Het weg­dek werkt als één lang zon­ne­pa­neel. Met de opge­wek­te zon­ne-ener­gie kan bij­voor­beeld de ver­lich­ting langs de rou­te branden.

Een deel van de snel­fiets­rou­te Lei­den-Kat­wijk komt straks langs de Tjal­ma­weg te lig­gen. De pro­vin­cie ver­kent de moge­lijk­he­den om in dit deel van de snel­fiets­rou­te (over een leng­te van 400 meter) zon­ne­pa­ne­len aan te bren­gen. Hier­mee kan ener­gie wor­den opge­wekt voor bij­voor­beeld de ver­lich­ting in de parkstrook/​langs het fietspad.