Op zater­dag 12 juni, van 6.00 tot 14.00 uur is het Rijn-Schie­ka­naal (de Vliet) ter hoog­te van de Lam­me­brug afge­slo­ten voor al het vaar­ver­keer. Deze afslui­ting is nodig voor het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen voor­af­gaand aan de werk­zaam­he­den van de N206 Euro­pa­weg, als onder­deel van de RijnlandRoute.

Omlei­ding

Sche­pen lager dan 1,1 meter kun­nen even­tu­eel omva­ren via de Vrou­wen­vaart, de Meer­bur­ger Wate­ring, Vliet­land en de Bak­ker­sloot (en omgekeerd).

Sche­pen tot 2,5 meter hoog­te kun­nen via het Kor­te Vliet­ka­naal, de Oude Rijn ten wes­ten van Lei­den, Addi­ti­o­neel Kanaal en Oegst­gees­ter­ka­naal omva­ren rich­ting de Kaag en omgekeerd.

Voor sche­pen hoger dan 2,5 meter is er de moge­lijk­heid om via Delft en Rot­ter­dam te varen of te wach­ten tot de strem­ming is opge­he­ven, rond 14.00 uur.

Werk­zaam­he­den

Tij­dens de afslui­ting wordt een buis, van onge­veer 153 meter leng­te, de grond inge­trok­ken van­af een intre­de­punt op de par­keer­vak­ken langs het Delft­se Jaag­pad. Dit gebeurt met behulp van twee gro­te kra­nen die aan bei­de zij­den van het Rijn-Schie­ka­naal staan. Tij­dens het intrek­ken hangt de buis over de vaar­weg heen.