Op zater­dag 21 mei kun je van een echt stuk­je rest­hout van de palen van de Romein­se weg een bij­zon­der aan­den­ken maken aan de Romein­se weg. Een groot deel van de gevon­den palen van de weg, die bij­na 2000 jaar gele­den in Val­ken­burg werd aan­ge­legd, is bestemd voor musea, edu­ca­tie en weten­schap­pe­lijk onder­zoek. Met over­ge­ble­ven palen en rest­hout orga­ni­se­ren wij in het infor­ma­tie­cen­trum van de Rijn­land­Rou­te een bij­zon­de­re dag voor omwo­nen­den van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg en ove­ri­ge belang­stel­len­den. Na afloop ga je naar huis met een tast­ba­re her­in­ne­ring aan de Romein­se tijd, inclu­sief een cer­ti­fi­caat van echt­heid. Er is een beperkt aan­tal plek­ken voor deze dag, dus schrijf je snel in (van­af 10 jaar).

Pro­gram­ma zater­dag 21 mei 2022
  • Onder bege­lei­ding ga je een stuk­je hout van de Romein­se palen schu­ren en in de hout­olie zet­ten. Daar­na maak je er een mooi aan­den­ken van.
  • Onze arche­o­loog René Isa­rin ver­telt over het arche­o­lo­gisch onder­zoek van Weerdkampen.
  • Ontwerper/​houtdraaier Mari­sa Klas­ter is er ook. Zij heeft van de hou­ten palen bij­zon­de­re vazen gemaakt.
  • Je kunt arche­o­lo­gi­sche vond­sten van Weerd­kam­pen bekij­ken, en film­pjes over arche­o­lo­gie bij de RijnlandRoute.
  • Na afloop krijg je je eigen gemaak­te aan­den­ken mee naar huis, mét een cer­ti­fi­caat van echtheid.
Inschrij­ven

Het pro­gram­ma duurt maxi­maal 2 uur en start om 9 uur, 11 uur, 13 uur of 15 uur. Ieder­een van­af de leef­tijd van­af 10 jaar  (onder bege­lei­ding van een vol­was­se­ne) is wel­kom. Inschrij­ven kan tot en met don­der­dag 19 mei, de plek­ken wor­den toe­ge­kend op volg­or­de van inschrij­ving. Schrijf je in via: www.rondleiding-rijnlandroute.nl/tijdsloten. Let op! Zorg ervoor dat je je voor de juis­te datum inschrijft, zater­dag 21 mei.

Palen van de Romein­se weg

Tij­dens arche­o­lo­gisch onder­zoek in 2018 trof­fen wij hon­der­den hou­ten palen van een Romein­se weg aan, naast een grach­ten- en geu­len­sys­teem, graf­vel­den en huis­plat­te­gron­den: vind­plaats Weerd­kam­pen. De bij­na 500 hou­ten palen die zijn gelicht, zijn gro­ten­deels gebruikt voor weten­schap­pe­lijk onder­zoek. Een deel van de palen is beschik­baar gesteld aan diver­se musea en in het infor­ma­tie­cen­trum zijn palen en vond­sten van Weerd­kam­pen te zien. Een aan­tal palen wordt in de toe­komst getoond in de open­ba­re ruim­te in de buurt van de Tjal­ma­weg. Ook zijn er van de palen bij­zon­de­re kunst­wer­ken gemaakt, vazen, die ten­toon­ge­steld zijn tij­dens de “Salo­ne del Mobi­le” in Mil­aan in sep­tem­ber 2021. Wij pre­sen­teer­den in novem­ber de resul­ta­ten van het onder­zoek tij­dens ons con­gres “Romei­nen langs de Rijn­land­Rou­te”, waar­bij Weerd­kam­pen in een bre­de­re Romein­se con­text werd geplaatst.