Roton­de Voorschoterweg/​Torenvlietslaan
Afge­rond augus­tus 2020 Roton­de in gebruik
Afge­rond maart 2021 Aan­plant knot­wil­gen in het mid­den van de rotonde
Toren­vliet­brug (onder voorbehoud)

We bou­wen gefa­seerd: eerst bou­wen we de nieu­we brug. Daar­na rijdt het ver­keer tij­de­lijk over de nieu­we brug. Dan pas­sen we de bestaan­de brug aan en tot slot rijdt het ver­keer over de bei­de bruggen.

Janu­a­ri 2021 Start bouw nieu­we Torenvlietbrug
Afge­rond juli 2022 Tij­de­lijk alle ver­keer over nieu­we Torenvlietbrug
3 april 2023 Bei­de brug­gen gereed en in gebruik
Tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206 ir. G. Tjalmaweg
Augus­tus 2021 Tij­de­lij­ke N206 in gebruik
12 maart 2023 Tij­de­lij­ke N206 bui­ten gebruik
Ver­diep­te lig­ging en onge­lijk­vloer­se aan­slui­tin­gen (onder voorbehoud)
Augus­tus 2021 Start aan­leg ver­diep­te ligging
12 maart 2023 Zui­de­lij­ke rij­baan (2 rich­tin­gen) nieu­we N206 in gebruik
3 april 2023 Alle rij­stro­ken (2x2) nieu­we N206 Tjal­ma­weg in gebruik
3 april 2023 Aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost in gebruik
Zomer 2023 Aan­slui­ting Val­ken­burg-West in gebruik
Inrich­ting park­strook en snel­fiets­pad (onder voorbehoud)
Afge­rond voor­jaar 2021 1e fase inrich­ting park­strook bij Duin­zicht gereed
Zomer 2023 Inrich­ting park­strook en snel­fiets­pad gereed
Pro­ject gereed (onder voorbehoud)
Zomer 2023 Pro­ject gereed

De Rijn­land­Rou­te wordt in 3 delen gere­a­li­seerd en in 3 con­trac­ten in de markt gezet:

  1. het boor­tun­nel­tra­cé (N434), de A4 (tot aan N14) en A44, de knoop­pun­ten Hof­vliet en Omme­dijk en de aan­slui­ting Lei­den-West;
  2. N206 ir. G. Tjal­ma­weg in Katwijk;
  3. N206 Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein in Lei­den.

Vol­gens hui­di­ge plan­ning is de N206 Tjal­ma­weg als eer­ste gereed in de twee­de helft van 2023, gevolgd door de N434/​A44/​A4 in de zomer van 2024. Voor het pro­ject N206 Euro­pa­weg is de ver­wach­ting dat er eind 2023 een aan­ne­mer gese­lec­teerd wordt. Ver­vol­gens wordt in samen­wer­king met de toe­kom­sti­ge aan­ne­mer een plan­ning gemaakt.