De pro­vin­cie deed op 8 juni jl. een oproep om idee­ën in te zen­den voor aan­vul­len­de hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len voor de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Inmid­dels ont­vin­gen wij al diver­se idee­ën, waar­voor har­te­lijk dank! Het indie­nen van één of meer­de­re idee­ën kan nog steeds; tot en met maan­dag 29 juni a.s.

Aan­mel­den werkgroep

Tevens is het tot a.s. maan­dag 29 juni moge­lijk om je aan te mel­den voor de werk­groep. Daar­in bespre­ken we de inge­zon­den idee­ën en wer­ken we ze geza­men­lijk ver­der uit. Het is ook moge­lijk om deel te nemen aan de werk­groep zon­der een idee te heb­ben inge­diend. Aan­mel­den voor de werk­groep kan via het for­mu­lier: tjalmaweg.omgevingsparticipatieonline.nl/werkgroep. In ver­band met het coro­na­vi­rus vin­den de ses­sies digi­taal plaats.

Meer infor­ma­tie

Meer infor­ma­tie over dit par­ti­ci­pa­tie­tra­ject lees je op de pagi­na ‘Par­ti­ci­pa­tie aan­vul­len­de maat­re­ge­len’. De pro­vin­cie Zuid-Hol­land stelt 2,5 mil­joen euro beschik­baar voor een pak­ket van aan­vul­len­de hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len. Eind sep­tem­ber 2020 moe­ten de aan­vul­len­de maat­re­ge­len wor­den vastgesteld.