Op dit moment voert Comol5 op ver­schil­len­de loca­ties voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den uit. Een van deze werk­zaam­he­den is het aan­bren­gen van zand voor het voor­be­las­ten van de grond. Het zand wordt per boot en vracht­wa­gen ver­voerd naar het werkgebied.

Tot eind 2017 zijn de trans­port­rou­tes bekend die Comol5 gebruikt om het zand op de loca­ties te krij­gen waar zij als eer­ste start met haar werk­zaam­he­den. Het rou­te­plan voor 2018 wordt nog uit­ge­werkt en afge­stemd met de pro­vin­cie Zuid-Hol­land en de betrok­ken gemeen­ten. De ver­wach­ting is dat deze aan­pak voor het eind van dit jaar bekend is.

Zand­trans­port
Op een aan­tal loca­ties wordt zand aan­ge­bracht voor de bouw van de Rijn­land­Rou­te. Het zand dat hier­voor nodig is, wordt zoveel moge­lijk over het water aan­ge­voerd, waar­bij het laat­ste deel per vracht­wa­gen wordt ver­voerd naar de plek van bestem­ming. Door het zand zoveel moge­lijk over het water te ver­voe­ren wordt extra druk­te van vracht­wa­gens over de weg sterk verminderd.
Er zijn twee laad- en los­lo­ca­ties: bij de Toren­vliet­brug in Oegst­geest en de Lam­me­brug in Leiden.
Op dit moment komt het zand met sche­pen uit Alp­hen aan de Rijn. Deze sche­pen varen via de Oude Rijn, bij de Span­jaards­brug het Rijn-Schie­ka­naal op en varen van daar­uit naar de loca­tie Lam­me­brug en Toren­vliet­brug. Voor de sche­pen hoe­ven de brug­gen niet of nau­we­lijks extra open, deze varen zoveel als moge­lijk mee met de regu­lie­re brugopeningen.

Laad- en los­lo­ca­tie Torenvlietbrug
Tot eind 2017 wordt er naar de Toren­vliet­brug voor­na­me­lijk zand per schip aan­ge­voerd voor de voor­be­las­ting van het nieu­we trans­fe­ri­um en de aan­slui­ting van de Wil­lem Eint­ho­ven­straat op de N206. Vracht­wa­gens rij­den van­af de laad- en los­lo­ca­tie hier direct het bouw­ter­rein op. Daar­naast is een beperk­te hoe­veel­heid zand nodig voor de tij­de­lij­ke op- en afrit voor bouw­ver­keer aan de oost­zij­de van de A44. Vracht­wa­gens rij­den van­af de Toren­vliet­brug direct naar de A44 rich­ting Den Haag en keren bij knoop­punt Den Deijl in Was­se­naar. Terug­ke­rend trans­port rijdt tot medio decem­ber via de Rijks­straat­weg ter hoog­te van de Rozen­weg in Was­se­naar de A44 op. Van­af medio decem­ber is de op- en afrit op de A44 voor bouw­ver­keer gereed en rijdt het terug­ke­ren­de trans­port direct de A44 op rich­ting Amster­dam naar de laad en los­ka­de bij de Toren­vliet­brug. Dage­lijks meren er cir­ca vier sche­pen aan.

Laad- en los­lo­ca­tie  Lammebrug
Tot eind dit jaar wordt er ook zand gere­den van­af de laad- en los­lo­ca­tie bij de Lam­me­brug. Per uur rij­den er via de Euro­pa­weg en de Hof­vliet­weg zo´n 10 tot 12 vracht­wa­gens met zand naar de toe­kom­sti­ge ingang van de nieu­we tun­nel in de Oost­vliet­pol­der. Het zand is nodig voor de voor­be­las­ting van de start­schacht, het infor­ma­tie­cen­trum, de bouw­ke­ten en de bouw­weg naar de startschacht.

Rou­te­kaart­je trans­port van­af Lammebrug
Rou­te­kaart­je trans­port van­af loca­tie Torenvlietbrug