Euro­pa­weg en Lam­men­schans­plein (onder voorbehoud)
Medio 2021 t/​m zomer 2022 Ver­leg­gen van kabels en leidingen
na de zomer 2022 Defi­ni­tie­ve beslui­ten par­ti­ë­le her­zie­ning pro­vin­ci­aal inpas­sings­plan, door Pro­vin­ci­a­le Sta­ten (PS)
Der­de kwar­taal 2022 Ver­gun­ning­aan­vraag bomenkap
Vier­de kwar­taal 2022 Samen­wer­kings­over­een­komst pro­vin­cie en gemeente
Eer­ste kwar­taal 2023 Start aan­be­ste­ding
Na besluit­vor­ming PS Terin­za­ge­leg­ging beslui­ten en docu­men­ten par­ti­ë­le her­zie­ning PIP
Afhan­ke­lijk van afron­ding besluit­vor­ming PS Moge­lij­ke pro­ce­du­re Raad van State
Nog niet bekend Ver­wach­te gunning
Nog niet bekend Rea­li­sa­tie
Nog niet bekend Inge­bruik­na­me
Plan­ning werk­zaam­he­den kabels en lei­din­gen Euro­pa­weg (onder voorbehoud)

De werk­zaam­he­den voor het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen in het pro­ject­ge­bied van de N206 Euro­pa­weg zijn gro­ten­deels afge­rond. Tot en met sep­tem­ber 2022 vin­den er nog rest­werk­zaam­he­den plaats.

Meer infor­ma­tie over het ver­leg­gen van de kabels en lei­din­gen staat op de pagi­na: Kabels & Lei­din­gen N206 Euro­pa­weg.

De Rijn­land­Rou­te wordt in 3 delen gere­a­li­seerd en in 3 con­trac­ten in de markt gezet:

  1. het boor­tun­nel­tra­cé (N434), de A4 (tot aan N14) en A44, de knoop­pun­ten Hof­vliet en Omme­dijk en de aan­slui­ting Lei­den-West;
  2. N206 ir. G. Tjal­ma­weg in Kat­wijk;
  3. N206 Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein in Leiden.

Vol­gens hui­di­ge plan­ning is de N206 Tjal­ma­weg als eer­ste gereed in de twee­de helft van 2023, gevolgd door de N434/​A44/​A4 medio 2024 Voor het pro­ject N206 Euro­pa­weg is de ver­wach­ting dat er begin 2023 gestart kan wor­den met de selec­tie­pro­ce­du­re voor het aan­trek­ken van een aan­ne­mer. Ver­vol­gens wordt in samen­wer­king met de toe­kom­sti­ge aan­ne­mer een plan­ning gemaakt.