Aan­staan­de zater­dag om 17.00 uur zendt Omroep West een nieu­we afle­ve­ring van de Rijn­land­Rou­te uit. Pro­gram­ma­ma­ker Johan Over­de­vest spreekt de men­sen ach­ter de scher­men en hoort wat er alle­maal komt kij­ken bij de aan­leg van de RijnlandRoute.

De ver­diep­te lig­ging van de N434

In deze afle­ve­ring alles over de ver­diep­te lig­ging van de N434, het wes­te­lij­ke gedeel­te van de nieu­we pro­vin­ci­a­le weg tus­sen de A44 en de A4 bij Lei­den. Wat doet een land­schaps­ar­chi­tect om ervoor te zor­gen dat de nieu­we weg zo goed moge­lijk wordt inge­past in het bestaan­de land­schap? Hoe gaat de aan­ne­mer om met het grond­wa­ter bij de aan­leg van de ver­diep­te lig­ging? Waar­om is er een aqua­duct aan­ge­legd voor de Veen­wa­te­ring? En hoe wordt de tun­nel als we er straks door­heen kun­nen rij­den ver­licht? Johan heeft zijn laar­zen weer aan­ge­trok­ken en is voor je op pad gegaan om de ant­woor­den te ver­za­me­len. Natuur­lijk kon hij het niet laten om ook even met een kano door het nieu­we aqua­duct te varen.

Ga jij ook kijken?

Van­af zater­dag 4 juli om 17.00 uur wordt de afle­ve­ring op Omroep West elk uur her­haald tot zon­dag 5 juli 17.00 uur. Uiter­aard kan je de afle­ve­ring na de uit­zen­ding ook terug­kij­ken op onze web­si­te.

Elk kwar­taal komt ver­slag­ge­ver Johan Over­de­vest, Omroep West, bij ons langs en spreekt hij de men­sen ach­ter de scher­men. Van­we­ge het coro­na­vi­rus lagen de opna­mes eni­ge tijd stil. Eer­de­re afle­ve­rin­gen kun je terug­kij­ken op de pagi­na Omroep West.