Eco­lo­gi­sche verbindingszone

De pro­vin­cie Zuid-Hol­land werkt aan het ver­be­te­ren en bescher­men van de natuur in de dui­nen, de del­ta en de veen­wei­den. Dit doen ze door deze gebie­den met elkaar te ver­bin­den tot het Natuur­net­werk Neder­land. Gro­te natuur­ge­bie­den zijn name­lijk beter bestand tegen nega­tie­ve invloe­den, zoals ver­dro­ging of over­stro­min­gen. Het net­werk ver­bindt ver­schil­len­de popu­la­ties van die­ren. Zo ont­staat er een vei­li­ge en mooie leef­om­ge­ving voor men­sen, die­ren en planten.

Een pro­ject dat hier­aan bij­draagt is ‘Len­te­vreugd-De Hor­sten’. Doel is het ver­bin­den van natuur­ge­bie­den tus­sen de kust en de land­goe­de­ren van Was­se­naar door mid­del van nat­te en dro­ge ver­bin­din­gen. Er wor­den bij­voor­beeld natuur­vrien­de­lij­ke oevers langs water­gan­gen gemaakt en bos­stro­ken geplant als stap­ste­nen voor die­ren. Ook wor­den er spe­ci­a­le pas­sa­ges aan­ge­legd zodat die­ren vei­lig kun­nen oversteken.

Onder­deel van de Rijn­land­Rou­te is een eco­duct over de N434 en een fau­nap­as­sa­ge onder de A44. Samen met het groen langs de Rijks­straat­weg is dit een belang­rij­ke scha­kel in de eco­lo­gi­sche ver­bin­dings­zo­ne ‘Len­te­vreugd – De Hor­sten’ uit het Natuur­net­werk Nederland.

Dit pro­ject wordt uit­ge­voerd in samen­wer­king met ver­schil­len­de orga­ni­sa­ties, waar­on­der de pro­vin­cie Zuid-Hol­land, Rijks­wa­ter­staat, de gemeen­te Was­se­naar, Staats­bos­be­heer en Natuur­mo­nu­men­ten. Zo zor­gen we samen voor een vei­li­ge en mooie leef­om­ge­ving voor iedereen!

Eco­lo­gi­sche ver­bin­dings­zo­ne kaart
Lieveheersbeestje Rugstreeppad Dwergmuis Haas Hermelijn Keizerlibel Oranjetip Regenworm Lieveheersbeestje

Lie­ve­heers­beest­je

Lorem ipsum dolor sit amet con­sec­te­tu­er adi­pis­cing elit aenean com­mo­do ligu­la eget dolor pre­ti­um ader­as feli­se ent.

Rug­streep­pad

Lorem ipsum dolor sit amet con­sec­te­tu­er adi­pis­cing elit aenean com­mo­do ligu­la eget dolor pre­ti­um ader­as feli­se ent.

Dwerg­muis

Lorem ipsum dolor sit amet con­sec­te­tu­er adi­pis­cing elit aenean com­mo­do ligu­la eget dolor pre­ti­um ader­as feli­se ent.

Haas

Lorem ipsum dolor sit amet con­sec­te­tu­er adi­pis­cing elit aenean com­mo­do ligu­la eget dolor pre­ti­um ader­as feli­se ent.

Her­me­lijn

Lorem ipsum dolor sit amet con­sec­te­tu­er adi­pis­cing elit aenean com­mo­do ligu­la eget dolor pre­ti­um ader­as feli­se ent.

Kei­zer­li­bel

Lorem ipsum dolor sit amet con­sec­te­tu­er adi­pis­cing elit aenean com­mo­do ligu­la eget dolor pre­ti­um ader­as feli­se ent.

Oran­je­tip

Lorem ipsum dolor sit amet con­sec­te­tu­er adi­pis­cing elit aenean com­mo­do ligu­la eget dolor pre­ti­um ader­as feli­se ent.

Regen­worm

Lorem ipsum dolor sit amet con­sec­te­tu­er adi­pis­cing elit aenean com­mo­do ligu­la eget dolor pre­ti­um ader­as feli­se ent.

Lie­ve­heers­beest­je

Lorem ipsum dolor sit amet con­sec­te­tu­er adi­pis­cing elit aenean com­mo­do ligu­la eget dolor pre­ti­um ader­as feli­se ent.