De afge­lo­pen peri­o­de is er veel aan­dacht geweest voor de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de hui­di­ge N206. Naar aan­lei­ding van het besluit van de pro­vin­cie om de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de Tjal­ma­weg naar de noord­zij­de te hand­ha­ven, heeft de gemeen­te Kat­wijk eind april de ont­werp-ver­gun­nin­gen vast­ge­steld en hier­over naar de omge­ving gecommuniceerd.

Nor­maal gespro­ken zou de pro­vin­cie samen met de gemeen­te Kat­wijk in het kader van de ver­gun­nings­pro­ce­du­re een infor­ma­tie­bij­een­komst in het dorps­huis in Val­ken­burg heb­ben geor­ga­ni­seerd. Dat is nu van­we­ge de corona­cri­sis niet moge­lijk. Wij heb­ben daar­om de infor­ma­tie in diver­se video’s op onze web­si­te geplaatst. De infor­ma­tie is samen­ge­steld met de gemeen­te Kat­wijk, het Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land en onze aan­ne­mer Bos­ka­lis en gaat over de ver­schil­len­de ont­werp-ver­gun­nin­gen en diver­se aspec­ten met betrek­king tot de aan­leg en het gebruik van de tij­de­lij­ke weg.

Op een later moment maken wij bekend hoe en wan­neer je kunt mee­den­ken over de aan­vul­len­de hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len, die de pro­vin­cie nog wil tref­fen. Via deze pagi­na kun je door­klik­ken naar alle infor­ma­tie die wij hier­over beschik­baar heb­ben gesteld.

Bekijk video’s

Onli­ne infor­ma­tie­markt tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206 ir. G. Tjalmaweg

Wel­kom en intro­duc­tie door pro­vin­cie Zuid-Holland

[ Video duurt 1.56 minuten ]

Omge­vings­ver­gun­nin­gen tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206 ir. G. Tjalmaweg

Pro­ce­du­re en besluit­vor­ming door gemeen­te Katwijk

[ Video duurt 4.36 minuten ]

Water­ver­gun­ning
water­gang in de parkstrook

Pro­ce­du­re en besluit­vor­ming door Hoog­heem­raad­schap van Rijnland

[ Video duurt 1.59 minuten ]

Werk­wij­ze en plan­ning tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206 ir. G. Tjalmaweg

door
Boskalis

[ Video duurt 7.06 minuten ]

Hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len bouwmethode

door Bos­ka­lis

[ Video duurt 4.19 minuten ]

Fiets­rou­tes tij­dens werkzaamheden

door Bos­ka­lis

[ Video duurt 2.13 minuten ]

Moni­to­ring tij­dens werkzaamheden

door Bos­ka­lis

[ Video duurt 4.57 minuten ]

3D film­pje van tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206 ir. G. Tjalmaweg

door Bos­ka­lis

[ Video duurt 2.32 minuten ]

Dis­clai­mer

Aan de infor­ma­tie en het gebruik­te mate­ri­aal, zoals de teke­nin­gen en de video’s, kun­nen geen rech­ten ont­leend wor­den. Het valt onder het copy­right van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land en aan­ne­mer Boskalis.

Heb je nog vragen ?

Dan kun je deze stel­len via het con­tact­for­mu­lier hier­on­der. Daar kun je ook een afspraak aan­vra­gen voor een toe­lich­tend tele­foon- of video­ge­sprek, als je dat wilt.

Wij beant­woor­den alle vra­gen zo snel als moge­lijk. Vra­gen en ant­woor­den die voor meer men­sen rele­vant zijn, plaat­sen wij (ano­niem) op onze website.

De afge­lo­pen peri­o­de is het veel gegaan over de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de hui­di­ge N206. Naar aan­lei­ding van het besluit van de pro­vin­cie om de tij­de­lij­ke ver­leg­ging naar de noord­zij­de te hand­ha­ven heeft de gemeen­te Kat­wijk eind april de ont­werp­ver­gun­nin­gen vast­ge­steld en hier­over naar de omge­ving gecommuniceerd.
..
Nor­maal gespro­ken zou­den wij in het kader van de ver­gun­nings­pro­ce­du­re een infor­ma­tie­bij­een­komst in het dorps­huis in Val­ken­burg heb­ben geor­ga­ni­seerd. Ook om in te gaan op de vra­gen en zor­gen die er zijn over hin­der en leef­baar­heid tij­dens het gebruik van de tij­de­lij­ke weg. Dat is nu van­we­ge de corona­cri­sis niet moge­lijk. Toch wil­len wij graag de infor­ma­tie aan­bie­den die je anders ook van ons zou heb­ben ont­van­gen. We heb­ben daar­om deze onli­ne infor­ma­tie­markt inge­richt. In een aan­tal video’s bie­den wij samen met de gemeen­te Kat­wijk, het Hoog­heem­raad­schap en onze aan­ne­mer Bos­ka­lis infor­ma­tie aan met betrek­king tot de ver­schil­len­de ver­gun­nin­gen en over ver­schil­len­de aspec­ten met betrek­king tot de aan­leg en het gebruik van de tij­de­lij­ke weg.

