Euro­pa­weg en Lam­men­schans­plein (onder voorbehoud):
Medio 2021 t/​m zomer 2022 Ver­leg­gen van kabels en leidingen
Eer­ste kwar­taal 2022 Samen­wer­kings- en Uit­voe­rings­over­een­komst pro­vin­cie en gemeen­te Lei­den gereed
Twee­de kwar­taal 2022 Start aan­be­ste­ding
Voor zomer 2022 Defi­ni­tie­ve beslui­ten par­ti­ë­le her­zie­ning pro­vin­ci­aal inpas­sings­plan, door Pro­vin­ci­a­le Sta­ten (PS)
Na besluit­vor­ming PS Terin­za­ge­leg­ging beslui­ten en docu­men­ten par­ti­ë­le her­zie­ning PIP
Zomer 2022 t/​m janu­a­ri 2023 Moge­lij­ke pro­ce­du­re Raad van State
Vier­de kwar­taal 2022 Ver­wach­te gunning
2022 Ver­gun­ning­aan­vraag bomenkap
Der­de kwar­taal 2023
(mede afhan­ke­lijk van moge­lij­ke Raad van Sta­te pro­ce­du­re pro­vin­ci­aal inpassingsplan)
Rea­li­sa­tie
Eind 2025
(mede afhan­ke­lijk van start rea­li­sa­tie en van de plan­ning aannemer)
Inge­bruik­na­me
Plan­ning werk­zaam­he­den kabels en lei­din­gen Euro­pa­weg (onder voorbehoud)

In 2021 en 2022 vin­den er werk­zaam­he­den plaats voor het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen in het pro­ject­ge­bied van de N206 Europaweg.

Van­af eind augus­tus 2021 tot april 2022 wor­den de kabels en lei­din­gen ver­legd voor de vol­gen­de drie par­tij­en: net­be­heer­der Lian­der, drink­wa­ter­be­drijf Dunea en de gemeen­te Lei­den (de riolering).
Deze werk­zaam­he­den zijn ver­deeld in deel­tra­jec­ten. Onder­staand de glo­ba­le plan­ning en werk­zaam­he­den per deeltraject.

Deel­tra­ject Werkzaamheden/​verlegging van Start werk­zaam­he­den Eind werk­zaam­he­den
Vrou­wen­weg Gas- en water­lei­ding, elek­tra, riolering 30 augus­tus 2021 8 okto­ber 2021
Vrou­wen­weg fase 2 Aan­slui­ten op hui­di­ge netten Eind 2021 Eind 2021
Vliet­weg, nabij bras­se­rie Cronesteyn Gas- en water­lei­ding, elek­tra, riolering 20 sep­tem­ber 2021 12 novem­ber 2021
Vliet­weg, nabij bras­se­rie Cro­ne­s­teyn fase 2 Aan­slui­ten op hui­di­ge netten Eind 2021 Eind 2021
Lam­men­schans­plein (eiland) en Kanaalweg Gas- en water­lei­ding, elektra 16 sep­tem­ber 2021 19 novem­ber 2021
Delft­se Jaag­pad & Mary Beystraat Gas- en water­lei­ding, elektra 20 decem­ber 2021

*geen werk­zaam­he­den in de kerstperiode

11 maart 2022
McDonald’s & Rooseveltstraat Gas- en waterleiding 24 janu­a­ri 2022 tot eind maart 2022
Ver­wij­de­ren res­te­ren­de kabels en lei­din­gen op diver­se locaties Gas- en water­lei­ding, elek­tra, riolering Hal­ver­we­ge maart 8 april 2022

Van­af april 2022 tot de zomer van 2022 vin­den er ver­vol­gens ver­leg­gin­gen plaats van kabels en lei­din­gen van tele­com­be­drij­ven. De exac­te plan­ning van deze werk­zaam­he­den is nog niet bekend.

Meer infor­ma­tie over het ver­leg­gen van de kabels en lei­din­gen staat op de pagi­na: Kabels & Lei­din­gen N206 Euro­pa­weg.

Het pro­ject wordt in 3 delen gere­a­li­seerd en in 3 con­trac­ten in de markt gezet:

  1. het boor­tun­nel­tra­cé (N434), de A4 (tot aan N14) en A44, de knoop­pun­ten Hof­vliet en Omme­dijk en de aan­slui­ting Lei­den-West;
  2. N206 ir. G. Tjal­ma­weg in Kat­wijk;
  3. N206 Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein in Leiden.

De hui­di­ge plan­ning is dat twee van de drie pro­jec­ten van de Rijn­land­Rou­te (N434/​A44/​A4 en N206 Tjal­ma­weg) medio 2023 klaar zijn. Voor het pro­ject N206 Euro­pa­weg is de ver­wach­ting dat deze eind 2025 klaar is, afhan­ke­lijk van de plan­ning van de toe­kom­sti­ge aannemer.