Welke aanvullende hinderbeperkende maatregelen zou jij treffen voor de N206 ir. G. Tjalmaweg?

De provincie Zuid-Holland stelt 2,5 miljoen euro beschikbaar voor aanvullende (bovenwettelijke) hinderbeperkende maatregelen ten behoeve van de tijdelijke noordelijke verlegging van de N206 ir. G. Tjalmaweg bij Valkenburg. Gedeputeerde Staten hebben dit besluit genomen, mede naar aanleiding van een verzoek van Provinciale Staten. Het bedrag is bedoeld om de hinder van de Tjalmaweg in de tijdelijke situatie of de definitieve situatie nog verder te beperken.

Hoe het werkt?
 •  Deel je idee en/of meld je aan voor de werkgroep
  Het indienen van één of meerdere ideeën kan tot en met maandag 29 juni a.s. De ideeën mogen te maken hebben met zowel de tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg als de definitieve situatie. Hou je hierbij aan de toetsingscriteria .
 • Eind juni/begin juli 2020 in gesprek over de ideeën
  Na 29 juni worden werkgroepen georganiseerd. Daarin bespreken we de ingezonden ideeën en werken we ze gezamenlijk verder uit. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan de werkgroep zonder een idee te hebben ingediend. In verband het coronavirus vinden de werkgroepen digitaal plaats.
 • 20 juli t/m 28 augustus (vakantie) haalbaarheidstoets
  De consequenties van de voorgestelde ideeën (uitvoerbaarheid, tijd, geld en eventuele risico’s) worden in beeld gebracht. Als tijdens de toets blijkt dat een idee niet haalbaar is, geeft de provincie Zuid-Holland duidelijk aan waarom deze niet haalbaar zijn. Ook wordt zo snel mogelijk contact opgenomen met de indiener van het idee om waar mogelijk het idee nog aan te passen zodat het wel haalbaar wordt. Zo niet, dan betekent dat, dat er mogelijk ook ideeën in deze fase afvallen.
 • Begin september indien nodig: voorkeur aangeven maatregelen
  Als de maatregelen het beschikbare budget overschrijden, zal een keuze gemaakt moeten worden.
 • Eind september besluitvorming
  Vanwege de planning van de werkzaamheden, moeten eind september 2020 de aanvullende hinderbeperkende maatregelen worden vastgesteld. Formeel moeten in deze fase de maatregelen worden bekrachtigd door de provincie Zuid-Holland.

De basis voor het budget voor de aanvullende hinderbeperkende maatregelen is door de provincie tot stand gekomen door twee meermaals gehoorde wensen uit de omgeving:

 • Het realiseren van een tijdelijk, vrijliggend fietspad in de parkstrook ter hoogte van Duinzicht.
 • Een alternatieve inrichting van de parkstrook.

Over deze maatregelen willen we met de omgeving in gesprek, om te bepalen of deze maatregelen het beste aansluiten bij wensen die er leven. Of dat er binnen de hieronder genoemde hoofdthema’s, een andere invulling qua maatregelen wenselijk is:

Vier hoofdthema’s voor ideeën
 1. Het verder verminderen van geluidshinder en extra effecten op luchtkwaliteit voor de direct aanwonenden en basisscholen;
 2. Het zoveel mogelijk voorkomen van hinder voor fietsers;
 3. Het bespoedigen van herstel van de parkstrook na het verwijderen van de tijdelijke weg;
 4. Het stimuleren van groene maatregelen (zowel duurzaam als verbeterde groene inrichting).

De provincie staat ook open voor suggesties die buiten deze thema’s vallen, mits deze gericht zijn op het verminderen van de overlast tijdens de werkzaamheden en/of zich richten op een verbetering van de eindsituatie.

Toetsingscriteria

Ideeën voor maatregelen moeten in ieder geval passen binnen de volgende randvoorwaarden:

 • Ze moeten een relatie hebben met de verbreding van de N206 ir. G. Tjalmaweg;
 • Ze mogen niet leiden tot een langere ingebruikname van de tijdelijke N206 dan nu is voorzien in de planning;
 • Ze mogen niet leiden tot vertraging van vergunningaanvragen en andere (voorbereidende) werkzaamheden;
 • Ze moeten (technisch) uitvoerbaar zijn;
 • Ze moeten passen binnen het beschikbare budget van maximaal 2,5 miljoen euro exclusief BTW.
Welke hinderbeperkende maatregelen treft Boskalis al?

De extra hinderbeperkende maatregelen komen bovenop de maatregelen die Boskalis al treft tijdens de tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg. De maatregelen die Boskalis al treft zijn:

 •  Terugbrengen van de maximale snelheid op de tijdelijke N206 van 70 naar 50 km/u.
 • Plaatsen van noise-barriers van 2,9 meter hoog langs de gehele noordzijde (dorpszijde) van de tijdelijke verlegging;
 • Bedrukken van de noise-barriers nabij de woningen met een fotoprint;
 • Monitoren van verschillende aspecten (zoals geluid, trillingen en de waterstand) en het treffen van maatregelen indien daar aanleiding voor is;
 • Drukken i.p.v. trillen van de damwanden ter beperking van de geluidsoverlast;
 • Afwikkelen van het overgrote deel van het zware bouwverkeer via het werkterrein (en niet via de tijdelijke N206);
 • Organiseren van een wekelijks spreekuur voor bedrijven en omwonenden in de bouwkeet van Boskalis, op afspraak en zodra een versoepeling van de maatregelen rondom het coronavirus dit toelaat.

Boskalis legt in een filmpje uit welke hinderbeperkende maatregelen zij treffen. Dit filmpje is onderdeel van de online informatiemarkt voor de tijdelijke verlegging van de N206 ir. G. Tjalmaweg.

Wil je deelnemen? Dat kan op twee manieren:
Vragen?

Heb je vragen? Stuur een mail naar tjalmaweg@rijnlandroute.nl.

Ideeën die zijn ingediend

Even geduld AUB de ingediende ideeën worden nu ingeladen.