Op een later moment zul­len wij nog apart infor­me­ren over hoe en wan­neer je kunt mee­den­ken over de aan­vul­len­de miti­ge­ren­de maat­re­ge­len, die de pro­vin­cie nog wil tref­fen. Via deze pagi­na kun je door­klik­ken naar alle infor­ma­tie die wij hier­over beschik­baar heb­ben gesteld.

Heb je nog vragen?
Dan kun je deze stel­len via het con­tact­for­mu­lier hier­on­der. Daar kun je ook een afspraak aan­vra­gen voor een toe­lich­tend tele­foon- of video­ge­sprek, als je dat wilt. Wij beant­woor­den alle vra­gen zo snel als moge­lijk. Vra­gen en ant­woor­den die voor meer men­sen rele­vant zijn, plaat­sen wij op onze website.

Pro­ce­du­re en besluit­vor­ming door gemeen­te Katwijk
..

De gemeen­te is ver­ant­woor­de­lijk voor de ver­gun­nin­gen voor de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 Tjal­ma­weg. Om deze tij­de­lij­ke weg aan te leg­gen is een omge­vings­ver­gun­ning nodig. De gemeen­te heeft op 24 april de ont­werp-ver­gun­nin­gen hier­voor verleend.

Kaar­ten

Voor de tij­de­lij­ke weg zijn twee ver­gun­nin­gen aan­ge­vraagd: één voor het oos­te­lijk deel en één voor het wes­te­lijk deel. Hier zie je de kaart van het oos­te­lijk deel van de tij­de­lij­ke N206. Dat deel loopt van de hui­di­ge afslag van de N206 tot het Ach­ter­weg­vi­a­duct. Voor de bereik­baar­heid van per­ce­len van bewo­ners en bedrij­ven wordt de Toren­vliet­slaan opgeschoven.

Hier zie je de kaart van het wes­te­lijk deel van de tij­de­lij­ke N206. Dat loopt van het Ach­ter­weg­vi­a­duct tot de aan­slui­ting van de N206 op de N441 bij de Molen­wijk. De tij­de­lij­ke N206 ligt zo dicht moge­lijk tegen de bestaan­de N206 aan en ligt vol­le­dig op gron­den die eigen­dom zijn van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land. De tij­de­lij­ke N206 ligt voor een deel op het hui­di­ge fiets­pad. Tij­dens de uit­voe­ring komt er voor fiet­sers een omleidingsroute.

Bomen­kap

Gemeen­te Kat­wijk heeft ook een ont­werp-omge­vings­ver­gun­ning ver­leend voor de bomen­kap die nodig is voor de tij­de­lij­ke N206. In deze omge­vings­ver­gun­ning is ook de bomen­kap voor het snel­fiets­pad en de nieu­we water­gang in de parkzo­ne opgenomen.

Op basis van het opge­stel­de ont­werp is geïn­ven­ta­ri­seerd wel­ke bomen gekapt moe­ten wor­den en voor wel­ke een ver­gun­ning nodig is (dit is afhan­ke­lijk van de groot­te van de boom en de dik­te van de stam). Voor de genoem­de werk­zaam­he­den moet voor 122 bomen een ver­gun­ning aan­ge­vraagd wor­den. 39 klei­ne­re bomen mogen gekapt wor­den zon­der vergunning.

De te kap­pen bomen staan op de kaar­ten die bij de ont­werp-ver­gun­ning horen.

Om de ver­gun­nings­plich­ti­ge bomen te com­pen­se­ren heb­ben de pro­vin­cie en de gemeen­te een bomen­com­pen­sa­tie­plan opge­steld. In dit plan ligt de nadruk op de land­schap­pe­lij­ke inpas­sing van de defi­ni­tie­ve weg en ver­ho­ging van de kwa­li­teit van het groen. De bomen­com­pen­sa­tie wordt nog ver­der uit­ge­werkt in het inrich­tings­plan dat Bos­ka­lis gaat maken.

