Het RIVM en het kabi­net heb­ben beslo­ten de coron­a­maat­re­ge­len wor­den ver­lengd tot en met woens­dag 20 mei. Wij vol­gen de richt­lij­nen van het RIVM op. 

Daar­om blij­ven het infor­ma­tie­cen­trum en het uit­kijk­punt tot en met 20 mei gesloten.

Dit bete­kent dat het niet moge­lijk is om op woens­dag, vrij­dag en zater­dag vrij bin­nen te lopen. De geplan­de groeps­be­zoe­ken wor­den ook gean­nu­leerd. Afhan­ke­lijk van hoe de situ­a­tie zich ont­wik­kelt, wordt beslo­ten of het nodig is deze ter­mijn te verlengen.

We hou­den je via de web­si­te en onze soci­al media kana­len (Facebook, Twit­ter, Inst­agram) op de hoog­te. Voor vra­gen, mail naar: informatiecentrum@​rijnlandroute.​nl.