De nieu­we afle­ve­ring van de Rijn­land­Rou­te staat onli­ne. Pro­gram­ma­ma­ker Johan Over­de­vest neemt in deze afle­ve­ring een kijk­je in een van de tun­nel­bui­zen, zo’n 30 meter onder de grond. Hier wer­ken tun­nel­wer­kers aan dwars­ver­bin­din­gen, dit zijn vlucht­door­gan­gen tus­sen de tun­nel­bui­zen. Ook bezoekt hij de werk­zaam­he­den aan de N206 ir. G. Tjal­ma­weg; hoe zor­gen ze er hier voor dat er in de bouw­kuip geen grond­wa­ter komt?

Deze nieu­we afle­ve­ring wordt zater­dag 23 okto­ber van­af 17.00 uur uit­ge­zon­den om Omroep West.

Elk kwar­taal komt Johan Over­de­vest, Omroep West, bij ons langs en spreekt hij de men­sen ach­ter de scher­men. Van ont­wer­pers tot buurt­be­wo­ners, van land­schaps­ar­chi­tec­ten tot beton­vlech­ters en van tun­nel­boor­ders tot archeologen.

Eer­de­re afle­ve­rin­gen gemist?

Bekijk alle afle­ve­rin­gen terug op de pagi­na Omroep West.