Inza­ge

De ont­werp-ver­gun­nin­gen en de stuk­ken lig­gen tot en met 18 juni 2020 ter inza­ge. Op www.katwijk.nl/bekendmakingen kun je het ont­werp­be­sluit en de bij­be­ho­ren­de stuk­ken inzien. Tij­dens die peri­o­de kan ieder­een een ziens­wij­ze indie­nen. Ver­vol­gens neemt het col­le­ge een defi­ni­tief besluit over de ver­gun­ning­aan­vra­gen. Daar­na volgt een beroeps­ter­mijn van 6 weken.

Tij­dens deze peri­o­de kun­nen belang­heb­ben­den, die eer­der een ziens­wij­ze heb­ben inge­diend, beroep aan­te­ke­nen bij de Afde­ling bestuurs­recht­spraak van de Raad van Sta­te. Indien geen beroep wordt aan­ge­te­kend zijn de omge­vings­ver­gun­nin­gen onher­roe­pe­lijk. De aan­ne­mer kan dan star­ten met het werk. Wordt er wel beroep aan­ge­te­kend dan mag de aan­ne­mer voor eigen risi­co star­ten met de werk­zaam­he­den. De per­so­nen die in beroep zijn gegaan kun­nen even­tu­eel de rech­ter ver­zoe­ken het werk te stop­pen door het aan­vra­gen van een voor­lo­pi­ge voorziening.

Pro­ce­du­re en besluit­vor­ming door Hoog­heem­raad­schap van Rijnland
..

Het hoog­heem­raad­schap is ver­ant­woor­de­lijk voor de water­huis­hou­ding en bevoegd gezag als het gaat om het beslui­ten op aan­vra­gen van Bos­ka­lis voor water­ver­gun­nin­gen voor het project.

Nieu­we watergang
 • Het gebied rond­om de N206 is ver­deeld in een oos­te­lijk en een wes­te­lijk deel. Het wes­te­lijk deel omvat een aan­tal pri­mai­re water­gan­gen die van belang zijn voor de water­huis­hou­ding van een groot gebied. De water­gang in de park­strook maakt deel uit van het wes­te­lijk gebied.
 • Voor de aan­pas­sing van de water­huis­hou­ding in de park­strook in de defi­ni­tie­ve situ­a­tie heeft Bos­ka­lis een water­ver­gun­ning aan­ge­vraagd bij het Hoog­heem­raad­schap van Rijnland.
 • Het Hoog­heem­raad­schap heeft de aan­vraag beoor­deeld en het ont­werp­be­sluit voor de water­ver­gun­ning geno­men. De ont­werp-water­ver­gun­ning voor­ziet in het gra­ven van een nieu­we pri­mai­re water­gang in de park­strook, tus­sen de Klei­ne Wate­ring en Gro­te Wate­ring en het dem­pen van de bestaan­de pri­mai­re watergang.
 • Om tij­dens de uit­voe­ring en in de toe­komst de water­huis­hou­ding te kun­nen waar­bor­gen, wor­den er in de ver­gun­ning eisen gesteld aan de ter­mijn waar­bin­nen de nieu­we water­gang moet zijn gere­a­li­seerd en de afme­tin­gen van de watergang.

De ont­werp-water­ver­gun­ning ligt van 8 mei tot en met 18 juni 2020 ter inza­ge. Gedu­ren­de deze peri­o­de kan ieder­een een ziens­wij­ze hier­op indie­nen. De ont­werp-water­ver­gun­ning en de bij­be­ho­ren­de stuk­ken zijn in te zien op bij het kan­toor van het Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land, Archi­me­des­weg 1 in Lei­den. Ook is het ont­werp­be­sluit te raad­ple­gen op de web­si­te van het Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land, www.rijnland.net.

Na een defi­ni­tief besluit door het Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land volgt een ter inza­ge­leg­ging van 6 weken waar­bin­nen indie­ners van ziens­wij­zen beroep kun­nen instel­len bij de Raad van State.

Door Bos­ka­lis
..

Aan­ne­mer Bos­ka­lis werkt in opdracht van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land aan de N206 Tjal­ma­weg. Voor de werk­zaam­he­den is het nodig dat de Tjal­ma­weg tij­de­lijk wordt ver­legd, om het ver­keer uit de regio tus­sen Kat­wijk en Lei­den te kun­nen laten door­rij­den gedu­ren­de de werkzaamheden.

