­leert dat digi­taal erf­goed ver­lo­ren dreigt te gaan en dat het bewa­ren daar­van voor gebruik door de hui­di­ge en toe­kom­sti­ge gene­ra­tie weten­schap­pers erg belang­rijk is. Om die reden archi­veert de KB web­si­tes die als ver­za­me­ling een goed beeld geven van de Neder­land­se cul­tuur, geschie­de­nis en samen­le­ving op het internet.

Waar­om de web­si­te van de RijnlandRoute?

De web­si­te van de Rijn­land­Rou­te bevat vol­gens de KB waar­de­vol­le infor­ma­tie die niet ana­loog ver­schijnt en die, als het pro­ject afge­rond is, het risi­co loopt ver­lo­ren te gaan. De web­si­te wordt van­af juli gear­chi­veerd en duur­zaam opge­sla­gen, waar­mee de infor­ma­tie ook voor toe­kom­sti­ge weten­schap­pers beschik­baar blijft.

foto: Konink­lij­ke Bibli­o­theek Den Haag