Was je er ook bij tij­dens de Open Dag Tjal­ma­weg afge­lo­pen zater­dag? Omdat de Tjal­ma­weg afge­slo­ten was voor werk­zaam­he­den, kon­den wij een open dag op het ver­se asfalt orga­ni­se­ren. Onge­veer 2.500 enthou­si­as­te bewo­ners en belang­stel­len­den gre­pen de kans om een­ma­lig de nieu­we weg per fiets, step, ska­tes, wan­de­lend of hard­lo­pend te ver­ken­nen. Bestuur­ders van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land, Bos­ka­lis Neder­land en de gemeen­ten Kat­wijk en Oegst­geest gaven met de ope­nings­han­de­ling voor de nieu­we Tjal­ma­weg het start­sein voor uren­lang wan­del- en fiets­ple­zier 

De rou­te van de Open Dag Tjal­ma­weg start­te op het via­duct Val­ken­burg-Oost (Prae­to­ri­um Agrip­pi­nae). Van­af dit via­duct wan­del­den de bezoe­kers – van jong tot wat ouder - tot aan onge­veer via­duct Val­ken­burg-West (De Cas­tra). Op de fiets, hard­lo­pend of op ska­tes kon je wat ver­der door: bij­na tot aan de N441/​Wassenaarseweg.

Boven­op via­duct Val­ken­burg-Oost zorg­den een kof­fie- en thee kraam­pje, friet­kar en ijs­kar voor de inwen­di­ge mens. Al werd er tij­dens deze eer­ste echt war­me len­te­dag voor­al veel limo­na­de gedron­ken. Kin­de­ren in de basis­school leef­tijd lever­den ruim 80 kleur­pla­ten in. Dat wordt nog een hele klus om de mooi­ste te kie­zen! De win­naars van de kleur­plaat­wed­strijd maken we uiter­lijk 16 mei bekend.

In de foto’s hier­on­der zie je een klei­ne impres­sie van deze mooie dag.