Folie­con­struc­tie

De nieu­we N206 komt deels ver­diept te lig­gen. Als er geen tech­ni­sche maat­re­ge­len getrof­fen wor­den, komt de weg in dat geval onder water te staan. Bos­ka­lis heeft de keu­ze gemaakt om in de eind­si­tu­a­tie een folie­con­struc­tie toe te pas­sen. Om droog te kun­nen wer­ken tij­dens de bouw van de N206 pas­sen we een water­dich­te gel­laag toe, die opge­slo­ten is tus­sen de dam­wan­den. Hier­door wordt voor­ko­men dat het grond­wa­ter de ver­diep­te bak in stroomt en kan de folie­con­struc­tie onder dro­ge omstan­dig­he­den wor­den aan­ge­legd. Een folie­con­struc­tie is ove­ri­gens niet iets nieuws voor de Tjal­ma­weg, want ook in de hui­di­ge situ­a­tie ligt er onder het wes­te­lijk deel van de Tjal­ma­weg al een goed func­ti­o­neer­de folie­con­struc­tie, die inmid­dels al ca 30 jaar dienst doet.

De tij­de­lij­ke N206 wordt in twee fases aan­ge­legd: een oos­te­lijk deel en wes­te­lijk deel, met de schei­ding bij het hui­di­ge Ach­ter­weg viaduct.

Op de afbeel­ding zie je een tech­ni­sche weer­ga­ve van de opbouw van de bouw­kuip, die als basis dient voor de te rea­li­se­ren pro­vin­ci­a­le weg.

Tij­de­lij­ke N206

De tij­de­lij­ke N206 wordt aan de noord­zij­de zo dicht moge­lijk tegen de hui­di­ge N206 aan gelegd. De weg wordt uit­ge­voerd met 1 rij­strook per rij­rich­ting zon­der afschei­ding in het mid­den. De tota­le ver­har­ding is 7 meter breed. Dit bestaat uit twee rij­stro­ken van elk 3 meter breed en een uit­wijk­ruim­te naast de rij­strook aan bei­de zij­den van ruim een hal­ve meter.

Bij file heb­ben hulp­dien­sten de ruim­te om door het mid­den rij­den. De weg­ge­brui­ker wordt daar mid­dels bebor­ding op gewezen.

Geluids­scher­men

Aan de dorps­zij­de wor­den langs de tij­de­lij­ke N206 noi­se-bar­riers geplaatst. Een noi­se-bar­ri­er is een con­struc­tie van een beton­nen voet met hek­werk er boven­op waar doek tegen­aan gespan­nen wordt dat geluid­ab­sor­be­rend werkt. De noi­se-bar­ri­er con­struc­tie is 2,90 m hoog. Uit de geluids­be­re­ke­nin­gen én prog­no­ses bij deze bar­riers blijkt dat het te ver­wach­te geluids­ni­veau op de gevels van de nabij gele­gen wonin­gen gelijk blijft en in ieder geval niet hoger uit­valt dan de hui­di­ge geluids­be­las­ting van de N206.

Aan de zij­de van de bouw­kuip is voor de ver­keers­vei­lig­heid in de berm een sta­len gelei­de­rail voorzien.

Video tij­de­lij­ke N206

Van boven­af kun je goed zien waar de tij­de­lij­ke weg langs de bouw­kuip komt te liggen.

Tij­de­lij­ke bushaltes

Langs de tij­de­lij­ke N206 wor­den ook tij­de­lij­ke bus­hal­tes geplaatst, in de buurt van het hui­di­ge Ach­ter­weg­vi­a­duct. Deze zijn met een loop­brug over de tij­de­lij­ke weg bereikbaar.

Twee fases

De tij­de­lij­ke N206 wordt in twee fases aan­ge­legd: een oos­te­lijk deel en een wes­te­lijk deel, met de schei­ding bij het hui­di­ge Ach­ter­weg via­duct. De plan­ning voor de aan­leg en in gebruik name van de tij­de­lij­ke N206 is als volgt:

Oost (oos­te­lijk van het Ach­ter­weg­vi­a­duct, rich­ting Torenvlietbrug):

 • Start aan­leg van­af medio 2020 (dit betreft o.a. het aan­bren­gen van voor­be­las­ting, die een aan­tal maan­den moet lig­gen om de onder­grond te laten inklin­ken). Voor deze werk­zaam­he­den is een ver­gun­ning verleend.
 • In gebruik name tij­de­lij­ke N206 oost in voor­jaar 2021.
 • Na de zomer van 2022 wordt de tij­de­lij­ke N206 aan de oost­zij­de opge­he­ven en rijdt het ver­keer over de nieu­we N206 en de nieu­we aan­slui­ting Val­ken­burg oost

West (wes­te­lijk van het Ach­ter­weg­vi­a­duct, rich­ting Katwijk):

