Bij aan­slui­ting Lei­den-West (Ples­man­laan N206/​ A44) plaat­sen we gedu­ren­de 4 avonden/​nachten de lig­gers voor het nieu­we via­duct. De werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd van dins­dag 28 april tot en met vrij­dag 1 mei. Het werk start om 20.00 uur en is om 06.00 uur afgelopen. 

De Plesmanlaan/​N206 blijft open voor ver­keer, ech­ter in bei­de rich­tin­gen (Leiden/​Katwijk) is in de nacht­pe­ri­o­de één rij­strook min­der beschik­baar. Dat bete­kent dat, afhan­ke­lijk van waar we pre­cies aan het werk zijn, een deel van het ver­keer met een kor­te omlei­ding langs het werk wordt geleid. De omlei­dings­rou­tes wor­den aan­ge­ge­ven met bor­den. Ver­keer op de A44 onder­vindt geen hin­der van de werkzaamheden.