Voor de ver­bre­ding van de A44 heb­ben we het afge­lo­pen jaar de west­zij­de van de via­duc­ten opnieuw gebouwd. Vori­ge week is de rij­baan rich­ting Den Haag al opge­scho­ven waar­door het ver­keer nu over het nieu­we, wes­te­lij­ke deel van de via­duc­ten rijdt. In de komen­de weken tref­fen we de voor­be­rei­din­gen voor het opschui­ven van de rij­baan rich­ting Amster­dam. In de nacht van don­der­dag 17 op vrij­dag 18 sep­tem­ber zal ook deze rij­baan wor­den opge­scho­ven en rijdt al het ver­keer aan de west­zij­de. Hier­mee ont­staat er ruim­te aan de oost­kant om de bestaan­de via­duc­ten te slo­pen, de A44 aan te pas­sen en de nieu­we via­duc­ten te bouwen.

De werk­zaam­he­den

De werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd op door­de­week­se dagen/​nachten in de peri­o­de van eind juli tot en met eind sep­tem­ber en bestaan onder meer uit:

  • Het weg­fre­zen van het oude asfalt en het aan­bren­gen van nieuw asfalt
  • Het aan­bren­gen van zand en puin
  • Het plaat­sen van de gelei­de­rail en ver­lich­ting en het aan­bren­gen van de wegmarkering

Veel werk­zaam­he­den wor­den over­dag uit­ge­voerd, waar­bij het geluid van de werk­zaam­he­den niet boven het geluid van het nor­ma­le weg­ver­keer uit­komt. In de peri­o­de 3 t/​m 14 augus­tus en 31 augus­tus t/​m 18 sep­tem­ber wordt ook in de avond/​nacht gewerkt. Werk­zaam­he­den die dan hoor­baar kun­nen zijn in de omge­ving zijn het aan­bren­gen van zand en puin (de ach­ter­uit­rijd­sig­na­le­ring van de vracht­wa­gens), het weg­fre­zen van het asfalt, het asfal­te­ren zelf (heen en weer rij­den van asfal­te­rings­ma­chi­nes, geluids­sig­na­len) en het ver­wij­de­ren van de gelei­de­rail. Het aan­bren­gen van gelei­de­rail kan ook goed hoor­baar zijn in de omge­ving, maar dat zal over­dag gebeu­ren in de peri­o­de van 7 t/​m 11 september.

Door­kijk

Nadat de gehe­le infra­struc­tuur aan de oost­zij­de gereed is, leg­gen we in de zomer van 2021 alle rij­ba­nen op de defi­ni­tie­ve plek waar­mee de ver­bre­ding van de A44 is gerealiseerd.