 • Start aan­leg van­af begin 2021. De aan­leg van de tij­de­lij­ke N206 west start gelijk met de aan­leg van de park­strook en de nieu­we water­gan­gen in de park­strook. Ook wordt eerst voor­be­las­ting aan­ge­bracht die diver­se maan­den moet lig­gen om de onder­grond te laten inklin­ken. Voor deze werk­zaam­he­den is een ver­gun­ning verleend
 • In gebruik name tij­de­lij­ke N206 west na de zomer van 2021.
 • Het Ach­ter­weg via­duct is van­af deze peri­o­de niet meer in gebruik, die wordt tezij­ner­tijd verwijderd.
 • Eind 2022 / begin 2023 wordt ook de west­zij­de van de tij­de­lij­ke N206 opge­he­ven en rijdt het ver­keer over de nieu­we pro­vin­ci­a­le weg met de nieu­we aan­slui­ting Val­ken­burg I.

De plan­nin­gen zijn nog onder voor­be­houd. Ze zijn onder ande­re afhan­ke­lijk van de vergunningverlening.

Door Bos­ka­lis
..

Het is een open deur, maar bou­wen gaat gepaard met hin­der voor de omge­ving. Deze hin­der kan bestaan uit geluids­over­last, tril­lin­gen, stof- en geu­ro­ver­last maar kan zich ook uiten in ver­min­der­de bereik­baar­heid of een afna­me van de kwa­li­teit van de direc­te leef­om­ge­ving door­dat bij­voor­beeld een park niet meer toe­gan­ke­lijk is. Geheel weg­ne­men van de hin­der is niet rea­lis­tisch, maar Bos­ka­lis treft diver­se maat­re­ge­len om de hin­der zoveel moge­lijk te beperken.

Keu­ze bouwmethode

Een belang­rij­ke hin­der­be­per­ken­de maat­re­gel van Bos­ka­lis is de keu­ze voor de bouw­me­tho­de waar­bij folie wordt aan­ge­bracht i.p.v. beton. Deze bouw­me­tho­de heeft ook nade­len, dat is bij een­ie­der bekend, maar we wil­len graag ook bena­druk­ken wel­ke onge­mak­ken wor­den inge­perkt door de ver­diep­te bak niet in beton uit te voeren.

Tra­di­ti­o­neel hei­en geeft over het alge­meen veel geluids- en tril­lings­hin­der voor de men­sen die in de buurt van de hei­werk­zaam­he­den wonen en wer­ken. Bij het aan­bren­gen van de folie hoeft niet maan­den­lang geheid te worden.

Het hei­werk blijft beperkt tot bij de rea­li­sa­tie van de Toren­vliet­brug. De palen onder de dui­ker­brug­gen én onder de geluids­scher­men langs het gehe­le tra­cé wor­den geluids­arm geschroefd. Bij het hei­en van de fun­de­rings­pa­len voor de Toren­vliet­brug wordt een geluids­ab­sor­be­ren­de hei­muts toegepast.

Bos­ka­lis neemt nog meer maatregelen

Zo wor­den de dam­wan­den van de ver­diep­te bak aan de noord­zij­de van de N206 ter hoog­te van de omwo­nen­den geluids­arm gedrukt. Dit ver­oor­zaakt zeker geluids­over­last, maar aan­toon­baar min­der dan bij tra­di­ti­o­ne­le methoden.

In maart jongsle­den is een proef uit­ge­voerd om te bepa­len wel­ke metho­de het min­ste geluids­over­last gene­reert. De resul­ta­ten wor­den op dit moment nog ver­werkt. Bin­nen afzien­ba­re tijd wordt een twee­de proef ver­richt waar­in nog spe­ci­fie­ker onder­zoek wordt ver­richt naar de meest omge­vings­vrien­de­lijk methode.

Folie­con­struc­tie

Het aan­bren­gen van een water­dich­te folie­con­struc­tie is een fijn­ge­voe­lig pro­ces waar kwa­li­teit gewaar­borgd moet zijn. Een fase­ring van door­gaand weg­ver­keer door de bak heen is hier­in niet gewenst, zodoen­de loopt de tij­de­lij­ke N206 dan ook aan de noord­zij­de bui­ten de bak langs. Een bij­kom­stig voor­deel voor de omge­ving in deze is dat het af- en aan­rij­den­de zwa­re bouw­ver­keer daar­door gro­ten­deels door de ver­diep­te bak zal rij­den. Bouw­ver­keer heeft name­lijk geen door­gaan­de bestem­ming. Over het alge­meen zal de omge­ving hier wei­nig hin­der van het bouw­ver­keerd door de bak ondervinden.

Een beheers­maat­re­gel om het omge­vings­ge­luid afkom­stig van het ver­keer en de ver­keers­vei­lig­heid op de tij­de­lij­ke N206 te beper­ken, is een ver­la­ging van de snel­heid naar 50km/uur. Dit ver­min­dert de geluids­over­last ten opzich­te van de hui­di­ge 80 km/uur.

