Pro­ject­plan­ning op hoofd­lij­nen (onder voorbehoud)
Roton­de Voorschoterweg/​Torenvlietslaan
Augus­tus 2020 In gebruik
Maart 2021 Aan­plant groen
Toren­vliet­brug

We bou­wen gefa­seerd: eerst bou­wen we de nieu­we brug. Daar­na rijdt het ver­keer tij­de­lijk over de nieu­we brug. Dan pas­sen we de bestaan­de brug aan en tot slot rijdt het ver­keer over de bei­de bruggen.

Janu­a­ri 2021 Start bouw nieu­we Torenvlietbrug
Zomer 2022 Tij­de­lijk alle ver­keer over nieu­we Torenvlietbrug
Voor­jaar 2023 Bei­de brug­gen gereed en in gebruik
Tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206 ir. G. Tjalmaweg
Augus­tus 2021 t/​m eind 2022 In gebruik
Aan­leg ver­diep­te N206 ir. G. Tjal­ma­weg en onge­lijk­vloer­se aansluitingen
Augus­tus 2021 Start aan­leg ver­diep­te ligging
Eind 2022 Hoofd­rij­baan nieu­we N206 in gebruik (1 rij­strook per richting)
Eind 2022 Aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost in gebruik
Medio 2023 Aan­slui­ting Val­ken­burg-West in gebruik
Tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206 ir. G. Tjalmaweg
Augus­tus 2021 t/​m eind 2022 In gebruik
Aan­leg inrich­ting park­strook en snelfietspad
Voor­jaar 2021 1e fase inrich­ting park­strook bij Duin­zicht gereed
Medio 2023 Inrich­ting park­strook en snel­fiets­pad gereed
Pro­ject gereed
Twee­de helft 2023 Pro­ject gereed

Het pro­ject wordt in 3 delen gere­a­li­seerd en in 3 con­trac­ten in de markt gezet:

  1. het boor­tun­nel­tra­cé (N434), de A4 (tot aan N14) en A44, de knoop­pun­ten Hof­vliet en Omme­dijk en de aan­slui­ting Lei­den-West;
  2. N206 ir. G. Tjal­ma­weg in Katwijk;
  3. N206 Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein in Lei­den.

De hui­di­ge plan­ning is dat twee van de drie pro­jec­ten van de Rijn­land­Rou­te (N434/​A44/​A4 en N206 Tjal­ma­weg) medio 2023 klaar zijn. Voor het pro­ject N206 Euro­pa­weg is de ver­wach­ting dat deze eind 2025 klaar is, afhan­ke­lijk van de plan­ning van de toe­kom­sti­ge aannemer.