Geluids­scher­men

Langs de tij­de­lij­ke N206 wor­den noi­se-bar­riers geplaatst. Een noi­se-bar­ri­er is een con­struc­tie van een beton­nen bar­ri­er waar­op een geluids­ab­sor­be­rend doek wordt gemon­teerd. In totaal is de geluids­we­ren­de wand 2,90 meter hoog. In de afbeel­ding zie je een voor­beeld van een noi­se-bar­ri­er zoals wij van plan zijn te gaan plaat­sen. Uit de geluids­be­re­ke­nin­gen én prog­no­ses bij deze bar­riers blijkt dat het te ver­wach­te geluids­ni­veau op de gevels van de nabij gele­gen wonin­gen gelijk blijft en in ieder geval niet hoger uit­valt dan de hui­di­ge geluids­be­las­ting van de N206.

De noi­se-bar­riers wor­den aan de zij­de waar de omwo­nen­den op uit­kij­ken, bedrukt om het zicht op de tij­de­lij­ke weg aan­trek­ke­lij­ker te maken. In gesprek­ken met belang­heb­ben­den in de omge­ving is het idee ont­staan om er aan­spre­ken­de land­schap­pe­lij­ke foto’s op af te druk­ken. Dit wordt nog ver­der uitgewerkt.

Bos­ka­lis is met een onder­ne­ming uit Kat­wijk-Val­ken­burg in gesprek om de doe­ken bij hen te laten bedrukken.

We blij­ven graag met je in gesprek

Naast de boven­staan­de fysie­ke maat­re­ge­len infor­me­ren we de omge­ving regel­ma­tig over de werk­zaam­he­den en de te ver­wach­te hin­der. Dit doen we door het plaat­sen van nieuws­be­rich­ten op de web­si­te, We bie­den een Bou­w­App aan en we orga­ni­se­ren een weke­lijks terug­ke­rend spreek­uur waar ieder­een met vra­gen terecht kan. Dit spreek­uur vindt plaats in de inge­rich­te infor­ma­tie­ruim­te hier ach­ter mij in de bouw­keet, aan de Zon­ne­veld­slaan in Valkenburg.

Wij vin­den het belang­rijk gemak­ke­lijk bena­der­baar te zijn en wil­len graag in gesprek blij­ven. Als de situ­a­tie daar om vraagt tij­dens de uit­voe­ring, gaan we graag samen zoe­ken naar een oplos­sing. In een infor­ma­tie­fol­der die bin­nen­kort ver­spreid wordt, staat onder ande­re de manier waar­op con­tact met ons, Bos­ka­lis en de pro­vin­cie Zuid-Hol­land, opge­no­men kan worden.

Door Bos­ka­lis
..

De tij­de­lij­ke N206 — en later het nieu­we snel­fiets­pad -, maar ook de voor­be­las­ting voor de nieu­we aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost komen deels te lig­gen op het hui­di­ge fiets­pad langs de N206. Hier­door moet het fiets­pad wor­den afge­slo­ten en moe­ten fiet­sers wor­den omge­leid. Dit gebeurt in fasen. Per fase ver­schil­len de omleidingen.

Omlei­din­gen

Een belang­rijk aan­dachts­punt is de omlei­ding voor fiet­sers. Het ver­trek­punt voor de omlei­din­gen is dat de fiet­sers door de Hoofd­straat en over de Kat­wij­ker­weg plus Val­ken­burg­se­weg wor­den omge­leid. Dit is een 30 km per uur inge­rich­te weg, waar boven­dien ook auto­ver­keer gebruik van maakt. Wij heb­ben gemerkt dat dit tot zor­gen leidt over de ver­keers­vei­lig­heid, onder ande­re ten aan­zien van de basis­school­leer­lin­gen die van en naar de ver­schil­len­de loca­ties van hun scho­len fietsen.

Voor het oos­te­lijk deel is een omlei­ding uit­ge­werkt in afstem­ming met de gemeen­te Kat­wijk en de hulp­dien­sten. De omlei­ding loopt via het vrij­lig­gen­de fiets­pad langs de Voor­scho­ter­weg en ver­der via de Hoofd­straat en Mari­nus Post­straat. Ook op het zoge­naam­de brand­weer­pad zijn tij­dens de uit­voe­ring­fa­se fiet­sers toe­ge­staan, maar de offi­ci­ë­le omlei­ding ver­loopt via de eer­der genoem­de straten.

Voor de omlei­ding van fiet­sers als gevolg van de afslui­ting van het fiets­pad in de park­strook vindt nog over­leg plaats met de gemeen­te als zijn­de weg­be­heer­der, maar ook met de hulp­dien­sten en par­tij­en als Vei­lig Ver­keer Kat­wijk en de Fietsersbond.

Zor­gen

De zor­gen van bewo­ners berei­ken ons natuur­lijk ook. Dit punt wordt zeer seri­eus geno­men door ons als aan­ne­mer. We zijn in over­leg met de eer­der genoem­de par­tij­en om te komen tot de best moge­lij­ke oplos­sing waar­bij ver­keers­vei­lig­heid voor de fiet­sers voor­op staat. Ver­der heb­ben wij ook het con­tact met de scho­len, die onder ande­re aan­dacht heb­ben gevraagd voor vei­li­ge fiets­rou­tes, aan­ge­haald. In het ver­keers­over­leg met de weg­be­heer­ders, de hulp­dien­sten en de pro­vin­cie Zuid-Hol­land staan de fiets­om­lei­din­gen hoog op de agen­da. Het is uit­ein­de­lijk aan de weg­be­heer­der om de fiets­om­lei­din­gen vast te stellen.

Door Bos­ka­lis
..

Op de pagi­na Omge­vings­ver­gun­nin­gen tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206 heeft de gemeen­te Kat­wijk ver­teld dat aan de ver­gun­nin­gen ook voor­waar­den ver­bon­den zijn over hoe Bos­ka­lis om moet gaan met het moni­to­ren van de effec­ten op de omge­ving. Hier­on­der lees je hoe Bos­ka­lis hier invul­ling aan geeft.

Vraag en Antwoord

Hoe bepaalt Bos­ka­lis wat tij­dens de bouw gemo­ni­t­ord gaat worden?
Voor alle werk­zaam­he­den die Bos­ka­lis gaat uit­voe­ren wor­den de risi­co­con­tou­ren bepaald, dat wil zeg­gen dat geke­ken wordt of de werk­zaam­he­den een nega­tie­ve impact kun­nen heb­ben op de direc­te omge­ving. Er wordt dan geke­ken naar geluid, tril­lin­gen en moge­lij­ke scha­de aan panden.

Voor­af is een moni­to­rings­plan opge­steld waar­in per moni­to­rings­mid­del de uit­gangs­cri­te­ria zijn opge­steld op basis van de richt­lij­nen. Dat wil zeg­gen dat grens­waar­den bepaald zijn, bij­voor­beeld het maxi­maal toe­ge­sta­ne aan­tal deci­bel op de gevel tij­dens de dag­uren. Ook zijn de mee­tin­ter­val­len bepaald, bij­voor­beeld of er con­ti­nu geme­ten wordt of op vas­te momen­ten. Alle ana­ly­ses en metin­gen wor­den uit­ge­voerd door onaf­han­ke­lij­ke en gecer­ti­fi­eer­de adviesbureaus.

Hoe wordt het geluid geme­ten en wat gebeurt er als de norm over­schre­den wordt?
Door tij­dens de werk­zaam­he­den geluids­me­tin­gen uit te voe­ren kan wor­den vast­ge­steld wat het geluids­ni­veau op de gevel van de nabij gele­gen wonin­gen is. Ver­vol­gens kun­nen deze geme­ten geluids­ni­veaus wor­den getoetst aan de toe­laat­ba­re waar­den voor geluid zoals is vast­ge­legd in het Bouw­be­sluit 2012. De geluids­prog­no­se per soort werk wordt nog uitgevoerd.

Voor­af­gaand aan de werk­zaam­he­den is op twee posi­ties langs het tra­cé een nul­me­ting uit­ge­voerd zodat het geluid dat door de werk­zaam­he­den ver­oor­zaakt wordt ver­ge­le­ken kan wor­den met het geluid dat de hui­di­ge omge­ving pro­du­ceert, door onder ande­re het ver­keer. De ver­wach­ting is dat door het plaat­sen van de noi­se­bar­riers langs de tij­de­lij­ke N206 het geluids­ni­veau op de gevel gelijk of lager is dan in de hui­di­ge situ­a­tie Tij­dens de uit­voe­ring wor­den op 5 voor­af bepaal­de plek­ken geluids­me­ters gehan­gen. Mocht uit de prog­no­se komen dat het meer posi­ties moe­ten wor­den dan brei­den we het aan­tal geluids­me­ters uit.

Elke och­tend ver­stuurt de geluids­me­ter auto­ma­tisch een rap­port van de metin­gen van de vori­ge dag aan Bos­ka­lis. Bij over­schrij­ding van de voor­af vast­ge­stel­de norm wordt een ana­ly­se uit­ge­voerd naar de oor­zaak. Indien de bouw­werk­zaam­he­den de oor­zaak zijn van de over­schrij­ding, wor­den spe­ci­fie­ke maat­re­ge­len getrof­fen. Omdat nu niet dui­de­lijk is wat de bron is kun­nen we ook niet zeg­gen wat de maat­re­ge­len dan zijn. Je kan bij­voor­beeld den­ken aan het ver­plaat­sen of afdek­ken van een aggregaat.

Hoe wor­den tril­lin­gen gemo­ni­t­ord en wat gebeurt er als de norm over­schre­den wordt?
De toe­laat­ba­re tril­lin­gen wor­den beoor­deeld aan de hand van de SBR Tril­lings­richt­lijn A uit 2017. Wij gaan tril­lin­gen meten bij de hei­werk­zaam­he­den rond de Toren­vliet­brug en bij het aan­bren­gen van de dam­wan­den voor de ver­diep­te lig­ging. Voor het meten van de tril­lin­gen geldt nage­noeg dezelf­de werk­wij­ze als bij het meten van geluid. Voor­af meten we de nul­si­tu­a­tie en voor­als­nog wor­den op 5 voor­af bepaal­de loca­ties tril­lings­me­ters opge­han­gen. Bij over­schrij­din­gen wordt Bos­ka­lis direct per sms geïn­for­meerd en dan volgt een ana­ly­se van de oor­zaak en de even­tu­eel te nemen maatregelen.

Hoe wordt in de gaten gehou­den of de water­stan­den niet stij­gen met nog meer over­last in de kruip­ruim­tes tot gevolg?
Langs de hui­di­ge N206 zijn in de Park­strook peill­bui­zen geplaatst. Hier­mee wordt de grond­wa­ter­stand in de gaten gehou­den. De grond­wa­ter­stand is de afge­lo­pen peri­o­de ook al geme­ten. Mocht tij­dens de uit­voe­ring de water­stand in de puil­bui­zen enorm gaan afwij­ken dan wordt dit onder­zocht en maat­re­ge­len getroffen.

Hoe wordt bepaald of mijn woning geen scha­de heeft, ver­oor­zaakt door de bouwwerkzaamheden?
Hier­voor zet Bos­ka­lis 2 mid­de­len in: de defor­ma­tie­me­ting en de bouw­kun­di­ge opna­me. Bij de defor­ma­tie­me­ting wor­den meet­stic­kers op de gevel geplaatst. Peri­o­diek wordt geme­ten of er ver­plaat­sin­gen zijn van deze stic­kers, en daar­mee ook van het pand. De fre­quen­tie van de metin­gen hangt af van de werk­zaam­he­den in de nabije omge­ving. Bij de bouw­kun­di­ge opna­me wordt van een pand de bui­ten­kant en even­tu­eel van de bin­nen­kant een rap­por­ta­ge gemaakt van de staat van het pand. Dit wordt vast­ge­legd met foto’s. Als er een ver­meen­de scha­de is dan kan nage­gaan wor­den of deze scha­de al aan­we­zig was voor de bouwwerkzaamheden.

Wel­ke pan­den in aan­mer­king komen voor de defor­ma­tie­me­ting en of de bouw­kun­di­ge opna­me wordt bepaald aan de hand van de nog op te stel­len risi­co­con­tou­ren per werk­zaam­heid. Dit bepa­len we uiter­aard ruim voor de start van de betref­fen­de werk­zaam­he­den. Voor het aan­bren­gen van de voor­be­las­ting van de nieu­we aan­slui­tin­gen aan de zuid­zij­de is dit al gebeurd. De wonin­gen in het invloeds­ge­bied van deze werk­zaam­he­den zijn voor­zien van meet­stic­kers en er wordt een afspraak gepland voor de bouw­kun­di­ge opname.

Als ik meen scha­de te heb­ben door de bouw­werk­zaam­he­den, waar kan ik dit melden?
De pro­vin­cie Zuid Hol­land heeft als opdracht­ge­ver een scha­de­lo­ket inge­steld waar­bij u zich kunt mel­den. Het scha­de­lo­ket Rijn­land­Rou­te neemt scha­de­ver­zoe­ken in behan­de­ling die betrek­king heb­ben op werk­zaam­he­den van dit pro­ject. Op de pagi­na scha­de­lo­ket vind je meer infor­ma­tie hoe je een claim per type scha­de kunt indienen.

Reac­tie­for­mu­lier

Vul onder­staan­de vel­den in om een reac­tie te geven. Vel­den met een (*) zijn verplicht.